dnes je 1.6.2023

Input:

64/1987 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění účinném k 1.1.2019

č. 64/1987 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění účinném k 1.1.2019
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 26. května 1987
o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
ÚZ příloh 159/1997 Sb.
 
 
186/1998 Sb.
(k 7.8.1998)
mění, doplňuje pouze přílohy
54/1999 Sb.
(k 1.1.1999)
mění, doplňuje pouze přílohy
93/2000 Sb.m.s.
(k 29.8.2000)
mění a doplňuje pouze přílohu (Přílohu A - USTANOVENÍ O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH A PŘEDMĚTECH Dohody ADR)
6/2002 Sb.m.s.
(k 1.7.2001)
mění, doplňuje; Vyhlášeno anglické znění „Přílohy A” a „Přílohy B” a jejich překlad do českého jazyka.
65/2003 Sb.m.s.
(k 1.1.2003)
mění, doplňuje; Vyhlášeno anglické znění Přílohy A a Přílohy B a jejich překlad do českého jazyka. (zde neuvedeno, str. 1827 až 4192 v částce 29 Sb.m.s. z roku 2003)
77/2004 Sb.m.s.
(k 7.7.2004)
mění Přílohy A a B; Vyhlášeno anglické znění korigenda č. 2 a jeho překlad do českého jazyka a české znění oprav českého překladu Příloh A a B.
(dosud neuvedeno, text příloh v novele bude doplněn později)
33/2005 Sb.m.s.
(k 1.1.2005)
nové znění Příloh A a B
14/2007 Sb.m.s.
(k 1.1.2007)
nové znění Příloh A a B
17/2011 Sb.m.s.
(k 1.1.2011)
nepřímo mění, vyhlášení změn a doplňků příloh A a B
8/2013 Sb.m.s.
(k 1.1.2013)
nové znění Příloh A a B
11/2015 Sb.m.s.
(k 1.1.2015)
nové znění Příloh A a B
21/2017 Sb.m.s.
(k 1.1.2017)
nové znění Příloh A a B
32/2018 Sb.m.s.
(k 3.1.2018)
změny Příloh A a B
23/2019 Sb.m.s.
(k 1.1.2019)
změny Příloh A a B
Dne 30. září 1957 byla v Ženevě sjednána Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
Listina o přístupu Československé socialistické republiky k Evropské dohodě o mezinárodní silniční přeprava nebezpečných věcí (ADR) byla uložena u generálního tajemníka OSN, depozitáře Dohody, dne 17. července 1986 s výhradou, že Československá socialistická republika se ve smyslu článku 12 odst. 1 Dohody necítí vázána ustanovením článku 11 odst. 2 a 3 Dohody.
Při přístupu k Dohodě bylo současně učiněno prohlášení k ustanovení článku 10 Dohody, které je v rozporu s Deklarací a poskytnutí nezávislosti koloniálním územím a národům, která byla přijata na XV. zasedání VS OSN v roce 1960 a Československá socialistická republika je proto považuje za překonané.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dnem 20. ledna 1968 a její přílohy dnem 29. července 1968. Pro Československou socialistickou republiku vstoupila v platnost Dohoda i její přílohy na základě téhož článku odst. 2 dnem 17 srpna 1986.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně. Do textu přílohy A - „Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech” a přílohy B - „Ustanovení o dopravních prostředcích a přepravě” ve francouzském, anglickém a ruském znění lze nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy. Případné změny příloh Dohody budou uveřejněny nebo oznámeny v Přepravním a tarifním věstníku federálního ministerstva dopravy.
 
Ministr:
Ing. Chňoupek v. r.
 
EVROPSKÁ DOHODA
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí - ADR
(Ženeva, 1957)
Smluvní strany
přejíce si zvýšit bezpečnost mezinárodní silniční dopravy se dohodly takto:
Článek 1
Pro účely této Dohody se rozumějí
a) pod pojmem „vozidla” motorová vozidla, návěsové soupravy, přívěsy a návěsy, jak jsou definovány v článku 4 Úmluvy o silničním provozu ze dne 19. září 1949, s výjimkou vozidel, která náležejí ozbrojeným silám smluvní strany nebo spadají pod odpovědnost těchto ozbrojených sil;
b) pod pojmem „nebezpečné věci” látky a předměty, jejichž mezinárodní silniční přepravu přílohy A a B zakazují nebo dovolují pouze za určitých podmínek;
c) pod pojmem „mezinárodní přeprava” každá přeprava, uskutečněná na území nejméně dvou smluvních stran vozidly definovanými pod písmenem a).
Článek 2
(1) S výjimkou ustanovení článku 4 odst. 3 nesmějí být nebezpečné věci, které jsou podle přílohy A vyloučeny z přepravy, předmětem mezinárodní přepravy.
(2) Mezinárodní přepravy jiných nebezpečných věcí jsou dovoleny, jsou-li splněny
a) podmínky, které stanoví příloha A pro tyto věci, zejména pro jejich balení a označení,
b) podmínky, které stanoví příloha B, zejména pro konstrukci, vybavení a provoz vozidla přepravujícího tyto věci, s výjimkou ustanovení článku 4 odst. 2.
Článek 3
Přílohy této Dohody jsou její nedílnou součástí.
Článek 4
(1) Každá smluvní strana si ponechává právo upravit nebo zakázat dovoz nebezpečných věcí na svoje území z jiných důvodů než z důvodů bezpečnosti během silniční přepravy.
(2) Vozidel, která byla v provozu na území smluvní strany v době vstupu této Dohody v platnost nebo která byla dána do provozu do dvou měsíců po jejím vstupu v platnost, bude možno používat k mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po dobu tří let ode dne jejího vstupu v platnost, i když jejich konstrukce a vybavení plně nevyhovují podmínkám stanoveným pro uvedenou přepravu v příloze B. Zvláštní ustanovení přílohy B mohou však tuto lhůtu omezit.
(3) Smluvní strany si ponechávají právo dohodnout se ve zvláštních dvoustranných nebo mnohostranných dohodách, že nebezpečné věci, jejichž mezinárodní přeprava je touto Dohodou zcela zakázána, mohou být za určitých podmínek předmětem mezinárodních přeprav ne jejich územích nebo že nebezpečné věci, jejichž mezinárodní přeprava tato Dohoda dovoluje pouze za stanovených podmínek, budou moci být na jejich územích předmětem mezinárodních přeprav za méně přísných podmínek, než jsou stanoveny přílohami této Dohody. Tyto zvláštní dvoustranné nebo mnohostranné dohody odvolávající se na tento odstavec budou oznámeny generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, který je oznámí ostatním smluvním stranám které tyto dohody nepodepsaly.
Článek 5
Přepravy, pro které platí tato Dohoda, zůstávají podrobeny obecným vnitrostátním nebo mezinárodním předpisům o silničním provozu, o mezinárodní silniční dopravě a o mezinárodním obchodu.
Článek 6
(1) Členské státy Evropské hospodářské komise a státy přijaté do Komise s poradním hlasem podle odstavce 8 mandátu této Komise se mohou stát smluvními stranami této Dohody
a) jejím podpisem,
b) její ratifikací po předchozím podpisu s výhradou ratifikace,
c) přístupem k ní.
(2) Státy oprávněné zúčastnit se určitých prací Evropské hospodářské komise podle odstavce 11 mandátu této Komise se mohou stát smluvními stranami této Dohody tím, že k ní po jejím vstupu v platnost přistoupí.
(3) Dohoda je otevřena k podpisu do 15. prosince 1957. Po tomto datu je otevřena k přístupu.
(4) Ratifikace nebo přístup se uskuteční uložením příslušné listiny u generálního tajemníka Organizace spojených národů.
Článek 7
(1) Tato Dohoda vstoupí v platnost jeden měsíc po dni, ke kterému počet států uvedených v článku 6 odst. 1, který ji podepsaly bez výhrady ratifikace nebo uložily své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu, dosáhne pěti. Její přílohy však nabudou platnosti až šest měsíců poté, kdy vlastní Dohoda vstoupí v platnost.
(2) Pro každý stát, který ratifikuje tuto Dohodu nebo k ní přistoupí poté, kdy ji pět států uvedených v článku 6 odst. 1 podepíše bez výhrady ratifikace nebo uloží své ratifikační listiny nebo listiny o přístupu, vstoupí tato Dohoda v platnost jeden měsíc po uložení ratifikační listiny nebo listiny o přístupu tohoto státu a její přílohy nabudou platnost pro tento stát buď týmž dnem, jsou-li k tomuto dni již v platnosti, nebo, není-li tomu tak, dnem, jímž nabudou platnosti podle ustanovení odstavce 1 tohoto článku.
Článek 8
(1) Každá smluvní strana může tuto Dohodu vypovědět oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.
(2) Výpověď nabude účinnosti dvanáct měsíců po dni, kdy generální tajemník obdržel od ní oznámení.
Článek 9
(1) Tato Dohoda pozbude platnost, jestliže po jejím vstupu v platnost počet smluvních stran je v průběhu dvanácti po sobě jdoucích měsíců menší než pět.
(2) Bude-li uzavřena celosvětová dohoda upravující přepravu nebezpečných věcí, pozbude dnem jejího vstupu v platnost každé ustanovení této Dohody, které bude v rozporu s některým ustanovením uvedené celosvětové dohody, platnosti ve vztazích mezi smluvními stranami této Dohody, které se stanou smluvními stranami celosvětové dohody, a bude automaticky nahrazeno příslušným ustanovením uvedené celosvětové dohody.
Článek 10
(1) Každý stát může při podpisu této Dohody bez výhrady ratifikace nebo při uložení ratifikační listiny nebo listiny o přístupu anebo kdykoli později prohlásit v oznámení zaslaném generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že tato Dohoda bude platit na všech územích nebo na některém z území, která zastupuje v mezinárodních vztazích. Dohoda a její přílohy nabudou platnosti na území nebo územích uvedených v oznámení jeden měsíc poté, kdy generální tajemník obdržel toto oznámení.
(2) Každý stát, který podle odstavce 1 tohoto článku učiní prohlášení, že tato Dohoda platí na některém území, které zastupuje v mezinárodních vztazích, může podle článku 8 vypovědět Dohodu, pokud se týká tohoto území.
Článek 11
(1) Každý spor mezi dvěma nebo několika smluvními stranami o výklad nebo použití této Dohody se bude pokud možno řešit jednáním mezi nimi.
(2) Každý spor, který nebyl vyřešen jednáním bude poroben arbitráži, jestliže o to požádá jedna ze smluvních stran zúčastněných ve sporu a za tím účelem bude předložen jednomu nebo několika arbitrům vybraným dohodou sporných stran. Jestliže do tří měsíců ode dne žádosti o arbitráž nedospěly strany zúčastněné ve sporu k dohodě o výběru arbitra nebo arbitrů, může kterákoli z těchto smluvních stran požádat generálního tajemníka Organizace spojených národů o určení jediného arbitra, kterému se spor odevzdá k rozhodnutí.
(3) Rozhodnutí arbitra nebo arbitrů určených podle odstavce 2 tohoto článku bude pro smluvní strany zúčastněné ve sporu závazné.
Článek 12
(1) Každá smluvní strana může při podpisu nebo ratifikaci této Dohody anebo při přístupu k ní prohlásit, že se necítí vázána článkem 11. Ostatní smluvní strany nebudou článkem 11 vázány vůči smluvní straně, která učinila takovou výhradu.
(2) Každá smluvní strana, která učinila výhradu podle odstavce 1 tohoto článku, může kdykoli tuto výhradu odvolat oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.
Článek 13
(1) Po uplynutí tří let platnosti této Dohody může kterákoli smluvní strana požádat oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů o svolání konference za
Nahrávám...
Nahrávám...