dnes je 15.6.2024

Input:

501/2004 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 501/2004 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, ve znění účinném k 1.7.2017
ZÁKON
ze dne 24. června 2004,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší část třináctou
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší část čtrnáctou
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší část sedmou
255/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část dvacátou pátou
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část patnáctou
297/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
ruší část dvacátou osmou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o obcích
Čl. I
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 12 odst. 1 větě druhé se slova „na úřední desce obecního úřadu (§ 112)” nahrazují slovy „na úřední desce3bobecního úřadu”.
Poznámka pod čarou č. 3b) zní:


3b§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.”.
2. V § 39 odst. 1, § 65 odst. 2, § 66b odst. 2, § 68 odst. 2, § 93 odst. 1, § 125 odst. 1 a § 127 odst. 4 se za slova „na úřední desce” vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 3b).
3. § 66c zní:
㤠66c
(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se pro veřejnoprávní smlouvy ustanovení správního řádu.
(2) Obec, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy, ji bezodkladně poté, co byla uzavřena, zveřejní na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. Současně se uzavřená veřejnoprávní smlouva zveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje. Obdobně se postupuje i při změně uzavřené veřejnoprávní smlouvy a při jejím zrušení.
(3) Uzavřená veřejnoprávní smlouva musí být každému přístupná na obecním úřadu obce, která je její smluvní stranou.”.
4. § 66d a 66e se zrušují.
5. § 112 se zrušuje.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o krajích
Čl. II
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 404/2002 Sb. a zákona č. 229/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 5, § 18 odst. 1, § 31 odst. 3 a § 42 odst. 1 se za slova „na úřední desce” vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 2).
Poznámka pod čarou č. 2) zní:


2§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.”.
2. § 71 se zrušuje.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. III
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 36 odst. 1 se za slova „vyvěšením na úřední desce” a v § 45 odst. 4 větě třetí, v § 48 odst. 3, v § 60 odst. 3 a v § 88 odst. 3 se za slova „na úřední desce” vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 11a).
Poznámka pod čarou č. 11a) zní:


11a§ 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.”.
2. § 83 se zrušuje.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o právu shromažďovacím
Čl. IV
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 259/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 2 větě třetí se za slova „je rozhodnutí” vkládají slova „oznámeno a”.
2. V § 16 se věta první nahrazuje větou „Na řízení o zákazu shromáždění nebo o době jeho ukončení podle § 11 se nevztahují ustanovení správního řádu o správním řízení,4s výjimkou
Nahrávám...
Nahrávám...