dnes je 22.7.2024

Input:

80/1994 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 2 k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

č. 80/1994 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 2 k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na zasedání Pracovní skupiny pro silniční dopravu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v roce 1990 byl vypracován návrh Dodatku č. 2 k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), sjednané v Ženevě dne 1. července 1970, vyhlášené pod č. 108/1976 Sb., ve znění Změn a doplňků ze dne 3. srpna 1983, vyhlášených pod č. 82/1984 Sb. V roce 1991 byl návrh Dodatku č. 2 v souladu s ustanovením článku 23 odst. 1 Evropské dohody AETR předložen generálnímu tajemníku Organizace spojených národů k přijetí.
Dodatek č. 2 vstoupil v platnost na základě článku 23 odst. 6 Evropské dohody AETR dnem 24. dubna 1992 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku.
Dne 2. června 1993 Česká republika oznámila generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že Česká republika jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky se považuje za vázanou Evropskou dohodou o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) z 1. července 1970 s účinností od 1. ledna 1993.
Český překlad Dodatku č. 2 se vyhlašuje současně.
DODATEK č. 2
k
EVROPSKÉ DOHODĚ
o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
sjednané v Ženevě 1. července 1970

Článek 1 - Definice
Upravit znění písmene g) následovně:
„g)  „silniční doprava” je veškerá doprava prováděná po veřejných pozemcích komunikacích prázdnými nebo naloženými silničními nákladními vozidly nebo autobusy,”.

Upravit znění písmene i) následovně:
„i)  „pravidelná přeprava cestujících” je přeprava osob v určených intervalech a na určených trasách, přičemž cestující mohou nastupovat a vystupovat na předem stanovených zastávkách.
Pravidla upravující provoz nebo dokumenty, které je nahrazují, schválené příslušnými orgány smluvních stran a zveřejněné dopravcem před počátkem jejich používání definují podmínky přepravy, zvláště četnost spojů, jízdní řády, tarify a povinnost přijmout cestující k přepravě, pokud tyto podmínky nejsou stanoveny zákonem nebo předpisem.
Ať je organizátorem přepravy kdokoliv, za pravidelné jsou rovněž považovány takové spoje, které zajišťují přepravu stanovených skupin osob s vyloučením jiných cestujících tam, kde jsou tyto služby prováděny za podmínek určených v prvém odstavci této definice. Takové spoje, zejména ty, které zajišťují přepravu pracovníků na pracoviště a z něho nebo přepravu žáků do škol a z nich, jsou nazývány v dalším „zvláštní pravidelné spoje”,”.

Upravit znění písmene l) následovně:
„l)  „týdnem” se rozumí období mezi 0,00 hodin v pondělí a 24,00 hodinami v neděli,”.

Upravit znění písmenem) následovně:
„m)  „odpočinkem” se rozumí každá nepřerušená doba nejméně jedné hodiny, během níž řidič může volně nakládat se svým časem.”.

Vypustit písmena n) a o).
Článek 2 - Oblast použití
Upravit znění článku 2 odst. 2 písm. b) následovně:
„b)  pokud se
Nahrávám...
Nahrávám...