dnes je 15.7.2024

Input:

Metodiky zjišťování základních charakteristik komunálních odpadů

11.7.2003, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1.2 Metodiky zjišťování základních charakteristik komunálních odpadů

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Pro zjišťování základních charakteristik komunálních odpadů jsou zpracovány a používány obecně uznávané metodiky. Metodiky podrobněji popsané v této kapitole byly užity v rámci výzkumného projektu VaV/720/2/00 „Intenzifikace sběru, dopravy a třídění komunálních odpadů". Metodiky byly zpracovány za využití zahraničních informací a jsou modifikací metodik užívaných v podmínkách ČR v minulých obdobích Výzkumným ústavem místního hospodářství (VÚMH).

Metodiky analýz domovních a jim podobných odpadů

Za základní charakteristiky domovních a jim podobných odpadů se považují:

  • množství,

  • skladba,

  • ostatní fyzikální a chemické charakteristiky.

Množství odpadů

Údaje o množství domovních a jim podobných odpadů na území obcí a v regionech jsou vzhledem k vybavení objektů pro nakládání s odpadem vážícím zařízením běžně dostupné. Množství domovních odpadů se stanoví z evidence odpadů, kterou vedou průběžně obce jako původci komunálního odpadu ze zákona. Předání údajů pro vedení evidence si obec může smluvně zajistit u firem, které zabezpečují nakládání s komunálními odpady na jejím území. U těchto firem lze také zjistit odděleně množství domovních odpadů a množství odpadů podobných domovnímu odpadu. V území regionu se tyto údaje zjistí setříděním údajů z Informačního systému odpadového hospodářství MŽP.

Skladba odpadů

Zjišťování skladby domovních a jim podobných odpadů je časově náročnou záležitostí. Časové období pro provádění analýz je obvykle stanoveno na dobu 12 měsíců. Vlastní zjišťování skladby se provádí kombinací metody sítové analýzy a ručního dotřiďování do předem stanoveného souboru látkových skupin domovních odpadů. S ohledem na množství produkovaných domovních odpadů (130-200 kg/obyvatele a rok) jsou analýzy skladby omezeny na reprezentativní vzorek osídlení, reprezentativní vzorek typů obytných zástaveb, ale i z hlediska četnosti v průběhu sledovaného období. Ideální je provádění analýz v pravidelných měsíčních intervalech. Hlavní zásady metodiky analýz skladby domovních odpadů jsou dále rozvedeny.

Sledované typy obytných zástaveb

Výběr typů obytných zástaveb pro provádění analýz domovních odpadů se určí v závislosti na velikosti sídla a v souladu s požadovaným účelem prováděných analýz. V případě, že:

  1. cílem analýz je získání orientačních údajů o průměrné skladbě a dalších charakteristikách domovních odpadů v daném místě, bez dalšího rozlišení specifik odpadu podle jeho původu, pak se zvolí smíšená zástavba, tj. zástavba smíšeného typu bytových a rodinných domů, smíšeného vytápění a smíšených způsobů shromažďování a sběru odpadu. Reprezentativní vzorek původců odpadu se stanoví podle tabulky 1 s přihlédnutím k jednotlivým typům zástavby a způsobům jejich vytápění v daném osídlení.

  2. cílem analýz skladby a dalších charakteristik domovních odpadů je získání rozhodných informací pro volbu způsobů nakládání s tímto odpadem, pak je vhodné zaměřit analýzy alespoň na následující mezní typy zástaveb: sídlištní zástavba, tj. zástavba bytových domů s centrálním zásobováním teplem a vesnická (příměstská) zástavba, tj. zástavba rodinných domů s lokálním vytápěním převážně tuhými palivy. Reprezentativní vzorek původců odpadů se stanoví podle tabulky 1.

Rozsah sledovaného vzorku původců odpadů

Výběr reprezentativního vzorku původců odpadů pro analýzy skladby domovních odpadů závisí na počtu obyvatel sledované lokality, druhu obytné zástavby, sociálním složení obyvatel, způsobu sběru odpadu aj. Velikost analyzovaného vzorku původců se obvykle stanoví z počtu obyvatel sledované obce, regionu a podle požadovaného stupně přesnosti výsledků analýzy. Většinou je vybírán zjednodušený a méně náročný soubor vzorků. Doporučený standard vytvořený na základě statistických metod pravděpodobností (metodika ERRA - Evropská asociace pro využití a recyklaci) je uveden v následující tabulce 1.

Tabulka 1: Rozsah sledovaného vzorku původců domovních odpadů

Oblast o počtu obyvatel  Minimální velikost vzorku původců 
méně než 3 000  10 % nebo 150 obyvatel 
3 001 - 30 000  5 % nebo 300 obyvatel 
30 001 - 150 000  2,5 % nebo 1 500 obyvatel 
více než 150 001  1 % nebo 3 750 obyvatel 

Oblast o počtu obyvatel  Minimální hmotnost svezeného odpadu (kg) 
méně než 3 000  600 
3 001 - 30 000  1 200 
30 001 - 150 000  6 000 
více než 150 001  10 000 

Z množství svezených odpadů od sledovaného vzorku původců podle tabulky 1, tj. z množství obvykle odpovídajícího naplnění svozového automobilu, je pro vlastní analýzu skladby určen pouze homogenizovaný vzorek o hmotnosti přibližně 200 kg.

Místo analýz a jeho vybavení

Analýza

Nejvhodnějším místem pro provádění analýz skladby domovních odpadů je místo odstranění odpadů (skládka) nebo jiného zpracování směsného odpadu (např. překladiště, spalovna).

Místo pro provádění analýz má být vybaveno:

  • mostní vahou (zařízením pro zjišťování hmotnosti svozového automobilu),

  • zpevněnou plochou (nejlépe zastřešenou a chráněnou proti větru) pro vlastní analýzy,

  • zařízeními pro zrnitostní a látkový rozbor (síta o velikosti ok 20 x 20 mm a 8 x 8 mm, případně 40 x 40 mm a o rozměrech 700 x 1 800 mm),

  • mobilní vahou s váživostí do 100 kg,

  • 10 ks odpadkových nádob (plastových) o objemu 240 dm3 pro sídlištní a smíšenou zástavbu, pro venkovskou zástavbu o

Nahrávám...
Nahrávám...