dnes je 15.7.2024

Input:

Koncepce celkových nákladů

11.1.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2 Koncepce celkových nákladů

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

Koncepce celkových nákladů je klíčem k efektivnímu řízení logistického procesu. Podnik by se v tomto smyslu neměl zaměřovat na jednotlivé izolované logistické činnosti, ale měl by se pokoušet redukovat celkové náklady logistických činností. Snížení nákladů v jedné oblasti, například přepravy, může vyvolat zvýšení nákladů na udržování zásob, a to z důvodů pokrytí delší doby přepravy nebo zajištění se z důvodů nespolehlivosti přepravy.

Hlavní položky logistických nákladů

Management by se měl zabývat důsledky svých rozhodnutí pro všechny položky či kategorie nákladů logistiky. Šest základních nákladových položek pokrývá 14 hlavních logistických činností. Pro lepší pochopení koncepce celkových nákladů si stručně popíšeme obsah jednotlivých logistických činností.

Logistické činnosti

Níže jsou vyjmenovány hlavní činnosti, které jsou nezbytné pro realizaci hladkého toku produktů z místa vzniku do místa jejich spotřeby. Tyto aktivity můžeme považovat za součást obecného logistického procesu:

 • zákaznický servis,

 • prognózování/plánování poptávky,

 • řízení stavu zásob,

 • logistická komunikace,

 • manipulace s materiálem,

 • vyřizování objednávek,

 • balení,

 • podpora servisu a náhradní díly,

 • stanovení místa výroby a skladování,

 • pořizování/nákup,

 • manipulace s vráceným zbožím,

 • zpětná logistika,

 • doprava a přeprava,

 • skladování.

I když ne všechny tyto činnosti musejí v podnicích nutně spadat do kompetence útvarů logistiky, je zjevné, že všechny významně ovlivňují logistický proces jako celek.

Zákaznický servis

Zákaznický servis lze definovat jako „filozofii orientace na zákazníka, která spojuje a řídí všechny složky napojení na zákazníka v rámci stanoveného poměru nákladů a poskytovaných služeb“. Zákaznický servis je výstupem logistického systému. Měl by zprostředkovat přesun správného produktu ke správnému zákazníkovi na správném místě, ve správném stavu, ve správné době a při co možná nejnižších celkových nákladech. Dobré služby podporují spokojenost zákazníků, která je zase výstupem celkového marketingového procesu.

Prognózování/ plánování poptávky

V praxi máme řadu typů prognóz poptávky. Marketing předvídá poptávku zákazníků na základě odhadu účinku podpory prodeje, cen, konkurence atd. Výroba předvídá výrobní požadavky na základě marketingových prognóz prodeje a běžného stavu zásob. Logistika je do procesu prognózování začleněna tak, že se podílí na odhadech množství potřebných pro objednávku od dodavatelů, prostřednictvím útvaru nákupu, a na odhadech množství příslušných výrobků, které by měly být přepraveny nebo být k dispozici podle jednotlivých trhů, na které podnik dodává své zboží. V některých podnicích může být dokonce logistika zdrojem plánu pro výrobu. Logistika proto musí být v úzkém kontaktu jak s marketingovým prognózováním, tak s výrobním plánováním. Prognózování je velmi složitý problém, protože se zde vzájemně ovlivňuje mnoho funkcí a proměnných vstupujících do procesu prognózy.

Řízení stavu zásob

Řízení stavu zásob má za cíl udržovat takovou úroveň zásob, aby bylo dosaženo vysoké úrovně zákaznického servisu při současném dosažení přijatelných nákladů na udržování zásob, které zahrnují kapitál vázaný v zásobách, variabilní skladovací náklady a náklady na zastarávání zboží. Tyto náklady se mohou pohybovat v rozmezí od 14 % až do více než 50 % hodnoty zásob v ročním vyjádření. S rostoucími vysokými náklady, spojenými s těmi položkami, které rychle zastarávají (jako high-tech zboží, automobily či sezonní zboží), se dnes zvyšuje i zaměření většiny podniků na řízení stavu zásob.

Logistická komunikace

Hlavními současnými trendy v komunikaci je rapidní nárůst její komplexnosti, automatizace a rychlosti. Logistika se v rámci svého komunikačního procesu dotýká široké řady funkcí a organizací. Při logistické komunikaci tedy jde zejména o tyto vztahy:

 • podnik a jeho dodavatelé a zákazníci,

 • hlavní funkce/útvary podniku, jako jsou logistika, technické útvary, účetnictví, marketing a výroba,

 • různé logistické aktivity mezi sebou,

 • různé aspekty jednotlivých logistických aktivit, např. koordinace skladování materiálu, zásob ve výrobě a hotových výrobků,

 • různé články logistického řetězce, tj. včetně zprostředkovatelů, druhotných zákazníků nebo dodavatelů, kteří nemusejí být v přímém kontaktu s podnikem.

Dnes je komunikace klíčem k efektivnímu fungování prakticky všech systémů. V logistice to platí dvojnásob, ať jde o distribuční systém určitého podniku, anebo o širší zásobovací řetězec. Správná úroveň komunikace uvnitř systému tvoří základ konkurenční výhody podniku. Úspěch současné maloobchodní sítě supermarketů lze zčásti přičíst právě modernímu počítačovému komunikačnímu systému, který dodavatelům pravidelně dodává informace o realizovaných prodejích. Dodavatelé jsou tak schopni plánovat svoji výrobu na základě aktuálních informací o poptávce a následně pak dodávají jednotlivým prodejnám včas přiměřené množství zboží.

Manipulace s materiálem

Manipulaci s materiálem lze považovat za velmi širokou oblast, která pokrývá v podstatě všechny aspekty pohybu či přesunu surovin, zásob ve výrobě a hotových výrobků v rámci podniku nebo skladu podniku. Je zřejmé, že taková manipulace a pohyb materiálu vyvolává vždy určité náklady, ale na druhé straně se nepodílí na navýšení přidané hodnoty pro danou položku. Je proto naší snahou při řízení toku materiálu co nejvíce minimalizovat manipulaci s materiálem všude tam, kde je to jen možné. Jde zejména o minimalizaci přepravních vzdáleností, minimalizaci úzkých míst, minimalizaci stavu zásob a minimalizaci ztrát, které vznikají plýtváním, špatnou manipulací, krádežemi a poškozením. Při pečlivé analýze a řízení toku materiálu můžeme ušetřit značný objem nákladů.

Vyřizování objednávek

Podnikový proces vyřizování objednávek představuje systém, který slouží podniku k přijímání objednávek od zákazníků, ke kontrole stavu objednávek a návazné komunikaci se zákazníky. Systém vyřizování objednávek slouží v konečném důsledku i k samotnému vyřízení objednávek a jejich realizaci pro zákazníky. Součástí systému vyřizování objednávek je i kontrola stavu zásob, kontrola kreditního limitu zákazníka, fakturace a kontrola stavu pohledávek. Systém vyřizování objednávek představuje velmi širokou a většinou dobře automatizovatelnou oblast. Vzhledem k tomu, že doba cyklu objednávky je klíčovým styčným bodem zákazníků a daného podniku, může mít velký vliv na to, jak zákazníci vnímají úroveň kvality služeb podniku, a tím i na spokojenost zákazníků. Životní cyklus objednávky představuje časový úsek, který počíná okamžikem, kdy zákazník podá objednávku, a končí okamžikem, kdy zákazník má objednané zboží „na stole“. Zkrácení životního cyklu objednávky racionalizačními opatřeními v oblasti výroby je obvykle zanedbatelné a navíc nákladné. Mnohem efektivnější je hledat úspory v procesu organizace příjmu objednávek. Tato opatření bývají zpravidla efektivní a ne tak nákladná. Z těchto důvodů podniky dnes ve zvýšené míře přecházejí k progresivním metodám vyřizování objednávek, jako je elektronická výměna dat (Electronic Data Interchange, EDI) a elektronický převod peněz (Electronic Funds Transfer, EFT), které urychlují celý proces a zvyšují přesnost a efektivitu.

Balení

Obal má velký význam jednak jako forma reklamy/marketingu a jednak pro ochranu a uskladnění z logistického hlediska. Obal zpravidla navíc nese významné informace, které je nutno sdělit zákazníkovi. Estetické provedení obalu může navíc upoutat pozornost kupujícího. Z logistického hlediska pak obal poskytuje ochranu zboží během jeho uskladnění a přepravy a s nimi spojené manipulace. Tento faktor nabývá na významu zejména v případě přepravy na velké vzdálenosti, kdy se kombinují různé druhy dopravy, např. v mezinárodní přepravě. Pokud je balení vhodně navrženo vzhledem k manipulaci a skladování, může být důležitým faktorem, který usnadňuje přesuny zboží a jeho uskladnění.

Podpora servisu a náhradní díly

Logistika podporuje výrobu tím, že zabezpečuje pohyb vstupních surovin nebo materiálu, zásob ve výrobě a hotových výrobků. Mimo to je zodpovědná i za poskytování poprodejního servisu. Tato činnost zahrnuje např. dodávky náhradních dílů dealerům, uskladnění odpovídajícího množství náhradních dílů, transfer vadných nebo špatně fungujících produktů od zákazníků do podniku nebo rychlou odezvu na požadavky na opravy. Výpadky vyvolané čekáním na opravu, které mají za následek zastavení nebo opoždění výroby u zákazníka, mohou vyvolat zejména na průmyslových trzích velké ztráty.

Výběr místa výrobního závodu a skladu

Výběr lokality pro výrobu a skladovací kapacity patří mezi zásadní strategická rozhodnutí, která ovlivní nejen náklady na dopravu surovin určených pro výrobu a náklady na přepravu hotových výrobků z podniku, ale ovlivní i úroveň zákaznického servisu a na tomto výběru závisí i délka životního cyklu objednávky. Mezi faktory, které bereme v úvahu, patří např. rozmístění zákazníků, dodavatelů, dostupnost dopravních služeb, dostupnost kvalifikovaných pracovníků s přijatelnými mzdovými požadavky, možnost spolupráce se státní správou apod.

Pořizování/nákup

S růstem požadavků na zajišťování zboží a služeb z vnějších zdrojů hraje funkce pořizování těchto zdrojů stále významnější roli. U většiny průmyslových odvětví platí, že vynakládají 40–60 % svých příjmů na pořízení materiálů a služeb z vnějších zdrojů. Pořizování lze definovat jako nákup materiálů a služeb od externích organizací s cílem podpory veškerých operací firmy od výroby po marketing, prodej a logistiku. Místo obecnějšího termínu „pořizování“ se někdy používají termíny „nákup“, „zásobování“, „řízení zásobování“ a celá řada dalších. Tyto pojmy však vždy zahrnují takové činnosti jako výběr dodavatelů, jednání o ceně, dodacích podmínkách a množstvích a vyhodnocení kvality dodavatele. Pokud si organizace vytvoří dlouhodobé vztahy s několika klíčovými dodavateli, roste význam pořizování a jeho možný přínos z hlediska rentability podniku.

Manipulace s vráceným zbožím

Jde o opačný materiálový tok. K vracení zboží dochází z různých důvodů. Zákazníkovi vznikne např. problém s funkční způsobilostí daného produktu nebo zákazník jen prostě změní názor. Jde o složitý proces, protože většinou jde o manipulaci s malým množstvím zboží směrem zpět od zákazníka, zatímco podnik je zvyklý manipulovat s velkým objemem zboží směrem k zákazníkovi. Mnoho logistických systémů má problém tento typ pohybu zboží zvládnout. Náklady jsou

Nahrávám...
Nahrávám...