dnes je 15.7.2024

Input:

695/2004 Sb., Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2013

č. 695/2004 Sb., Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2013
ZÁKON
ze dne 9. prosince 2004
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
212/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
mění 37 novelizačních bodů
315/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
mění celkem 32 novelizačních bodů
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 5 odst. 3 písm. a) a vkládá nový § 15a
292/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
vkládá nový § 10a
164/2010 Sb.
(k 31.5.2010)
mění, celkem 55 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
85/2012 Sb.
(k 19.4.2012)
mění § 7, § 12, § 17, § 18 odst. 1 písm. d), § 24 písm. d) a e) a v příloze č. 1 bod D
201/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
ruší část třetí
383/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 383/2012 Sb. k 1.1.2013)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o integrované prevenci
§ 25
V § 14 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Vztahují-li se na zařízení ustanovení zvláštního právního předpisu,14aúřad stanoví emisní limity pro tyto skleníkové plyny jen tehdy, je-li to nezbytné k zabránění závažného znečišťování v místě provozu.”.
Poznámka pod čarou č. 14a) zní:


14a Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.”.
ČÁST TŘETÍ
(zrušena zák. č. 201/2012 Sb. k 1.9.2012)
ČÁST ČTVRTÁ
Změna živnostenského zákona
§ 27
V části SKUPINA 214: Ostatní přílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 167/2004 Sb. a zákona č. 326/2004 Sb., se na konci textu ve sloupci 1 doplňují slova „Ověřování množství emisí skleníkových plynů”, ve sloupci 2 se doplňují slova „a) vysokoškolské vzdělání získané studiem v příslušném akreditovaném studijním programu nebo b) ukončené střední nebo vyšší odborné vzdělání příslušného oboru a 3 roky odborná praxe vykonaná v posledních 10 letech před podáním žádosti” a ve sloupci 3 se doplňují slova „§ 15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)”.
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
§ 28
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
* * *
Článek II zákona č. 315/2008 Sb. zní:
Čl. II
Žádost o povolení podle § 4 zákona č. 695/2004 Sb., je provozovatel zařízení na tavení minerálních materiálů, včetně výroby minerálních vláken, o kapacitě tavení větší než 20 tun denně (příloha č. 1 část C bod 2 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona), které je provozováno v den nabytí účinnosti tohoto zákona a které hodlá provozovatel zařízení provozovat i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, povinen předložit Ministerstvu životního prostředí nejpozději 6 týdnů po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení je možné zařízení provozovat bez povolení.
* * *
Článek II zákona č. 164/2010 Sb. zní:
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Provozovatel letadla musí požádat o schválení plánu pro zjišťování emisí a tunokilometrů stanovujícího opatření pro zjišťování a vykazování emisí a údajů o tunokilometrech podle § 7 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 6 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Prvním rokem, ve kterém provozovatel letadla zjišťuje a vykazuje množství emisí skleníkových plynů podle § 7 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění
Nahrávám...
Nahrávám...