dnes je 4.4.2020

Input:

Cenové rozhodnutí č. 1/2019 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

18.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

0.1.2019.1
Cenové rozhodnutí č. 1/2019 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

Energetický regulační úřad

     

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2019

ze dne 21. května 2019,

o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

Energetický regulační úřad vydává cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu podle

  • § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů,

  • § 17 odst. 6 písm. d) a § 17 odst. 11 a 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a

  • vyhlášky č. 195/2015 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství.

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

1. Podmínky pro uplatnění cen a výpočtu hodnot plateb

1.1.        Cenami uvedenými v tomto cenovém rozhodnutí se rozumí pevné ceny podle jiného právního předpisu1, pokud není uvedeno jinak.

1.2.        Cenami uvedenými v tomto cenovém rozhodnutí se rozumí ceny bez daně z přidané hodnoty podle jiného právního předpisu2.

1.3.        Pokud je plyn použit v případech, kdy vzniká povinnost platby daně podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, lze příslušnou cenu navýšit o příslušnou daň.

1.4.        Při přepočtu objemového množství dodaného plynu na dodanou energii obsaženou v plynu se postupuje podle jiného právního předpisu3.

1.5.        Při přechodu ze zimního na letní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 23/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě. Při přechodu z letního na zimní čas je hodnota sjednané kapacity rovna 25/24 hodnoty kapacity sjednané ve smlouvě.

1.6.        Při výpočtu hodnot plateb a cen se zaokrouhluje pouze konečná platba a konečná cena na dvě platná desetinná místa.

ČÁST DRUHÁ Ceny služby přepravy plynu

Pro službu přepravy plynu poskytovanou provozovatelem přepravní soustavy platí tyto ceny a podmínky.

2. Ceny služby přepravy plynu pro hraniční body přepravní soustavy

2.1.        Cena za přepravený plyn Crkom v Kč/MWh pro hraniční body přepravní soustavy

*) Hraniční bod Brandov – EUGAL je plánovaný nový hraniční bod přepravní soustavy, jehož zprovoznění se předpokládá v roce 2019. Ceny uvedené pro tento bod jsou aplikovatelné pouze v případě jeho vzniku.

**) Virtuální hraniční bod podle požadavků ustanovení čl. 19 odst. 9 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 984/2013. Od 1. listopadu 2018 lze novou přepravní kapacitu nabízet pouze na zřízených funkčních virtuálních hraničních bodech.

***) Ceny uvedené pro hraniční bod TRU jsou aplikovatelné pouze pro službu Trading Region Upgrade v pilotním režimu. Poskytování této služby se řídí platným řádem provozovatele přepravní soustavy.

kde

CNCG je plánovaná nákupní cena energie plynu na následující plynárenský den, která se určí jako hodnota „End of Day Price” na burze European Energy Exchange AG pro následující plynárenský den D+1 produktu Day 1 MW pro zónu NCG v aktuálním plynárenském dni D; pokud není vypořádací cena k dispozici, použije se hodnota výsledné vypořádací ceny v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni D-n, kdy byla publikována „End of Day Price” na následující plynárenský den D+1. Hodnota zúčtovací ceny je veřejně dostupná na webové stránce burzy European Energy Exchange AG.

Denní cena v EUR/MWh se převádí na Kč/MWh denním kurzem EUR/CZK vyhlašovaným ČNB v aktuálním plynárenském dni D; pokud není denní kurz k dispozici, použije se hodnota denního kurzu v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni D-n, kdy byla hodnota denního kurzu publikována.

Pokud není hodnota zúčtovací ceny k dispozici, použije se poslední známá sesouhlasená cena plynu z denního trhu na organizovaném krátkodobém trhu s plynem organizovaném operátorem trhu.

2.1.1. V případě aplikace fixní i pohyblivé ceny za rezervovanou roční standardní pevnou přepravní kapacitu se cena za přepravený plyn Crkom stanoví na základě skutečného množství plynu přepraveného v přepravní soustavě a součtu skutečného množství plynu a elektřiny pro pohon kompresních stanic, provozovaných na principu efektivního a hospodárného provozování přepravní soustavy. V případě mimořádných změn využití přepravní soustavy může být po řádném zdůvodnění použita pro stanovení pevné ceny za přepravený plyn Crkom plánovaná hodnota. U takto odlišně stanovené hodnoty Crkom dojde pro nejbližší následující možný rok ke korekci na základě skutečně dosažených hodnot.

2.2. Roční cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu Cr v Kč/MWh/den pro hraniční body přepravní soustavy

*) Hraniční bod Brandov – EUGAL je plánovaný nový hraniční bod přepravní soustavy, jehož zprovoznění se předpokládá v roce 2019. Ceny uvedené pro tento bod jsou aplikovatelné pouze v případě jeho vzniku.

**) Virtuální hraniční bod podle požadavků ustanovení čl. 19 odst. 9 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 984/2013. Od 1. listopadu 2018 lze novou přepravní kapacitu nabízet pouze na zřízených funkčních virtuálních hraničních bodech.

***) Ceny uvedené pro hraniční bod TRU jsou aplikovatelné pouze pro službu Trading Region Upgrade v pilotním režimu. Poskytování této služby se řídí platným řádem provozovatele přepravní soustavy. Na vstupním hraničním bodě České republiky není cena stanovena, protože je nabízena provozovatelem rakouské přepravní soustavy Gas Connect Austria GmbH.

2.3.        Cena za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu

2.3.1.    Pohyblivá cena za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu CS platí v době, kdy je přepravní kapacitu možno využít. V případě, že je účastníkovi trhu s plynem v aukci přidělena standardní pevná přepravní kapacita na příslušném hraničním bodě na dobu kratší než 10 po sobě následujících let, je vyvolávací cena pro standardní pevnou kapacitu pro tyto po sobě následující roky pohyblivou cenou za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu. Pohyblivá cena za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu CS v Kč/MWh/den se pro roční standardní pevnou kapacitu, čtvrtletní standardní pevnou kapacitu nebo měsíční standardní pevnou kapacitu určí podle vzorce

CS = Cr × Fc + AP,

kde

Fc            je faktor doby trvání rezervace standardní pevné přepravní kapacity, který se pro roční standardní pevnou kapacitu určí podle vzorce

Fc = 1,

pro čtvrtletní standardní pevnou kapacitu se určí podle vzorce

FC = D/366 × 1,1,

kde

D je počet plynárenských dní trvání kapacitního produktu, pro měsíční standardní pevnou kapacitu se určí podle vzorce

FC = D/366 × 1,25,

AP je u aukce standardní koordinované přepravní kapacity podíl aukční prémie v Kč/MWh/den připadající na provozovatele přepravní soustavy dosažené v aukci na aukční rezervační platformě; u aukce standardní nekoordinované přepravní kapacity aukční prémie stanovená v aukci na aukční rezervační platformě.

2.3.2.    Fixní cenu za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu lze nabízet v souladu s ustanovením čl. 25 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/460, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn. Fixní cena za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu CF je taková cena, která byla stanovena v cenovém rozhodnutí v době konání aukce.

Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník může v případě, že je mu v aukčním procesu přidělena roční standardní pevná přepravní kapacita, písemně požádat provozovatele přepravní soustavy do pěti pracovních dnů bezprostředně následujících po skončení aukce, ve které byla účastníkovi trhu s plynem kapacita přidělena, aby cena stanovená v aukci byla fixní cenou za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu.

Fixní cenu lze uplatnit za těchto podmínek:

a) jedná se o kapacitu přidělenou na výstupních hraničních a výstupních virtuálních hraničních bodech, nebo

b) jedná se o kapacitu přidělenou na vstupních hraničních a vstupních virtuálních hraničních bodech pouze do výše 70 % technické kapacity daného vstupního hraničního a vstupního virtuálního hraničního bodu v daném plynárenském roce, nebo

c) jedná se o kapacitu přidělenou na vstupních hraničních a vstupních virtuálních hraničních bodech při splnění podmínek čl. 25 odst. 1. písm. b) bodu ii) NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/460, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn,

a zároveň:

a) v aukci přidělená roční standardní pevná přepravní kapacita na příslušném hraničním bodě je přidělena nejméně na dobu 10 po sobě následujících let a zároveň je pro rezervovanou pevnou přepravní kapacitu na toto období pro každý plynárenský rok splněna podmínka, že výše v aukci přidělené rezervované pevné přepravní kapacity není o více než 50 % vyšší nebo nižší, než je průměrná výše rezervované standardní pevné přepravní kapacity tohoto účastníka trhu s plynem za celé toto období, nebo

b) v aukci přidělená roční standardní pevná přepravní kapacita je ve spojení s ročními standardními pevnými přepravními kapacitami přidělenými účastníkovi trhu s plynem v aukcích konaných v předchozích letech splněna podmínka rezervace na období nejméně 10 po sobě následujících let a zároveň je pro nově rezervovanou pevnou denní přepravní kapacitu pro každý plynárenský rok splněna podmínka, že výše v aukci přidělené rezervované pevné denní přepravní kapacity není o více než 50 % vyšší, než je průměrná výše denní rezervované standardní pevné přepravní kapacity tohoto účastníka trhu s plynem za období 10 let bezprostředně předcházejících poslednímu roku, pro který byla rezervována roční pevná přepravní kapacita.

Fixní cena za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu CFi v Kč/MWh/den se pro roční standardní pevnou kapacitu pro kalendářní rok i určí podle vzorce

kde

Cr0 je cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu uvedená v bodě 2.2.,

RP je riziková prémie stanovená ve výši 0 Kč/MWh/den,

i              je kalendářní rok, pro který je fixní cena za rezervovanou standardní pevnou přepravní kapacitu stanovována,

j              je kalendářní rok uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu,

t             je kalendářní rok v intervalu <j, i>,

It-1 [%] je hodnota eskalačního faktoru cen, která je pro rok j-1 a j rovna 100 a pro rok j+1 a následující roky stanovená vzorcem

It−1 = 0,7 × IPSt−1 + 0,3 × (CPIt−1 + 1),

kde

IPSt-1 [%] je hodnota indexu cen podnikatelských služeb stanovená jako vážený průměr indexů cen

62-Služby v oblasti programování a poradenství a související služby,

63-Informační služby,

68-Služby v oblasti nemovitostí,

69-Právní a účetnické služby,

71-Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy,

73-Reklamní služby a průzkum trhu,

74-Ostatní odborné, vědecké a technické služby,

77-Služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu,

78-Služby v oblasti zaměstnání,

80-Bezpečnostní a pátrací služby,

81-Služby související se stavbami a úpravou krajiny,

82-Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné služby pro podnikání

vykázaných Českým statistickým úřadem v tabulce „Indexy cen tržních služeb” (kód 011046) za měsíc duben roku t-1 na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů, kde váhami jsou roční tržby za poskytované služby podle metodiky Českého statistického úřadu,

CPIt-1 [%] je hodnota indexu spotřebitelských cen stanovená na základě podílu klouzavých průměrů bazických indexů spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců a předchozích 12 měsíců, vykázaný Českým

Nejnavštěvovanější semináře