dnes je 20.2.2019
Input:

Kontrolní vážení a jeho právní úprava od 1. října 2018

13.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.5
Kontrolní vážení a jeho právní úprava od 1. října 2018

Mgr. Karel Kovář

Dne 1. října 2018 vstoupil v účinnost zákon č. 193/2018 Sb., kterým byl mimo jiné novelizován i zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích”), ve kterém je pod ustanoveními § 38a–38d zakotvena problematika kontrolního vážení.

Kontrolní vážení obnáší kontrolu hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy a kontrolu rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu. Oproti minulé právní úpravě došlo k rozšíření okruhu vozidel, která je možno podrobit kontrolnímu vážení podle zákona o pozemních komunikacích, jejichž přehled je uveden níže.

Přehled kategorií silničních a zvláštních vozidel a jejich souprav ve vztahu ke kontrolnímu vážení:

M motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro dopravu osob a jejich zavazadel

M2 s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče a s maximální hmotností nepřevyšující 5 tun; mohou mít kromě míst k sezení i prostor pro stojící cestující

M3 s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče a s maximální hmotností převyšující 5 tun; mohou mít prostor pro stojící cestující

N motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro dopravu nákladů

N1 s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny

N2 s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun

N3 s maximální hmotností převyšující 12 tun

O přípojná vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů nebo osob i pro ubytování osob

O1 s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny

O2 s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny

O3 s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun

O4 s maximální hmotností převyšující 10 tun

T kolové traktory

C pásové traktory

R zemědělská nebo lesnická přípojná vozidla určená hlavně k nesení nákladu a konstruovaná k tažení traktorem pro zemědělské nebo lesnické účely

S výměnný tažený stroj určený pro práci v zemědělství nebo lesnictví konstruovaný k tažení traktorem

SS pracovní stroje samojízdné s vlastním zdrojem pohonu, konstrukčně a svým vybavením určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností; pracovní stroje samojízdné nejsou zpravidla určeny pro přepravní činnost

Povinnost podrobit vozidlo kontrolnímu vážení vychází z ustanovení § 6 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění novel (dále jen „zákon o silničním provozu”), kdy podle tohoto ustanovení zákona je řidič motorového vozidla povinen podrobit vozidlo na výzvu policisty technické silniční kontrole, kontrole umístění, upevnění nebo zajištění nákladu, kontrole hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy, kontrole poměru hmotností vozidel v jízdní soupravě, kontrole rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kol nebo skupiny kol, kontrole rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrole dodržení podmínek spojitelnosti vozidel do jízdní soupravy. Obdobná povinnost vyplývá i z ustanovení § 38b odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kde je stanovena řidiči vozidla povinnost na výzvu policisty nebo celníka podrobit vozidlo nebo jízdní soupravu nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení, přičemž zajížďka k technickému zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení, včetně cesty zpět, nesmí být delší než 16 kilometrů.

O výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení, ať jsou nebo nejsou překročeny stanovené hodnoty, je vždy vydán řidiči doklad, který je následně zasílán i provozovateli vozidla. V případě zjištění překročení výrobcem vozidla stanovených hodnot (tzv. štítkové hodnoty) nebo hodnot stanovených prováděcí vyhláškou k zákonu o pozemních komunikacích č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel, přikáže policista nebo celník řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla nebo jízdní soupravy a zakáže pokračování v jízdě do doby, než

 • zjištěné nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu bude odstraněno, nebo

 • užití vozidla nebo jízdní soupravy bude umožněno rozhodnutím o povolení zvláštního užívání (§ 25 zákona o pozemních komunikacích) nebo opatřením obecné povahy (§ 24b zákona o pozemních komunikacích).

Zakázat další jízdu je rovněž možné i v případě odmítnutí podrobit vozidlo nebo jízdní soupravu nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení. Tento zákaz potom platí do doby provedení kontrolního vážení, nejdéle však 48 hodin.

Pro porušení zákona bylo vždy rozhodující překročení největších povolených hmotností uvedených v ustanovení § 37 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v tehdejším znění, neboť prvořadým zájmem bylo zabránění poškozování pozemních komunikací.

Od 1. října 2018 jsou největší povolené hmotnosti uvedeny v ustanovení § 5 vyhlášky č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel, přičemž současně je brána na zřetel bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Bezpečnost provozu vozidel je nově zakotvena i v ustanovení § 43a zákona č. 361/2000 Sb. Podle něj řidič nesmí užít vozidlo nebo jízdní soupravu, jejíž hmotnost, rozměry včetně nákladu nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo stav pozemní komunikace, není-li užití pozemní komunikace umožněno postupem podle ustanovení § 24b zákona č. 13/1997 Sb., tzv. rozšířeného obecného užívání. To povoluje při splnění podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu a ochranu pozemní komunikace na určených dálnicích, silnicích nebo místních komunikacích rozšířené obecné užívání pozemních komunikací pro vozidla, jejichž:

 • výška, hmotnost nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol překračuje hodnoty stanovené zákonem o silničním provozu, jde-li o vnitrostátní silniční přepravu, nebo

 • výška, šířka, hmotnost nebo rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol překračuje hodnoty stanovené zákonem o silničním provozu, jde-li o vnitrostátní přepravu dřeva, o využití pracovních strojů samojízdných pro zemědělské práce nebo pro opravy nebo údržbu pozemních komunikací, nebo

 • podle ustanovení § 25 zákona o pozemních komunikacích, tzv. zvláštního užívání, umožňující na pozemních komunikacích použít těžší nebo větší vozidlo na základě „rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace”.

V souvislosti s ohrožením bezpečnosti provozu je v ustanovení § 43a odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. stanoveno pro řidiče motorového vozidla kategorie M2, M3, N2, N3 nebo jízdní soupravy tvořené tímto vozidlem a přípojným vozidlem kategorie O mít u sebe technický průkaz nebo jiný úřední doklad, ve kterém jsou uvedeny údaje o rozměrech vozidla, nejsou-li tyto údaje uvedeny na štítku připevněném na vozidle.

Z uvedeného vyplývá, že při kontrolním vážení, které zahrnuje kontrolu hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy a kontrolu rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu, nesmějí být překročeny největší povolené hmotnosti a rozměry vozidel stanovené výrobcem vozidla (tzv. štítkové hodnoty) a současně nesmějí být ani překročeny největší povolené hodnoty hmotnosti uvedené v ustanovení § 5 a § 6 vyhlášky č. 209/2018 Sb. o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel a ani největší povolené rozměry uvedené v ustanovení § 7 citované vyhlášky.

V praxi to znamená, že pokud výrobce vozidla stanoví na štítku největší povolené zatížení přední nepoháněné (první) nápravy na 7500 kg a při kontrolním vážení bude na této nápravě zjištěna hmotnost 8300 kg, bude se jednat o porušení zákona o pozemních komunikacích, byť zatížení přední nepoháněné nápravy nedosáhlo povoleného limitu 10 t uvedeného v § 5 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel.

Na druhou poháněnou nápravu stanoví výrobce největší povolené zatížení 13 000 kg a při kontrolním vážení bude na této nápravě zjištěna hmotnost 12 500 kg, kdy i v tomto případě se bude jednat o porušení zákona o pozemních komunikacích, byť nebyla překročena hodnota stanovená výrobcem vozidla na štítku, ale byla překročena hodnota 11,5 t uvedená v § 5 odst. 1 písm. b) citované vyhlášky. V případě porušení více mezních hodnot, jak je to uvedeno u tohoto příkladu, je bráno na zřetel pouze nejvyšší přetížení.

Překročením limitních hodnot se řidič dopouští přestupku podle ustanovení § 42a odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, neboť řídí vozidlo nebo jízdní soupravu, u nichž bylo kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu a za takový přestupek lze uložit pokutu formou příkazu na místě až do výše 15 000 Kč. V případě neprojednání přestupku příkazem s řidičem na místě je příslušným orgánem k jeho projednání celní úřad, který při správním řízení může uložit pokutu příkazem až do výše

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz