dnes je 20.2.2019
Input:

Manipulace s digitálním tachografem jako trestný čin

5.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.4
Manipulace s digitálním tachografem jako trestný čin

Mgr. Karel Kovář

Užitková vozidla, což jsou vozidla nad 3,5 t určená k přepravě nákladu a vozidla pro přepravu osob s více než osmi místy k sezení kromě místa řidiče, musejí být vybavena, pakliže jsou určena k obchodním přepravám, záznamovým zařízením (dále jen „tachograf”). Pokud se jedná o vozidla uvedená do provozu po 1. 5. 2006, musejí být tato vozidla vybavena digitálním tachografem. Problematika používání tachografů v silniční dopravě je upravena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě.

Digitální tachograf byl zaveden nejen vzhledem k pokroku v elektronice, výpočetní technice a digitálních technologií, ale prioritou byla snaha o odstranění podvodného jednání, které u analogových tachografů bylo jednoduché a kontrolou těžko zjistitelné. Digitální tachograf, oproti analogovému tachografu, který ukládá data pouze na papírový kotouč, zpracovává digitální data prostřednictvím softwarového vybavení automatickým způsobem a ukládá je do paměti tachografu a na čipovou kartu řidiče. S vývojem digitálních tachografů se však začalo citelně rozmáhat sofistikované podvodné jednání nesoucí prvky organizovanosti, umožňující obejít právní regulaci povinných bezpečnostních přestávek řidičů, čímž dochází k překračování doby řízení, jež je přirozeně spojeno se vznikem závažného ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích pro ostatní zúčastněné účastníky provozu. Současně dochází k nerovnému přístupu na trhu nabízených přepravních služeb, kdy je dopravcem placen pouze jeden řidič, což umožňuje nabízet levnější služby, a zároveň jejich rychlejší vyřízení.

Zjištěná protiprávní jednání ve vztahu k manipulaci s tachografem byla doposud řešena výhradně jako přestupek řidiče a jako správní delikt dopravce. Tato praxe zůstane v platnosti i nadále, ale ve stanovených případech bude jednání řidiče manipulujícího s digitálním tachografem kvalifikováno jako trestný čin uvedený v ustanovení § 230 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „trestní zákoník”), tedy jako „Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací”.

Toto ustanovení trestního zákoníku bylo zvoleno proto, že tachograf je podle Úmluvy o kybernetické kriminalitě počítačovým systémem, neboť se jedná o softwarově vybavený nástroj, v němž automatizovaně dochází ke zpracování digitálních dat podle nastaveného programu bez přímého lidského zásahu.

Níže uvedené znění § 230 v tučně vyznačených pasážích specifikuje na základě rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 14. 9. 2016, sp. zn. 7 Tdo 731/2015, kterých částí se trestnost manipulace s digitálním tachografem týká.

§ 230 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací

(1) Kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému systému nebo k jeho části, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Kdo získá přístup k počítačovému systému nebo k nosiči informací a

a) neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací,

b) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací neoprávněně vymaže nebo jinak zničí, poškodí, změní, potlačí, sníží jejich kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými,

c) padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací tak, aby byla považována za pravá nebo podle nich bylo jednáno tak, jako by to byla data pravá, bez ohledu na to, zda jsou tato data přímo čitelná a srozumitelná, nebo

d) neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo na nosič informací nebo učiní jiný zásah do programového nebo technického vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat,

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2

a) v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu nebo získat sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo

b) v úmyslu neoprávněně omezit funkčnost počítačového systému nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat.

(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu,

c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,

d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo

e) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem.

(5) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Nejvyšší soud v uvedeném rozsudku konstatoval: „Předmětem ochrany u přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 2 trestního zákoníku je primárně ochrana integrity a dostupnosti počítačových dat a systémů.

Ochrana je zde poskytována počítačovým datům a počítačovým programům před neoprávněnými zásahy, jež mohou mít vliv na existenci, kvalitu, správnost dat, a konečně chrání před neoprávněným užíváním uložených počítačových dat. Získáním přístupu se rozumí takové jednání, které umožní pachateli volnou dispozici s počítačovým systémem nebo nosičem informací a využití jeho informačního obsahu. Neoprávněným užitím dat (neboli počítačovou špionáží) je jakákoli nedovolená manipulace s daty uloženými v počítačovém systému nebo na nosiči informací. Neoprávněné bude takové užití, které je v rozporu s právní normou nebo je činěno v rozporu se stanoveným účelem, popř. bez vědomí či souhlasu oprávněné osoby.”

Z uvedeného rozsudku vyplývá, že předmětem ochrany § 230 odst. 2 trestního zákoníku je integrita a dostupnost počítačových dat a systémů před neoprávněnými zásahy, které mohou mít vliv na existenci, kvalitu a správnost dat. Tato ochrana je poskytována počítačovým datům a systémům jako takovým, a to nezávisle na skutečnosti, zda je osoba pachatele vlastníkem počítačového sytému či nikoliv. V posuzovaném případě je tedy nerozhodné, že je dopravce vlastníkem digitálního tachografu. Zde je nutné připomenout, že:

Evropské právo výslovně zakazuje jakoukoliv manipulaci s digitálním tachografem.”

Manipulace s digitálním tachografem má různé podoby, které se od sebe odlišují technickou náročností a provedením. Státními orgány byla na území České republiky zjištěna zejména tato manipulativní jednání:

 • Zmagnetování snímače pohybu přiložením magnetu na snímač pohybu nebo použití elektromagnetu, který lze ovládat z kabiny řidiče. Zmagnetováním snímač nevysílá signál do tachografu, na němž tak lze nastavit za jízdy dobu odpočinku.

 • Vložením externího přerušovače elektrického napájení, kterým se vyřadí z činnosti snímač pohybu a na tachografu lze potom nastavit na pozici odpočinku.

 • Používání upraveného snímače pohybu, kdy je manipulační pomůcka ukryta přímo ve snímači pohybu vozidla a v případě aktivace tato úprava potlačuje signál o pohybu vozidla. Za jízdy tak lze nastavit odpočinek.

 • Použití druhého snímače pohybu do původní elektroinstalace vedoucí k tachografu, spočívá v odstranění originálního snímače pohybu vozidla z převodovky, kam se umístí náhradní snímač pohybu, a originál snímače pohybu s ovládáním se ukryje v kabině vozidla. Tato úpravu umožňuje za jízdy nastavovat dobu odpočinku.

 • Zabudování druhého snímače pohybu přímo do tachografu je obdobnou manipulací jako manipulace výše uvedená, ale druhý snímač je integrován přímo do tachografu. Toto provedení je oproti výše uvedenému obtížněji odhalitelné, pokud nejsou porušeny plomby nebo pečetě tachografu.

 • Řidič používá více karet řidiče, vlastní kartu vydanou v režimu obnovy, kterou nepravdivě označí za ztracenou, za niž dostane novou kartu v režimu náhrady, kterou střídavě používá s kartou původní nebo takto střídá kartu vydanou na nacionálie jiného řidiče.

Výše uvedené nejčastěji používané metody manipulace s digitálním tachografem v sobě skrývají svá pro a proti. Někdo se může domnívat, že doba magnetů skončila, s čímž se nelze rozhodně ztotožnit, neboť se jedná o jednoduchou, levnou, snadno odstranitelnou manipulativní pomůcku. Použití magnetu je zpětně hůře prokazatelné, pokud se řidič vypořádá s druhým snímačem pohybu, který musí mít tachografy od 1. 10. 2012.

Použití externího přerušovače elektrického napájení je snadno odhalitelné, neboť odpojování od napětí je zaznamenáno ve výtisku událostí a závad „vykřičníkem”, a pokud je před dobou odpočinku odpojováno napájení, lze usuzovat o tomto druhu manipulace. Potom je zde otázka nalezení příslušného vypínače.

Nejvíce sofistikované je používání upraveného snímače pohybu, kdy je manipulační pomůcka ukryta přímo ve snímači pohybu vozidla, což umožňuje řidiči nastavit odpočinek za jízdy. Odhalení takto upraveného snímače pohybu je možné použitím speciálních pomůcek určených k odhalování manipulací. Při běžné kontrole se tachograf chová standardně.

Použití druhého snímače pohybu do původní elektroinstalace vozidla funguje obdobě jako manipulace výše uvedená s tím, že není třeba dělat zásah přímo do snímače pohybu, ale do elektroinstalace se přes originální svorkovnice připojí snímač pohybu vozidla, který byl umístěn v převodovce, k němuž se přidá ovládací obvod umožňující ovládat celé zařízení. Jiný snímač pohybu vozidla se namontuje do převodovky. Tachograf potom funguje standardně a odhalení takové úpravy je možné za využití speciálních pomůcek a následným nalezením tzv. „druhého” snímače, zpravidla umístěného v prostoru přístrojové desky.

Zabudování druhého snímače pohybu přímo do tachografu je obdobná úprava jako výše popsaná s tím, že druhý snímač pohybu vozidla je ukrytý přímo v tachografu. Ovšem pozor, tachograf je opatřen plombami, kterých v souvislosti s manipulacemi přibylo. Plomby na tachograf umisťuje výrobce tachografu a při jeho ověřování některé plomby potom nahrazuje autorizované meteorologické středisko. Plomby zabraňující zásahu do tachografu jsou takzvané bezpečnostní prvky a tyto plomby zůstávají na tachografu po celou dobu jeho životnosti. Chybí-li plomba na části tachografu, která se odstraňuje při jeho ověřování, provede se nové ověření tachografu. Takovým příkladem může být třeba plomba na záložní baterii tachografu. Bude-li chybět na tachografu plomba výrobce, jejímž odstraněním je možné provést zásah v zařízení tachografu, je tachograf znehodnocen a musí být nahrazen novým tachografem. Zjistí-li se na tachografu a jeho součástech poškozená nebo chybějící plomba, posuzuje se takový případ jako zmanipulovaný

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz