dnes je 3.2.2023

Input:

594/2004 Sb., Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 594/2004 Sb., Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění účinném k 1.7.2017
ZÁKON
ze dne 4. listopadu 2004,
jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší v § 19 odst. 7
343/2010 Sb.
(k 7.12.2010)
mění, celkem 63 novelizačních bodů
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 10 odst. 4, § 13 odst. 1 písm. c), § 13a odst. 1, § 13b odst. 4 a § 21
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 17 novelizačních bodů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) (dále jen „nařízení Rady”)
a) kontrolu vývozu zboží dvojího užití, včetně softwaru a technologií (dále jen „zboží dvojího použití”), poskytování zprostředkovatelských služeb40) souvisejících se zbožím dvojího použití a tranzitu41) při dodržování mezinárodních režimů, mezinárodních smluv a ujednání, k jejichž plnění se Česká republika zavázala, jakož i některá práva a povinnosti zprostředkovatelů42) , vývozců zboží dvojího použití a dalších osob, které se na vývozu podílejí,
b) práva a povinnosti osob přepravujících zboží dvojího použití z území České republiky na území jiného členského státu Evropské unie.
(2) Tento zákon dále upravuje
a) kontrolu poskytování technické pomoci týkající se určitých vojenských konečných použití43) ,
b) práva a povinnosti osob, které dovážejí zboží dvojího použití do České republiky.
(3) Tímto zákonem nejsou dotčena práva a povinnosti osob vykonávajících činnosti podle odstavců 1 a 2 vyplývající ze zvláštních právních předpisů.2)
§ 2
(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo”) provádí opatření, která jsou předpisy Evropských společenství upravujícími oblast kontroly vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího použití1) svěřena členskému státu Evropské unie.
(2) Ministerstvo
a) uděluje povolení na vývoz zboží dvojího použití a jeho přepravu uvnitř Evropských společenství (dále jen „Společenství”) z území České republiky,
b) sděluje, zda k vývozu zboží dvojího použití bude vyžadováno povolení,
c) sděluje, zda k poskytnutí zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího použití bude vyžadováno povolení,
d) uděluje povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího použití (dále jen „povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb”),
e) rozhoduje o zákazu tranzitu,
f) spolupracuje s příslušnými orgány České republiky,
g) spolupracuje s příslušnými orgány Společenství a členských států Evropské unie,
h) spolupracuje s mezinárodními institucemi a orgány jiných států zodpovědnými za provádění kontroly vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího použití,
i) je oprávněno poskytovat informace v rozsahu tohoto zákona orgánům uvedeným v písmenech f) až h) a orgánům uvedeným v § 20,
j) poskytuje a zprostředkovává informace určené osobám uvedeným v § 1 odst. 1 a 2.
(3) Tímto nejsou dotčeny kompetence jiných státních orgánů v oblasti kontroly vývozu zboží dvojího použití podle zvláštních právních předpisů.2)
ČÁST DRUHÁ
POVOLENÍ
§ 3
(1) Povolení k vývozu zboží dvojího použití se vyžaduje, jestliže
a) je zboží dvojího použití uvedeno v příloze I
Nahrávám...
Nahrávám...