dnes je 18.7.2024

Input:

91/1993 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

č. 91/1993 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
VYHLÁŠKA
Českého úřadu bezpečnosti práce
ze dne 12. února 1993
k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 5 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 159/1992 Sb. (úplné znění č. 396/1992 Sb.), v dohodě s ministerstvem dopravy a ministerstvem průmyslu a obchodu:
§ 1
Rozsah platnosti
Vyhláška se vztahuje na organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost1) a na jejich pracovníky při projektování, zřizování, umístění a provozu nízkotlakých kotelen (dále jen „kotelny”), se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů větším než 100 kW.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  kotelnou objekt nebo část objektu, ve kterém je umístěn alespoň jeden kotel
1.  parní s konstrukčním přetlakem do 0,05 MPa,
2.  kapalinový s nejvyšší pracovní teplotou kapaliny, nepřevyšující bod varu při přetlaku 0,05 MPa,

popřípadě další zařízení provozně související, přičemž nerozhoduje, zda v jedné kotelně jsou kotle stejného typu;
b)  kotelnou I. kategorie kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 3,5 MW;
c)  kotelnou II. kategorie kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW;
d)  kotelnou III. kategorie kotelna se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a vyšší do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW a kotelna se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW do součtu jmenovitých tepelných výkonů kotlů 0,5 MW;
e)  samostatným objektem prostorově ucelená stavba, která plní vymezenou účelovou funkci;
f)  parním kotlem zařízení, v němž se vyrábí pára o jmenovitém přetlaku nejvýše 0,05 MPa spalováním pevných, kapalných nebo plynných paliv, případně využitím elektrické energie;
g)  kapalinovým kotlem zařízení, v němž se pracovní kapalina ohřívá nejvýše na teplotu bodu varu při přetlaku 0,05 MPa spalováním pevných, kapalných nebo plynných paliv, případně využitím elektrické energie;
h)  teplovodním kotlem kapalinový kotel, v němž je pracovní kapalinou voda;
i)  kotelním zařízením technické zařízení k výrobě páry nebo teplé vody, sestávající z kotle nebo několika kotlů a zařízení potřebných pro provoz kotle nebo s provozem souvisejících;
j)  výhřevnou (teplosměnnou) plochou plocha stěn částí kotle, kterými se předává teplo pracovní látce;
k)  jmenovitým tepelným výkonem kotle množství tepla za jednotku času, které musí kotel trvale předávat teplonosné látce při předepsaných podmínkách v ustáleném stavu, při použití paliva předepsaného výrobcem;
l)  tahem kotle rozdíl mezi statickým tlakem v místě vstupu spalovacího vzduchu do kotle a statickým tlakem v místě odvodu spalin z kotle;
m)  konstrukčním přetlakem kotle nejvyšší přípustná hodnota přetlaku v kotli, která je základem pro pevnostní výpočet kotle;
n)  rekonstrukcí kotle zásah do celku vyrobeného kotle, při kterém se mění parametry
Nahrávám...
Nahrávám...