dnes je 15.7.2024

Input:

Metodický pokyn pro shromažďování a skladování zařízení, kapalin a provozních náplní s obsahem PCB a pro dekontaminaci zařízení s obsahem PCB (polychlorovaných bifenylů)

20.1.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.14 Metodický pokyn pro shromažďování a skladování zařízení, kapalin a provozních náplní s obsahem PCB a pro dekontaminaci zařízení s obsahem PCB (polychlorovaných bifenylů)

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

1. Účel a předmět metodického pokynu

1.1 Účelem metodického pokynu je upřesnění postupů nakládání se zařízeními obsahujícími PCB (polychlorované bifenyly) resp. s provozními náplněmi těchto zařízení, včetně zařízení a jejich provozních náplní, která se stala odpadem, ve vazbě na požadavky směrnice Rady 96/59/EC o odstraňování PCB/PCT, ustanovení § 25, § 26, § 27 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 1) , a vyhlášky 4) vydané k tomuto ustanovení.

1.2 Předmětem metodického pokynu jsou veškerá zařízení obsahující kapaliny/provozní náplně s obsahem PCB. Kapalinou/provozní náplní s obsahem PCB se rozumí kapalina obsahující jednu nebo více látek uvedených v § 26 písm. a) zákona o odpadech 1) , v celkové koncentraci větší než 50 mg/kg. Pro zjištění a výpočet celkové koncentrace PCB se použijí metody uvedené ve vyhlášce 4) , konkrétně ČSN EN 12766-1 a ČSN EN 12766-2. Provozní náplně s obsahem PCB i samotné PCB byly dodávány na trh pod různými obchodními názvy. Askarel je obecné označení skupiny syntetických nehořlavých chlorovaných aromatických uhlovodíků, používaných jako provozní náplně - elektroizolační kapaliny v elektrických zařízeních (zejména v transformátorech a kondenzátorech). DELOR/DEL byl obchodní název výrobku PCB vyráběného do roku 1984 v Chemko Strážske, na území bývalého Československa, v současné době Slovenské republiky.

1.3 Metodický pokyn upřesňuje pravidla shromažďování a skladování jakýchkoli zařízení, kapalin a provozních náplní splňujících kritérium pro PCB (podle článku 1.1) a obsahu PCB (podle článku 1.2). Nedílnou přílohou tohoto metodického pokynu je Technologický předpis pro dekontaminaci zařízení (transformátorů) s obsahem PCB metodou několikanásobné výměny provozní kapaliny, který je závazný zejména pro elektrická zařízení s kombinovaným elektroizolačním systémem olej-papír (dále jen „Technologický předpis“).

1.4 Metodický pokyn obsahuje rovněž obecné zásady ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při nakládání s PCB.

1.5 Metodický pokyn i Technologický předpis se nezabývají jakýmikoli úpravami či opravami prokazatelně dekontaminovaných zařízení, ať v dílně či na provozní pozici, a nezabývají se ani ekonomickou stránkou dekontaminace.

UPOZORNĚNÍ Používání postupů podle metodického pokynu může zahrnovat nebezpečné materiály, činnosti a zařízení. Účelem metodického pokynu není věnovat se detailně všem bezpečnostním problémům spojených s jeho používáním. Je odpovědností uživatele metodického pokynu zavést před jeho použitím příslušné bezpečnostní a zdravotnické postupy a určit vhodnost omezení podle předpisů 7) , 9) , popř. dalších.

2. Shromažďování a skladování zařízení, kapalin a provozních náplní s obsahem PCB a požadavky na provozní prostory (stálá pracoviště), kde se provádí dekontaminace zařízení s obsahem PCB

2.1 Provozní náplň s obsahem PCB nad 50 mg/kg vyjmutá nebo vypuštěná ze zařízení je vždy odpadem, bez ohledu na to, zda byla použita nebo ne. Odpadem je rovněž takové zařízení, s jehož provozem a použitím se dále nepočítá. Nakládá-li se s takovým zařízením obsahujícím PCB nebo se samotnou provozní náplní s obsahem PCB, rozumějí se shromažďováním a skladováním činnosti definované v § 4 písm. f), g) zákona o odpadech 1) , při čemž podrobnosti o podmínkách shromažďování a skladování jsou uvedeny v § 5 a § 7 vyhlášky 13) . Část těchto podmínek představují „Požadavky na sklad zařízení, kapalin a provozních náplní s obsahem PCB“ v článku 2.3 tohoto metodického pokynu.

2.2 Skladováním zařízení s obsahem PCB, nemajícího charakter odpadu (záložní, rezervní zařízení), se rozumí uložení do skladu zařízení s obsahem PCB na dobu omezenou zákonnou lhůtou 1) pro ukončení provozu takového zařízení nebo do doby ukončení životnosti zařízení (s podmínkou podle § 27 zákona o odpadech 1) ), pro něž je náhradou.

2.3 Na provozní prostory pro skladování zařízení, kapaliny a provozní náplně s obsahem PCB a provozní prostory, kde se provádí dekontaminace takových zařízení, platí zvláštní požadavky podle bodu 2.4, resp. 2.5 a 2.6.

2.4 Požadavky na sklad zařízení, kapalin a provozních náplní s obsahem PCB (dále jen „sklad“)

(1) Sklad musí odpovídat požadavkům § 7 vyhlášky 13) . Skladem nemůže být volná plocha podle § 7 odst. 1 vyhlášky 13) (první položka výčtu).

(2) Sklad musí být zvenčí označen v souladu se zvláštním právním předpisem 16) a nápisem „Sklad zařízení s PCB“. Zařízení obsahující provozní náplně s obsahem PCB musí být označeno v souladu s vyhláškou 4) .

(3) Spolu se zařízeními s obsahem PCB nesmějí být skladovány věci nebo jakékoli jiné látky a přípravky klasifikované jako nebezpečné podle zákona 2) .

(4) Při provozování skladu lze využít normy 11) , přičemž je zejména nutno dbát na zabezpečení skladovaných zařízení z hlediska možných úniků provozních náplní.

(5) Zařízení s obsahem PCB není samo o sobě nádrží, kontejnerem nebo obalem ve smyslu normy 11) .

(6) Stavební řešení skladu musí odpovídat požadavkům části IV. A normy 10) .

(7) PCB, resp. provozní náplně zařízení s obsahem PCB jsou odpadem ve smyslu zákona o odpadech 1) a jsou zvláště nebezpečnou závadnou látkou ve smyslu zákona o vodách 8) . Provozovatel skladu je povinen plnit další povinnosti spojené se zacházením se zvláště nebezpečnými závadnými látkami a další relevantní povinnosti stanovené v § 39 zákona o vodách 8) , např. provozovat sklad pouze na základě schváleného havarijního plánu.

(8) K výstavbě skladu nebo ke změně užívání stavby na sklad je nutný souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 zákona o vodách 8) .

(9) Kromě opatření daných speciálními obecně závaznými právními předpisy 7) , 9) , 14) musí být technicky zajištěno, že nebudou překračovány hodnoty přípustných expozičních limitů (PEL), resp. nejvyšších přípustných koncentrací (NPK-P) podle zvláštního předpisu 7) .

(10) Technicky musí být zajištěno, že v případě úniku PCB nebo provozní náplně s obsahem PCB nedojde ke kontaminaci životního prostředí.

(11) Zaměstnanci budou mít k dispozici osobní ochranné pracovní prostředky především k ochraně pokožky celého těla a tam, kde by dočasně nebylo možno zajistit dosažení PEL, resp. NPK-P, i k ochraně dýchacích cest.

(12) Ve skladu budou k dispozici prostředky pro zdolávání havárií, jakož i prostředky pro poskytování první pomoci.

2.5 Na provozní prostory (stálá pracoviště), kde se provádí dekontaminace zařízení s obsahem PCB, platí přiměřeně stejné požadavky jako na sklady.

2.6 Pro pracoviště určené k provádění dekontaminace je třeba zpracovat havarijní plán ve smyslu § 39 odst. 2 písm. a) zákona o vodách 8) . Před zahájením dekontaminace musí být rozhodnutí vodoprávního úřadu o schválení havarijního plánu pravomocné. Pokud je součástí pracoviště (provozovny) sklad ve smyslu článku 2.4, lze zpracovat jediný havarijní plán (pro provoz skladu i pro vlastní dekontaminaci).

3. Dekontaminace zařízení s obsahem PCB

3.1 Dekontaminací zařízení s obsahem PCB se rozumí postup, kterým se provede trvalé snížení koncentrace PCB v zařízení pod 50 mg/kg, za účelem umožnění dalšího provozu zařízení nebo za účelem usnadnění odstranění zařízení. Za provozní náplň neobsahující PCB se považuje náplň, v níž je obsah PCB trvale snížen na celkovou koncentraci prokazatelně nižší než 50 mg/kg. Náhradní kapaliny/provozní náplně neobsahující PCB musí představovat znatelně nižší rizika, výměna kapaliny nesmí nahrazovat následné odstranění PCB a označení transformátoru po jeho dekontaminaci musí být provedeno v souladu s vyhláškou 4) . Všeobecně je doporučováno dosáhnout koncentrace nižší než 20 mg/kg (stanovené podle ČSN EN 12766-1 a ČSN EN 12766-2), neboť to je limitní hodnota pro koncentraci PCB v odpadech hodnocených jako nebezpečné (H13) podle vyhlášky 12) .

3.2 Osoby provádějící dekontaminaci

(1) Dekontaminaci může provádět pouze oprávněná osoba k převzetí PCB, odpadu PCB nebo zařízení s obsahem PCB do svého vlastnictví ve smyslu § 12 odst. 3 zákona o odpadech 1) , tj. pouze oprávněná právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech 1) .

(2) Dekontaminaci může rovněž provádět původce odpadů, kterému byl udělen souhlas na tuto činnost ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o odpadech 1) k nakládání s PCB, odpady PCB nebo zařízeními s obsahem PCB a který přímo předává odpadní náplně s PCB do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle § 12 odst. 3, resp. provozovateli zařízení k odstraňování PCB nebo sběru nebo výkupu PCB nebo odpadů PCB.

3.3 Dekontaminaci lze provést buď na provozní pozici (stanovišti) zařízení ve spolupráci s oprávněnou osobou podle článku 3.2, nebo v kombinaci odborně způsobilá dílna podle článku 3.4 - provozní pozice zařízení - oprávněná osoba podle článku 3.2.

3.4 Transformátor s obsahem PCB - kromě toho, že je klasifikován podle předchozích článků - je též tzv. „vyhrazeným elektrickým zařízením“ ve smyslu vyhlášky 5) . Proto může dekontaminaci zařízení provádět pouze odborně způsobilá dílna ve vztahu k dekontaminaci vyhrazených elektrických zařízení tohoto charakteru, kterou se rozumí dílna provozovaná podnikatelským subjektem oprávněným k výkonu vázané živnosti skupiny 205 ve smyslu přílohy č. 2 živnostenského zákona 6) . Stejným oprávněním musí disponovat osoba hodlající provést dekontaminaci na provozní pozici zařízení. Odborně způsobilá dílna musí disponovat skladem zařízení ve smyslu článků 2.3 a 2.4. Osoby provádějící dekontaminace zařízení s obsahem PCB podle tohoto článku musí splňovat rovněž podmínku v článku 3.2.

3.5 Postup při provádění dekontaminace se především z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí liší, je-li prováděn na stálých pracovištích technicky i organizačně zabezpečených např. podle článku 2.4 nebo 2.5 nebo na provozní pozici (stanovišti). Na stálých pracovištích není zpravidla třeba dalších opatření k ochraně zaměstnanců.

3.6 Subjekt provádějící dekontaminaci na provozní pozici provede před jejím započetím:

  1. opatření minimalizující riziko úniku provozní náplně ze zařízení do životního prostředí podle článku 3.7,

  2. opatření minimalizující ohrožení zdraví při této velmi rizikové práci podle článku 3.8.

3.7 K minimalizaci ohrožení životního prostředí subjekt provádějící dekontaminaci

(1) vybaví provozní pozici zařízení bez vlastní záchytné jímky (vany) nebo provozní pozici netěsného zařízení záchytnou jímkou (vanou), nepropustnou pro provozní kapalinu s obsahem PCB, o obsahu větším nebo rovném maximálnímu obsahu provozní náplně v zařízení, nebo učiní alternativní technické opatření, vedoucí k zabránění úniku provozní náplně. Nelze-li provozní pozici opatřit záchytnou jímkou (vanou), např. pro velikost zařízení, provede jiná nezbytná opatření k minimalizaci ohrožení životního prostředí, které projedná s místně příslušnými orgány státní správy a

(2) vybaví místo nakládky na dopravní prostředek (v případě dopravy do odborně způsobilé dílny) záchytnou jímkou (vanou) patřičných parametrů ad a). Nelze-li místo nakládky opatřit záchytnou jímkou (vanou), např. pro velikost zařízení, provede jiná nezbytná opatření k minimalizaci ohrožení životního prostředí, které projedná s místně příslušnými orgány státní správy.

3.8 Opatření minimalizující riziko poškození zdraví

(1) Zaměstnanci provádějící práce, jichž se týká tento metodický pokyn, musí být pro tuto práci zdravotně způsobilí. Musí se podrobit vstupním lékařským prohlídkám.

(2) Pokud jsou práce, jichž se týká tento metodický pokyn, po zhodnocení míry rizika pracemi rizikovými podle zvláštního právního předpisu 14) , jsou zaměstnanci povinni se zúčastňovat též periodických, mimořádných a výstupních lékařských prohlídek.

(3) Vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídky je oprávněn provádět lékař závodní preventivní péče.

(4) Při sledování zdravotního stavu zaměstnanců dlouhodobě provádějících práce, jichž se týká tento metodický pokyn, se provádí sledování biologického expozičního testu podle zvláštního právního předpisu 14) .

(5) Zaměstnavatel je povinen při zařazování na práce, jichž se týká tento metodický pokyn, postupovat podle výsledků těchto prohlídek.

(6) Zaměstnanci provádějící práce, jichž se týká tento metodický pokyn, musí být pro provádění práce dokonale vyškoleni a toto školení musí být v pravidelných lhůtách opakováno. Součástí tohoto školení jsou i opatření na ochranu zdraví a životního prostředí.

(7) Zaměstnanci provádějící práce, jichž se týká tento metodický pokyn, musí dodržovat předepsaný technologický postup a zejména používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, které nepropouští PCB a zamezují kontakt PCB s kůží zaměstnance.

3.9. Pro přepravu zařízení s obsahem PCB platí předpisy pro přepravu nebezpečných věcí 3) .

3.10 Subjekt provádějící dekontaminaci je rovněž povinen plnit povinnosti spojené se zacházením se zvláště nebezpečnými závadnými látkami, stanovené v § 39 zákona o vodách 8) .

3.11 Dekontaminace je ukončena po 6 měsících provozu zařízení v případě, že bylo protokolem o analytickém stanovení PCB podle vyhlášky 4) potvrzeno dosažení koncentrace PCB pod 50 mg/kg.

3.12 Konečnou povinností po provedení dekontaminace zařízení je oznámit tuto skutečnost a změnu v evidovaných skutečnostech Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím evidenčního listu podle vyhlášky 4) .

3.13 Před zpětnou montáží dekontaminovaného zařízení na provozní pozici musí být provedena opatření ve smyslu článku 3.6. Pro účely zpětné montáže zařízenína provozní pozici je za dekontaminované považováno též zařízení, u kterého již byl proveden servisní zásah před vydáním tohoto metodického pokynu vedoucí k dekontaminaci a analytickým stanovením byla prokázána nižší koncentrace PCB než 50 mg/kg, avšak dosud neuplynula lhůta pro prokázání dekontaminace podle článku 3.11.

3.14 Subjekt provádějící dekontaminaci odpovídá od převzetí zařízení k dekontaminaci do předání dekontaminovaného zařízení další osobě (vlastníkovi/provozovateli) za to, že zařízení bude označeno v souladu s vyhláškou 4) .

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při nakládání s PCB.

4.1 Ochrana zdraví při nakládání s PCB na stálých pracovištích

(1) Všechna stálá pracoviště, provozovaná osobami, jimž bylo uděleno oprávnění podle § 1 vyhlášky 13) musí splňovat všechny podmínky tohoto ustanovení včetně provozního řádu podle přílohy č. 1 vyhlášky.

(2) Všechna stálá pracoviště musí být tak technicky vybavena, aby byla minimalizována možnost kontaminace pokožky a vyloučeno překračování PEL, resp. NPK-P podle zvláštního předpisu 7) .

(3) Zaměstnanci vykonávající práce, jichž se týká tento metodický pokyn, se musí podrobit lékařským prohlídkám a kontrolám biologického expozičního testu podle článku 3.8 odst. 1, 2, 3 a 4.

(4) Zaměstnanci vykonávající práce, jichž se týká tento metodický pokyn, se musí zúčastňovat školení podle článku 3.8 odst. 6.

(5) Zaměstnanci vykonávající práce, jichž se týká tento metodický pokyn, musí dodržovat předepsané technologické postupy a používat osobní ochranné pracovní prostředky podle článku 3.8 odst. 7.

(6) Zaměstnavatelé musí provést zhodnocení rizika a zajistit pravidelné měření koncentrací PCB v pracovním ovzduší.

(7) Pro pracoviště, kde se vykonávají práce, jichž se týká tento metodický pokyn, musí být vypracována pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4.2 Ochrana zdraví při

Nahrávám...
Nahrávám...