dnes je 21.5.2019
Input:

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - doprava

17.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2
Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky – doprava

Evropská komise

Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument poskytuje kritéria zelených veřejných zakázek pro oblast dopravy.

Pro každou skupinu výrobků/služeb jsou představeny dva soubory kritérií:

  • Základní kritéria jsou vhodná pro každého veřejného zadavatele ve všech členských státech a týkají se nejvýznamnějších dopadů na životní prostředí. Jsou navržena tak, aby jejich použití nevyžadovalo další rozsáhlá ověřování a aby zvýšení nákladů bylo minimální.

  • Komplexní kritéria jsou určena pro zadavatele, kteří chtějí nakoupit nejlepší environmentálně šetrné výrobky dostupné na trhu. V porovnání s jinými výrobky plnícími tutéž funkci mohou být náročnější na ověřování nebo mohou být nákladnější.

1. Definice a oblast působnosti

Orgány veřejné správy pořizují rozličné typy vozidel – od vozidel pro běžné použití (například služební vozidla, vozidla kontrolních orgánů, dodávkové vozy nebo zahradní techniku), pohotovostních vozidel (ambulance, požární vozidla a policejní automobily...) až po specializovaná vozidla (zametací vozy, nákladní vozy pro sběr odpadu, autobusy atd.).

Byla vytvořena kritéria pro tyto tři skupiny produktů:

  • osobní automobily nakupované přímo nebo pořizované na základě smlouvy formou leasingu/pronájmu

  • vozidla a služby veřejné dopravy

  • nákladní vozy pro sběr odpadu a služby sběru odpadu

Kritéria a postupy zadávání veřejných zakázek definované v tomto dokumentu mohou být také použity jako vodítko pro definování specifikací pro nákup typů

vozidel a pro veřejné zakázky na služby, které zde nejsou výslovně uvedeny.

Navržená kritéria je také nutno interpretovat ve spojení se směrnicí 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel a s vnitrostátními předpisy, které tuto směrnici provádějí. Tato směrnice ukládá veřejným orgánům a provozovatelům poskytujícím veřejné služby zohledňovat při nákupu silničních vozidel energetické a environmentální dopady po dobu jejich provozní životnosti, což zahrnuje přinejmenším spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek včetně NOx, nemethanových uhlovodíků (NMHC) a částic. Toho lze dosáhnout buď zahrnutím požadavků na energetickou a environmentální výkonnost pro každý uvažovaný dopad (jako minimální technické specifikace nebo kritéria pro přidělování zakázek), nebo peněžním vyjádřením těchto dopadů při rozhodování o nákupu v souladu s metodikou výpočtu uvedenou ve směrnici. Doporučená kritéria zahrnutá v tomto produktovém listě mohou poskytnout vodítko veřejným orgánům, které chtějí směrnici provést s využitím první nebo druhé možnosti, tj. zahrnutím požadavků na energetickou a environmentální výkonnost jako technické specifikace nebo kritéria pro přidělování zakázek. Tato kritéria je možné použít i při posuzování nákladů životního cyklu pomocí metodiky uvedené v článku 6 směrnice nebo rovnocenného nástroje, jako je nástroj uvedený na adrese www.cleanvehicle.eu, který může pomoci při rozhodování se zohledněním nákladů životního cyklu i minimálních environmentálních kritérií. Jelikož ne všechny členské státy povolují využívat při provádění směrnice o čistých vozidlech obou výše uvedených možností, je nezbytné, aby veřejné orgány, dříve než zvolí svůj přístup k zeleným veřejným zakázkám pro tuto skupinu produktů, ověřily, jaké povinnosti jim ukládají vnitrostátní právní předpisy.

1.1. Osobní automobily a lehká užitková vozidla

Pro osobní automobily a lehká užitková vozidla:

Základní soubor kritérií bude zaměřen na emise CO2 a jiných znečišťujících látek a na emise hluku.

Komplexní kritéria zahrnují také další prvky, které mohou ovlivnit spotřebu paliva, nebo jiné dopady vozidel na životní prostředí. Zvláštní část se zabývá případem pronájmu nebo leasingu automobilů. Některé dopady na životní prostředí týkající se údržby budou muset být zahrnuty do nabídkových řízení na leasing nebo pronájem vozidel, protože údržbu bude provádět dodavatel.

V obou případech byla na podporu snižování dopadů na životní prostředí definována kritéria pro přidělování zakázek.

1.2. Vozidla a služby veřejné dopravy

Ještě před několika lety byla většina služeb veřejné dopravy pod správou orgánů veřejné správy (většinou místních