dnes je 25.5.2020

Input:

AKTUALITA: Zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

2.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13
AKTUALITA: Zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

JUDr. Anna Janáková

Právní stav před vydáním zákona č. 116/2020 Sb. neobsahoval žádný právní titul, na základě kterého by se osoba, které vznikla újmu na zdraví v důsledku povinného očkování, mohla úspěšně domoci odškodnění této újmy s výjimkou případů, kdy újma byla důsledkem nesprávného postupu poskytovatele zdravotních služeb, který očkování provedl, nebo kdy byla újma důsledkem vady očkovací látky. Pravidelně tak bylo upozorňováno, že takový stav lze shledat nesouladným s čl. 24 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně („Osoba, která utrpěla újmu způsobenou zákrokem, má nárok na spravedlivou náhradu škody za podmínek a postupů stanovených zákonem.”).

Podstata nové právní úpravy

Stanoví se, že újmu na zdraví, která je důsledkem podstoupení povinného očkování, odčiňuje stát za podmínek stanovených zákonem č. 116/2020 Sb. Stát tímto finančně pomůže těm, kterým vznikla újma na zdraví, protože v souladu s platným právem strpěli povinnost nechat se naočkovat a tím přispěli k budování kolektivní imunity populace v České republice, která je významným předpokladem účinné prevence šíření infekčních nemocí a tedy ochrany veřejného zdraví v České republice.

Hlavní principy nové zákonné regulace jsou:

  • Stát odškodňuje újmu na zdraví, která vznikla v důsledku pravidelného, zvláštního nebo mimořádného očkování ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví.

  • Nahrazuje se jen újma způsobená očkováním, které provedl poskytovatel zdravotních služeb ve smyslu zákona o zdravotních službách.

  • Újma na zdraví musí být způsobena povinným očkováním, avšak stanoví se vyvratitelná domněnka, že když u poškozeného nastanou případy újmy na zdraví uvedené v prováděcím právním předpise v čase tam uvedená, tak se jedná o újmu na zdraví způsobenou povinným očkováním.

  • Výše náhrady újmy se zjistí podle pravidel občanského zákoníku.

  • Podmínkou odškodnění je žádost podaná poškozeným Ministerstvu zdravotnictví doplněná o podklady, ze kterých nárok vyplývá.

  • Pokud Ministerstvo zdravotnictví do šesti měsíců žadatele neodškodní, má žadatel právo obrátit se na soud, stejně jako v případě, kdy je mu náhrady újmy vyplacena v částce nižší, než požadoval.

Povinné očkování

Povinným očkováním je výlučně pravidelné, zvláštní nebo mimořádné očkování, jak tyto termíny definuje:

  • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 46 a následující), a návazně

  • prováděcí vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 16),

tedy takové očkování, kterému je očkovaný povinen podrobit se. Je-li v jiných zákonech uvedena povinnost podrobit se povinnému očkování, jedná se o povinné očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Například:

  • § 103 a 106zákoníku práce,

  • § 134 a 136zákona o pobytu cizinců na území České republiky, a další.

Povinné očkování a zákoník práce

Zákoník práce ukládá v § 103 odst. 1 písm. c), že je zaměstnavatel