dnes je 22.7.2024

Input:

428/2004 Sb., Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické

č. 428/2004 Sb., Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické
VYHLÁŠKA
ze dne 2. července 2004
o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 44b odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 356/2003 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a)  způsob zřízení a složení komise pro přezkoušení odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické1) (dále jen „zkouška”),
b)  formu a obsah přihlášky ke zkoušce,
c)  základní obsah a podmínky provedení zkoušky.
§ 2
Komise pro přezkoušení odborné způsobilosti
(1)  Komise podle § 1 písm. a) je tříčlenná. Předsedu a ostatní členy jmenuje vedoucí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, při kterém se komise zřizuje.
(2)  Členy zkušební komise včetně jejího předsedy mohou být jmenovány pouze osoby odborně způsobilé podle § 44b odst. 1 písm. a) zákona, s tím, že předsedou může být jmenovaná pouze osoba, která je činná na úseku hygieny práce po dobu nejméně pěti let.
(3)  Zkušební komise se usnáší většinou hlasů svých členů.
§ 3
Přihláška ke zkoušce
(1)  V přihlášce podle § 1 písm. b) ke zkoušce uchazeč uvede
a)  jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu bydliště, jakož i datum a místo narození,
b)  dosažené vzdělání včetně akreditovaného programu, popřípadě studijního oboru,
c)  vykonávanou praxi a její délku,
d)  skupiny chemických látek nebo přípravků, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,
e)  datum a podpis.
(2)  K přihlášce se připojí
a)  doklad o ukončeném vzdělání,
b)  doklad o vykonané praxi a její délce.
(3)  Přihlášku ke zkoušce uchazeč zašle příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Přihlášku lze zaslat jak formou listinnou, tak i formou elektronickou.
§ 4
Zkouška
(1)  Zkouška se provádí ústní formou.
(2)  Znalosti požadované ke složení zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky.
(3)  Po úspěšném složení zkoušky se vydá uchazeči osvědčení o odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické1) . V případě, že uchazeč u zkoušky neuspěl, je možné zkoušku opakovat nejdříve za šest týdnů. Na základě jedné podané žádosti lze zkoušku opakovat pouze dvakrát.
§ 5
(1)  O průběhu zkoušky vyhotoví předseda zkušební komise protokol o zkoušce, ve kterém uvede
a)  jména a příjmení členů zkušební komise,
b)  datum a místo konání zkoušky a dobu jejich zahájení a ukončení,
c)  seznam uchazečů o konání zkoušky a u každého uchazeče uvede jméno, případně jména, příjmení, popřípadě titul, bydliště a datum a místo narození a seznam položených zkušebních otázek,
d)  zhodnocení výsledků zkoušek uchazečů slovy uspěl-neuspěl,
e)  datum vyhotovení protokolu.
(2)  Protokol o zkoušce podepisují všichni členové zkušební
Nahrávám...
Nahrávám...