Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Délka jízdní soupravy

27.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2
Délka jízdní soupravy

Mgr. Karel Kovář

Po pozemních komunikacích se mohou pohybovat vozidla schválená k provozu na pozemních komunikacích. Užívání pozemní komunikace je možné, pokud jsou užívány obvyklým způsobem, to mimo jiné znamená, že nejsou překračovány největší povolené hmotnosti uvedené v ustanovení § 37 vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav uvedené v § 39 citované vyhlášky.

Povolená délka jízdní soupravy složená z nákladního vozidla a vleku je 18,75 m, která nesmí být překročena. Do délky jízdní soupravy se započítává i přesahující náklad.

Provozování jízdní soupravy o větší délce než stanovené prováděcí vyhláškou je možné pouze na základě „Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace”. Toto rozhodnutí vydává silniční správní úřad. Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, které má být použito ke zvláštnímu užívání. V případě dálnic vydává rozhodnutí Ministerstvo dopravy ČR, u silnic, nepřesáhne-li přeprava území jednoho kraje, vydává rozhodnutí příslušný krajský úřad, přesahuje-li přeprava více krajů, vydává rozhodnutí opět Ministerstvo dopravy ČR. V případě zvláštního užívání místní komunikace vydává rozhodnutí obecní úřad.

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se podává písemně volnou formou k příslušnému silničnímu správnímu úřadu, který o žádosti zpravidla rozhoduje bezodkladně, nejdéle do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů.

Žádost musí obsahovat:

  • účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude opakovat;

  • návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením časového rozvrhu přepravy;

  • druh, typ a státní poznávací značky vozidel, jichž má být při přepravě použito;

  • hmotnost vozidla, počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, počet, rozměr, huštění a typ pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší poloměr otáčení vozidla nebo soupravy a tomu odpovídající nejmenší vnější poloměr otáčení;

  • nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznačením rozměrů a umístění nákladu.

U přeprav zvláště rozměrných a těžkých předmětů musí být žádost podrobnější a obsahem musí odpovídat požadavkům uvedeným v ustanovení § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb.

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: