dnes je 17.6.2024

Input:

78/2004 Sb., Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění účinném k 11.6.2022

č. 78/2004 Sb., Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění účinném k 11.6.2022
ZÁKON
ze dne 22. ledna 2004
o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
346/2005 Sb.
(k 13.9.2005)
mění, 29 novelizačních bodů
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 14 odst. 2
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 5 odst. 1 a vkládá nový § 27a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 35 odst. 10
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 32 písm. c)
279/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění; nové přechodné ustanovení
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 25 odst. 9 a § 26 odst. 2
371/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění, celkem 65 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 35, § 35a, § 36
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 27a
132/2022 Sb.
(k 11.6.2022)
mění § 5, § 6, § 9, § 13, § 18, § 22, § 24a, § 38; vkládá § 9a; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět zákona
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie21) a upravuje práva a povinnosti osob a působnost správních orgánů při nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.
(2)  Tento zákon se nevztahuje na
a)  nakládání s organismy získanými technikou mutageneze nebo technikou buněčné fúze či fúze protoplastů rostlinných buněk organismů, u nichž může být výměny genetického materiálu dosaženo tradičními šlechtitelskými metodami, pokud tyto techniky současně nezahrnují technické postupy podle bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo použití geneticky modifikovaných organismů těmito postupy vzniklých,
b)  uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy týkající se výlučně geneticky modifikovaných mikroorganismů, které splňují kritéria bezpečnosti pro zdraví lidí, zdraví zvířat, složky životního prostředí a biologickou rozmanitost stanovená v příloze č. 2 k tomuto zákonu,
c)  uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy týkající se výlučně geneticky modifikovaných mikroorganismů vzniklých buněčnou fúzí nebo fúzí protoplastů buněk prokaryontních druhů, jež si vyměňují genetický materiál známými fyziologickými procesy, pokud tato fúze současně nezahrnuje technické postupy podle bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo použití geneticky modifikovaných organismů těmito postupy vzniklých,
d)  uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy týkající se výlučně geneticky modifikovaných mikroorganismů vzniklých buněčnou fúzí nebo fúzí protoplastů buněk eukaryontních druhů, včetně tvorby hybridomů, pokud tato fúze současně nezahrnuje technické postupy podle bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo použití geneticky modifikovaných organismů těmito postupy vzniklých.
(3)  V pochybnostech, zda jde o výjimku z působnosti tohoto zákona podle odstavce 2, rozhoduje Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo”).
(4)  Je-li geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt léčivým přípravkem podléhajícím registraci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího postupy pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi2) nebo přípravkem na ochranu rostlin, k jehož uvedení na trh se vydává povolení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh22) , nevztahují se na něj § 11 a ustanovení části čtvrté tohoto zákona.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  organismem - biologická jednotka, včetně jednotky mikrobiologické, schopná rozmnožování nebo přenosu dědičného materiálu,
b)  dědičným materiálem - deoxyribonukleová nebo ribonukleová kyselina,
c)  genetickou modifikací - cílená změna dědičného materiálu spočívající ve vnesení cizorodého dědičného
Nahrávám...
Nahrávám...