dnes je 8.6.2023

Input:

545/2006 Sb., Vyhláška o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, ve znění účinném k 1.1.2012

č. 545/2006 Sb., Vyhláška o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, ve znění účinném k 1.1.2012
VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2006
o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
396/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 32 novelizačních bodů
Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad”) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb. :
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví požadovanou kvalitu dodávek a služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v plynárenství, včetně výše náhrad za její nedodržení, postupy a lhůty pro uplatnění nároku na náhrady a postupy pro vykazování dodržování kvality dodávek a služeb.
§ 2
Obecná ustanovení
(1) Za nedodržení standardů se nepovažuje, jestliže příslušný držitel licence neprovede úkony a postupy vyžadované standardy ve stanovených lhůtách z důvodu, že
a) daný účastník trhu s plynem ve lhůtě stanovené pro dodržení standardu učiní projev vůle, ze kterého jednoznačně vyplývá požadavek provést tyto úkony a postupy ve lhůtě delší, než je lhůta stanovená standardem,
b) daný účastník trhu s plynem prokazatelně neposkytne součinnost nezbytnou k dodržení standardu,
c) není spravedlivě možné požadovat od příslušného držitele licence dodržení standardu, zejména v důsledku vzniku živelních událostí nebo havárií na zařízení přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo zásobníku plynu,
d) na dotčeném území byl vyhlášen stav nouze nebo jsou prováděny činnosti bezprostředně zamezující jeho vzniku.
(2) Ustanovení této vyhlášky o standardech kvality přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu a dodávek plynu a souvisejících služeb ve vztahu k zákazníkovi a o výši náhrad pro zákazníka podle § 4 až 16 platí obdobně ve vztahu mezi příslušným držitelem licence a výrobcem, pokud odebírá plyn z přepravní soustavy nebo distribuční soustavy, provozovatelem zásobníku plynu, pokud nakupuje plyn za účelem vytváření a udržování základní náplně zásobníku plynu, a nestanoví-li tato vyhláška jinak, též provozovatelem lokální distribuční soustavy, pokud odebírá plyn pro krytí ztrát v distribuční soustavě nebo pro vlastní spotřebu.
§ 3
Uplatnění náhrad
(1) Zákazník nebo obchodník s plynem, který na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu dodává plyn zákazníkovi (dále jen „dodavatel sdružené služby”), nebo dodavatel uplatňují nárok na náhradu
a) při nedodržení standardu podle § 8 do 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém mělo být podle standardu omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu započato nebo ukončeno u provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, k jehož plynovému zařízení je zařízení zákazníka připojeno,
b) při nedodržení standardů podle § 4, 6 a 7, § 9 až 11, § 13 až 16 do 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém uplynula lhůta podle standardů, a to u
1. provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, k jehož plynovému zařízení je zařízení zákazníka připojeno,
2. provozovatele zásobníku plynu, se kterým má uzavřenou smlouvu o uskladňování plynu,
3. provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, u kterého žádá o připojení, nebo
4. dodavatele nebo dodavatele sdružené služby, který na základě příslušné smlouvy dodává zákazníkovi plyn.
(2) Sjedná-li zákazník s dodavatelem sdružené služby smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, může uplatnit standardy podle § 4, 6, 7, 8, 11 a § 13 až 15 a náhrady za jejich nedodržení u dodavatele sdružené služby, který postoupí žádost zákazníka o poskytnutí náhrady provozovateli příslušného plynárenského zařízení. V takovém případě hradí provozovatel plynárenského zařízení náhradu zákazníkovi prostřednictvím dodavatele sdružené služby a lhůty pro splnění standardů se prodlužují o 2 pracovní dny pro dodavatele sdružené služby, které slouží pro zajištění přenosu informací mezi dodavatelem sdružené služby a provozovatelem příslušného plynárenského zařízení.
ČÁST DRUHÁ
STANDARDY PŘEPRAVY, DISTRIBUCE NEBO USKLADŇOVÁNÍ
§ 4
Standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše
(1) Standardem obnovy přepravy nebo distribuce plynu je obnova přepravy nebo distribuce plynu do odběrného místa zákazníka do 48 hodin po vzniku poruchy.
(2) Lhůta podle odstavce 1 počíná běžet okamžikem, kdy se provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy dozvěděl o vzniku poruchy nebo kdy vznik poruchy zjistil nebo zjistit měl a mohl.
(3) Jestliže dojde ke vzniku více poruch současně nebo dojde ke vzniku poruch následných v příčinné souvislosti s poruchou předcházející, je standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše dodržen, jsou-li ve lhůtě podle odstavce 1 odstraněny všechny poruchy, které spolu vzájemně souvisejí nebo vznikly v důsledku první poruchy. V případě krátkodobé obnovy přepravy nebo distribuce plynu při provádění manipulací pro vymezení místa poruchy se lhůta neprodlužuje.
(4) Za nedodržení standardu obnovy přepravy nebo distribuce plynu po poruše poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši
a) 1 500 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 15 000 Kč,
b) 6 200 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 124 000 Kč,
c) 10 500 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 210 000 Kč.
§ 5
Standard kvality plynu
Standardem kvality plynu se rozumí doprava a dodávka zemního plynu ve složení, které odpovídá požadavkům na složení zemního plynu stanoveným Řádem provozovatele přepravní soustavy nebo Řádem provozovatele distribuční soustavy nebo požadavkům sjednaným ve smlouvě mezi provozovatelem soustavy a zákazníkem.
§ 6
Standard lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu
(1) Standardem lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu je prověření oprávněnosti reklamace zákazníka nebo dodavatele sdružené služby na kvalitu plynu a písemné vyrozumění zákazníka nebo dodavatele sdružené služby o jejím prověření do 60 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace zákazníka nebo dodavatele sdružené služby provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy.
(2) Je-li reklamace zákazníka nebo dodavatele sdružené služby po prověření shledána provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy jako oprávněná, je obsahem písemného vyrozumění zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby určení způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality plynu.
(3) Za nedodržení standardu lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši
a) 375 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 3 750 Kč,
b) 1 250 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 25 000 Kč,
c) 2 200 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 44 000 Kč.
§ 7
Standard lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu
(1) Standardem lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu je provedení potřebných opatření provozovatelem přepravní soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy nezbytných k odstranění příčin snížené kvality plynu ve lhůtě
a) 15 kalendářních dnů ode dne odeslání písemného vyrozumění o vyřízení reklamace na kvalitu plynu zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby s určením způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality plynu, je-li příčina snížené kvality plynu odstranitelná jednoduchým provozním opatřením,
b) 6 měsíců ode dne odeslání písemného vyrozumění o vyřízení reklamace na kvalitu plynu zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby s určením způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality plynu, je-li příčina snížené kvality plynu odstranitelná stavebně-technickým opatřením, k jehož provedení není třeba stavebního povolení podle stavebního zákona, a příčinu snížené kvality plynu nelze odstranit postupem podle písmene a), nebo
c) 24 měsíců ode dne odeslání písemného vyrozumění o vyřízení reklamace na kvalitu plynu zákazníkovi nebo dodavateli sdružené služby s určením způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality plynu, je-li příčina snížené kvality plynu odstranitelná stavebně-technickým opatřením, k jehož provedení je třeba stavebního povolení podle stavebního zákona; za nedodržení tohoto standardu se nepovažuje, nenabude-li stavební povolení přes veškeré vynaložené úsilí provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy právní moci z důvodů, které nastaly nebo existují nezávisle na jeho vůli.
(2) Za nedodržení standardu lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu poskytne provozovatel přepravní soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční soustavy zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši
a) 750 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 7 500 Kč,
b) 3 100 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 62 000 Kč,
c) 7 900 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 158 000 Kč.
§ 8
Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu
(1) Standardem dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu je zahájení a ukončení omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu v době, která byla jako doba zahájení a ukončení omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu zákazníkovi oznámena. Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu není dodržen, jestliže provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy omezí nebo přeruší přepravu nebo distribuci plynu dříve, než oznámil, nebo ukončí omezení nebo přerušení později, než oznámil.
(2) Za nedodržení standardu plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy zákazníkovi za každý i započatý den nedodržení oznámené doby omezení nebo přerušení náhradu ve výši
a) 1 500 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 15 000 Kč,
b) 6 200 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 124 000 Kč,
c) 10 500 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 210 000 Kč.
§ 9
Standard lhůty pro posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě
(1) Standardem lhůty pro posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě je posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě ve lhůtě stanovené jiným právním předpisem1) .
(2) Za nedodržení standardu lhůty pro posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě poskytne provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy zákazníkovi za každý i započatý den prodlení náhradu ve výši
a) 1 500 Kč pro kategorii maloodběratel a domácnost; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 15 000 Kč,
b) 6 200 Kč pro kategorii střední odběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 124 000 Kč,
c) 10 500 Kč pro kategorii velkoodběratel; celkový úhrn náhrad činí nejvýše 210 000 Kč.
§ 10
Standard umožnění přepravy nebo distribuce plynu
(1) Standardem umožnění přepravy nebo distribuce plynu je možnost uskutečnění přepravy nebo distribuce plynu ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy zákazník splnil technické podmínky připojení a kdy zákazník nebo dodavatel sdružené služby požádal provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy o umožnění přepravy nebo distribuce plynu do odběrného místa.
(2) Standard umožnění přepravy nebo distribuce plynu se nevztahuje na případ, kdy zákazník změní dodavatele a na případ, na který se vztahuje standard obnovy přepravy nebo distribuce plynu po odpojení z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby dodávek plynu s úhradou plateb za poskytnutou
Nahrávám...
Nahrávám...