dnes je 15.7.2024

Input:

44/1988 Sb., Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 44/1988 Sb., Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 19. dubna 1988
o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
541/1991 Sb.
(k 20.12.1991)
mění, doplňuje
ÚZ 439/1992 Sb.
 
 
10/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění § 32a odst. 4
168/1993 Sb.
(k 22.6.1993)
mění, doplňuje
(k 1.1.1994)
§ 32b pozbývá účinnosti
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 17 odst. 1 a 6, § 19 odst. 1 a 2
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 40 odst. 2 písm. c)
366/2000 Sb.
(k 22.11.2000)
mění, v § 30 vkládá nový odst. 2, mění § 32a odst. 4)
315/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění, v § 3 odst. 1 písm. b), v § 10 doplňuje odst. 2, § 11 odst. 1, § 24 odst. 1 a 3, § 28 odst. 1, § 32a odst. 2
61/2002 Sb.
(k 22.2.2002)
vkládá v § 35 nové odst. 2 a 6
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 33 odst. 2 a 3, vkládá § 41a
150/2003 Sb.
(k 23.5.2003)
pod § 19 vkládá nový nadpis, nové znění § 20
3/2005 Sb.
(k 6.1.2005)
mění v § 20, § 24, § 27 odst. 7, v § 32a doplňuje odst. 10
386/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
21 novelizačních bodů
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 15 odst. 2, § 18 odst. 1, § 19, § 29 odst. 5 a § 35 odst. 3; vkládá v § 33 odst. 8
313/2006 Sb.
(k 22.6.2006)
mění v § 37a odst. 2; vkládá v § 37a odst. 4 až 6 a v § 43 odst. 7 až 8
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 37a odst. 2 a 6
157/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění § 23 odst. 4 a § 31 odst. 5
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
vkládá nový § 42
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 32a a § 41
85/2012 Sb.
(k 19.4.2012)
mění § 1, § 18, § 30 a § 34
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 23, § 27, § 28 odst. 2
498/2012 Sb.
(k 15.1.2013)
mění § 31 odst. 4, § 33 a § 41
257/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 16 a § 25
89/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 35 a § 41, vkládá § 29a, novou část osmou, § 40a a 40b; ruší § 32a; nová přechodná ustanovení
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
vkládá v § 18 odst. 4
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 40a a § 40b
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 19 a § 33 odst. 7
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 15 odst. 2
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 40b odst. 2
88/2021 Sb.
(k 16.3.2021)
mění; nová přechodná ustanovení
88/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 16 a § 25
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 42
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění, celkem 18 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
152/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 15, § 27, § 33 a § 35
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 33d; § 33n a § 33o
465/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Úvodní ustanovení
Účelem tohoto zákona je stanovit zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání ložisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, jakož i bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí při těchto činnostech. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie22)
§ 2
Nerosty
(1)  Za nerosty se podle tohoto zákona považují tuhé, kapalné a plynné části zemské kůry.
(2)  Za nerosty se podle tohoto zákona nepovažují
a)  vody s výjimkou mineralizovaných vod, z nichž se mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty,
b)  přírodní léčivé vody a přírodní stolní minerální vody, i když se z nich mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty, dále léčivá bahna a ostatní produkty přírodních léčivých zdrojů,
c)  rašelina,
d)  bahno, písek, štěrk a valouny v korytech vodních toků, pokud neobsahují vyhrazené nerosty v dobyvatelném množství,
e)  kulturní vrstva půdy, která je vegetačním prostředím rostlinstva.
§ 3
Rozdělení nerostů
(1)  Vyhrazené nerosty jsou
a)  radioaktivní nerosty,
b)  všechny druhy ropy a hořlavého zemního plynu (uhlovodíky), všechny druhy uhlí a bituminosní horniny,
c)  nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět kovy,
d)  magnezit,
e)  nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět fosfor, síru a fluór nebo jejich sloučeniny,
f)  kamenná sůl, draselné, borové, bromové a jodové soli,
g)  tuha, baryt, azbest, slída, mastek, diatomit, sklářský a slévárenský písek, minerální barviva, bentonit,
h)  nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět prvky vzácných zemin a prvky s vlastnostmi polovodičů,
i)  granit, granodiorit, diorit, gabro, diabas, hadec, dolomit a vápenec, pokud jsou blokově dobyvatelné a leštitelné a travertin,
j)  technicky využitelné krystaly nerostů a drahé kameny,
k)  halloyzit, kaolin, keramické a žáruvzdorné jíly a jílovce, sádrovec, anhydrit, živce, perlit a zeolit,
l)  křemen, křemenec, vápenec, dolomit, slín, čedič, znělec, trachyt, pokud tyto nerosty jsou vhodné k chemicko-technologickému zpracování nebo zpracování tavením,
m)  mineralizované vody, z nichž se mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty,
n)  technicky využitelné přírodní plyny, pokud nepatří mezi plyny uvedené pod písmenem b).
(2)  ostatní nerosty jsou nerosty nevyhrazené.
(3)  Kritické nerosty jsou radioaktivní nerosty, všechny druhy ropy a hořlavého zemního plynu (uhlovodíky), nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět kovy, vápenec, pokud je vhodný k chemicko-technologickému zpracování, nerosty, z nichž je možno průmyslově vyrábět prvky vzácných zemin a prvky s vlastnostmi polovodičů, a nevyhrazené nerosty stavebního kamene a štěrkopísku, nachází-li se tyto nevyhrazené nerosty na ložiskách, které se považují za výhradní33.
(4)   V pochybnostech, zda některý nerost je nerostem kritickým vyhrazeným nebo nevyhrazeným, rozhodne Ministerstvo průmyslu a
Nahrávám...
Nahrávám...