dnes je 21.2.2019
Input:

Kontrola režimu řidiče v praxi

13.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.2
Kontrola režimu řidiče v praxi

Bc. Milan Špás

Jestliže hovoříme o tzv. režimu řidiče, opírá se kontrola zejména o nařízení (ES) č. 561/2006, dohodu AETR nebo v některých případech také o národní předpisy, jimiž Česká republika upravila podmínky pro doby řízení a odpočinku těch, na něž se výše uvedené normy nevztahují.

Ještě před tím, než je kontrola zahájena, musí kontrolor rozhodnout, podle čeho bude záznamy o dobách řízení a odpočinku posuzovat. Ve většině případů je výchozí normou nařízení (ES) č. 561/2006, které se jen v některých detailech liší od dohody AETR. Je ale zažitou praxí, že řidiči, ačkoliv pravidelně absolvují školení profesní způsobilosti, stále hovoří o povinnosti dodržovat AETR…

Velkým pomocníkem kontrolora je při vyhodnocení režimu řidiče program, který nejen že umí zkopírovat data uložená na kartě řidiče nebo v paměti tachografu, ale dokáže při vybrání výchozí normy pro vyhodnocení vygenerovat veškerá porušení v kontrolovaném období. Obdobně lze program využít i při kontrole záznamových listů (kotoučků) analogového tachografu. Kontrolor musí nejprve všechny kotoučky naskenovat a pak řádně programem načíst. Vyhodnocení pak pokračuje shodně jako v případě digitálního tachografu. Zde narážíme na první problém. Pokud řidič o kotoučky nepečuje tak, jak předepisuje nařízení (EU) 165/2014, je často nemožné je kvůli poškození do programu načíst a kontrola pak musí být provedena manuálně. Jestliže ani manuální vyhodnocení nebude pro nečitelnost možné, bude kotouček zadržen a předán jako příloha protokolu o silniční kontrole orgánu, který zahájí správní řízení. Vyhodnocování kotoučků pomocí programu se však běžně při silniční kontrole nepoužívá pro svou časovou náročnost a tento postup je spíše vhodný pro kontrolu v provozovnách dopravců.

Program pro analýzu datových záznamů je velmi dobrým pomocníkem kontrolora a využívají ho všechny kontrolní orgány v EU. Vždy si ale kontrolor musí uvědomit, že jde pouze o pomocný nástroj a že v žádném případě nelze nalezená porušení považovat za stoprocentní. Všichni kontroloři by měli mít takové znalosti, aby dokázali vygenerovaná porušení překontrolovat. Někdy taková kontrola neproběhne, ať už z důvodu nízké kvalifikace kontrolora nebo pro nedostatek času, a pak může být uložena pokuta neoprávněně. Ve správním řízení, které vede úřad s řidičem nebo dopravcem, by měl být postup úředníka shodný – to znamená, že veškerá programem vypsaná porušení musejí být prověřena.

Vedení záznamu

Období, o které se kontrola na silnici zajímá, je shodné s dobou, za niž musí řidič předložit záznamy o dobách řízení a odpočinku. To je den, kdy je kontrola prováděna a navíc 28 dnů zpětně. Dá se zjednodušeně říct, že řidič doloží svou činnost za 29 dnů. Není ale například pravda, že je povinen předložit 29 kotoučků nebo mít na kartě řidiče záznamy v uplynulém období.

Záznam na tachografickém kotoučku nesmějí být delší než 24 kalendářních hodin, jinak by docházelo k přepisování již pořízeného záznamu a kontrola dodržování režimu řidiče by tak byla nemožná. Takzvané protočené kotoučky jsou opět jako nesprávně vedený záznam zadrženy a postoupeny jako příloha protokolu o kontrole ke správnímu řízení. Nejjednodušší způsob, jak se podobným nepříjemnostem vyhnout, je vyjmutí kotoučku z tachografu na konci směny a vedení manuálního záznamu na jeho zadní straně. Stejným způsobem lze zadní stranu kotoučku využít i pro manuální záznam delších časových úseků, jako je například jiná práce pro zaměstnavatele, týdenní odpočinek, dovolená nebo nemoc. V případě manuálního záznamu je nutno zdůraznit, že barva kotoučku nerozhoduje! Často jsou totiž na různých internetových fórech pro řidiče vedeny sáhodlouhé diskuse o tom, zda je ještě v dnešní době možné tzv. žlutý kotouček použít. Jedni tvrdí, že je lze použít pouze ve vnitrostátní dopravě, jiní je nepoužijí vůbec. Pravdu mají ti, kdo je použijí běžně například pro záznam týdenního odpočinku. Nařízení (EU) 165/2014 totiž ukládá řidiči povinnost použít kartu řidiče nebo záznamový list pouze při použití vozidla. Ačkoliv má při kontrole doložit svou činnost za období 29 dnů, není formát ostatních záznamů, kdy neřídil, předepsán.

Pro delší období nemoci nebo dovolené je možné použít i formulář potvrzení o činnostech, jehož vyplňování náleží dopravci nebo jeho zástupci. Tento formulář není povinný a žádný kontrolor ho nemůže po řidiči požadovat. Pokud ho však řidič předloží, musí ho kontrolor akceptovat. Určitě má používání formuláře své opodstatnění v mezinárodní dopravě, kde dávají číslované položky jasnou informaci i tomu kontrolorovi, který se s češtinou setkal poprvé.

Řidič, který pro záznam činností využívá místo kotoučku digitální kartu řidiče, to má daleko jednodušší. Pokud nehrozí, že by s vozidlem v nepřítomnosti řidiče jezdil někdo jiný, může zůstat karta v tachografu i v průběhu denního nebo týdenního odpočinku. Zaznamenána bude ta činnost, kterou řidič před opuštěním vozidla nastavil. Řidič, který kartu z tachografu vždy po ukončení směny vyjme, musí bohužel provádět podobný manuální záznam jako řidič vozidla s analogovým tachografem. Na digitální kartě je časový záznam, kdy byla z tachografu vyjmuta, a při následném vložení nabídne tachograf uživateli možnost manuálního vložení činností. Někteří řidiči nabídku nevyužívají a na kartě pak zůstává tato doba jako neznámá činnost. Řidič ji pak musí doložit jiným způsobem – ručním záznamem na kotouček, tachografický papír nebo výtisk, vypsáním potvrzení o činnostech nebo jiným způsobem. Důvody, proč řidiči činnosti prostřednictvím nabídky v tachografu nezadávají, jsou různé. Nejčastěji to bývá neznalost obsluhy tachografu, někdy je po vložení karty do tachografu řidič zaměstnán jinou činností a krátkou dobu, po kterou tachograf zadání umožní, promešká. Vrátit se k ní později už nejde. Jindy to může být z toho důvodu, že jde o starší typ digitálního tachografu, který neumožňuje doplnění delšího období než 24 hodin (vyrobeno cca do roku 2008), nebo o něco málo novější (do roku 2010), kde lze sice zaznamenat činnosti pro libovolně dlouhé období, ale zadávání je v těchto případech velmi nepříjemné a zdlouhavé.

Když je řeč o vedení záznamu na kartě řidiče, je třeba upozornit ještě na jednu povinnost, kterou řidiči často ignorují. Podobně jako při používání kotoučků je řidič povinen zaznamenat místo zahájení a ukončení směny. Rozdíl je snad jen v tom, že v případě digitálního tachografu jde pouze o zadání země, kterou vybere z nabídky v tachografu. U připravované generace tzv. inteligentních tachografů se brzy dočkáme automatického záznamu místa pomocí informace z přijímače signálu pro satelitní určování polohy.

Záznam se zadáním země začátku a konce směny

Karty řidiče

Není asi překvapením, že řidič smí být vlastníkem pouze jedné platné karty řidiče, ani to, že smí při řízení používat pouze svou osobní kartu. Bohužel se ukazuje, že jízda na cizí kartu nebo na kartu vydanou na základě nepravdivého prohlášení o její ztrátě nebo odcizení jsou nejčastější podvody v této oblasti. Příčina je jednak v poměrně snadném získání takové karty a také v nedostatečně vysokých pokutách za její zneužití. Nařízení (EU) č. 165/2014 sice hovoří o tom, že pokuty musejí být účinné a odrazující, stále je ale plně v rukou členských států, aby si jejich výši určily samy. Pak dochází k někdy až nepochopitelně odlišným přístupům, kdy je za takové jednání uložena pokuta v zahraničí v řádech tisíců eur, zatímco v České republice jde maximálně o tisíce korun. Z pohledu bezpečnosti na silnici je však stupeň rizika při takovém jednání ve všech zemích stejný nebo alespoň velmi podobný.

Protože paměť tachografu zaznamenává čísla všech vložených karet, je pro kontrolora, který má přístup do národní, ale i mezinárodní databáze vydaných karet, velmi jednoduché zkontrolovat platnosti a duplicitní vydání. Inteligentní tachografy, o nichž už byla řeč, budou navíc rozlišovat i to, jestli byla vložena karta, která byla vydána jako náhrada ztracené nebo ukradené karty, a potom se použila karta, která je vlastně ztracená a administrativně neplatná. Takovou kartu tachograf odmítne a vysune ji. Jakkoliv je jízda na cizí nebo neplatnou kartu jednoduchá, je stejně i pro průměrného kontrolora snadné takové zneužití identifikovat. Kontrola pak končí nejen podnětem k zahájení správního řízení, ale cizí nebo neplatná karta je na místě zadržena a vrácena úřadu, jenž kartu vydal. Pokud by například nepoctivý řidič nahlásil úřadu ztrátu karty, úřad by mu vydal náhradní a řidič by pak používal při řízení střídavě obě, budou pravděpodobně při silniční kontrole zadrženy obě karty. Nařízení (EU) č. 165/2014 totiž hovoří také o zadržení té karty, která byla vydána na základě nepravdivých údajů nebo prohlášení.

Co ale dělat, pokud kartu opravdu ztratím? Neznamená to automaticky, že by řidič nemohl řídit vozidlo nebo mohl řídit jen takové, kde není použití karty požadováno. Do sedmi kalendářních dnů musí řidič ztrátu nebo odcizení nahlásit úřadu, který kartu vydal, ten má zase povinnost do osmi pracovních dnů vydat kartu náhradní. Po tuto dobu (15 dní nebo déle) je možné řídit vozidlo vybavené digitálním tachografem a přitom vést náhradní záznam. Ten se skládá ze dvou výtisků z tachografu na každý den, kdy řidič řídí vozidlo. První výtisk z vozidla, který provede řidič na začátku směny, obsahuje řadu důležitých údajů, jako VIN vozidla, registrační značku, datum a čas pořízení výtisku. Co na něm ale naopak chybí, jsou údaje o řidiči. Musí být proto na zadní stranu doplněno jméno a příjmení řidiče a číslo karty, pokud ho řidič zná, nebo například číslo řidičského průkazu. To vše potvrdí podpisem. Při své pracovní činnosti řádně obsluhuje tachograf, ve kterém zaznamená všechny činnosti. Na konci směny provede druhý výtisk, kde budou uvedeny všechny zaznamenané činnosti, a doplní znovu všemi údaji jako na začátku. Tento postup lze použít i v případě selhání karty řidiče, naopak ho nelze použít, pokud si řidič včas nepožádal o vydání nové karty, když mu pětiletá platnost původní karty vypršela. Rozhodně nelze „na výtisky” řídit vozidlo ani tehdy, když řidič kartu řidiče nikdy nevlastnil.

Péče o kartu řidiče není nijak náročná, ale je třeba s ní zacházet jako s každým paměťovým médiem. V prašném prostředí vozidla, kde jsou běžné velké výkyvy teplot, se občas stává,

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz