dnes je 8.12.2023

Input:

Konfliktní minerály (3TG): přehled a aktuální informace

16.11.2023, Zdroj: MPO ČR

V roce 2017 vstoupilo v platnost nařízení (EU) 2017/871, které od 1. ledna 2021 stanoví povinnost náležité péče v dodavatelském řetězci pro některé dovozce cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata. První kontroly dodržování této povinnosti proběhly v roce 2022.

  1. Situace v oblastech těžby a mezinárodní odpovědnost

Nerostné suroviny, na něž se toto nařízení vztahuje, pocházejí z velké části z oblastí, v nichž panuje složitá bezpečnostní situace a kde operují ozbrojené skupiny, které ovládají těžební místa a využívají místní obyvatelstvo, včetně dětí, k dobývání surovin ve velmi těžkých podmínkách, přičemž výnosy z těžby plynou do rukou těchto skupin a přispívají tak k vypuknutí nebo pokračování násilných konfliktů. Vážnou situací v oblasti bezpečnosti a lidských práv se mezinárodní společenství zabývá stále intenzivněji, zejména v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), o jejíž doporučující pokyny se opírá také právní úprava Evropské unie.

  1. Smysl právní úpravy EU a dopad na české dovozce

Cílem právní úpravy je omezit možnosti ozbrojených skupin podílet se na obchodu s cínem, tantalem, wolframem, jejich rudami a zlatem. Nařízení má zajistit transparentnost dodavatelských postupů unijních dovozců a subjektů zabývajících se tavením a rafinací, kteří získávají nerostné suroviny z dotčených oblastí. Smyslem není přestat odebírat suroviny či kovy od stávajících partnerů, ale spíše vyvíjet tlak směrem k místům těžby, aby došlo k žádoucím změnám.

Češkým dovozcům, na něž se nařízení vztahuje, tak vznikají některé povinnosti v oblasti náležité péče (společenská odpovědnost podniků), jež zprůhlední a umožní kontrolovat jejich dodavatelský řetězec.

  1. Na jaké subjekty se nařízení vztahuje?

Do působnosti nařízení spadají dovozci:

  • nerostů a kovů sestávajících z cínutantaluwolframu nebo zlata, nebo tyto prvky obsahujících (konkrétní seznam včetně kódů kombinované nomenklatury zboží je uveden v příloze I nařízení (EU) 2017/821 a také na webu MPO, případně ke stažení zde [pdf, 141 kB]).

Jsou tedy zahrnuty pouze tyto komodity, nikoli výrobky je obsahující.

  • kteří ročně dovezou objemy překračující minimální limity uvedené v příloze I nařízení (EU) 2017/821.

 

  1. Na jaké subjekty se nařízení nevztahuje?

Nařízení se nepoužije při ročních objemech dovozů nedosahujících limitů podle přílohy I nařízení (EU) 2017/821, dále na dovozy recyklovaných kovů (pokud dovozce dospěje k důvodnému závěru, že kovy jsou získávány pouze z recyklovaných zdrojů nebo kovového šrotu, musí svůj závěr zveřejnit a přiměřeným způsobem popsat opatření náležité péče v dodavatelském řetězci, na jejichž základě k tomuto závěru dospěl) a na zásoby uskladněné před 1. únorem 2013.

  1. V čem spočívají povinnosti?

Dovozci, na které se nařízení vztahuje, mají povinnost uzpůsobit svou vnitropodnikovou strukturu řízení tak, aby mohli získávat a vyhodnocovat informace relevantní z hlediska zmíněných rizik, a zakomponovat tento přístup založený na „náležité péči“ do svých smluvních vztahů s dodavateli. Dovozci by se měli zajímat o původ surovin, které nakupují, a vyhodnocovat riziko, zda tyto suroviny nepocházejí z „nezodpovědných“ zdrojů. Jejich systém by měl podléhat pravidelným auditům prováděným nezávislým auditorem, s výjimkou případů, kdy nakupují výlučně z již prověřených zdrojů. Dále mají dovozci povinnost zveřejňovat každoročně informace o svých

Nahrávám...
Nahrávám...