dnes je 17.6.2024

Input:

415/1991 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve znění účinném k 1.8.2002

č. 415/1991 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve znění účinném k 1.8.2002
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 6. září 1991
o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranný pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
340/1992 Sb.
(k 1.7.1992)
mění
331/2002 Sb.
(k 1.8.2002)
mění § 16 odst. 3
Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Účelem této vyhlášky je stanovení postupu při konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu povrchových a důlních objektů.
(2)  Návrh ochranných pilířů, celíků a pásem důlních a povrchových objektů vypracovává organizace1) obvykle při projektování, výstavbě a rekonstrukci dolů a lomů, při zpracování návrhu na plán otvírky, přípravy a dobývání, popřípadě při jiném provádění hornické činnosti. Předpokladem je dostatek báňsko-geologických znalostí a podkladů.
(3)  Stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem důlních a povrchových objektů je součástí povolení plánu otvírky, přípravy a dobývání2) a povoluje je obvodní báňský úřad.
ČÁST DRUHÁ
OCHRANNÉ PILÍŘE PŘI HLUBINNÉM DOBÝVÁNÍ
§ 2
Podmínky pro konstrukci ochranného pilíře jam a povrchových objektů
(1)  Před vypracováním projektu ochranného pilíře jam a povrchových objektů zpracuje organizace podmínky pro jeho konstrukci.
(2)  Podmínky pro konstrukci ochranného pilíře vymezují rozsah chráněné plochy na povrchu a na tuto plochu navazující tvar tělesa ochranného pilíře v ložisku a jeho průvodních horninách (např. úhly pilířových přímek, parametry pilířových ploch apod.). Chráněná plocha musí být určena body, jejichž souřadnice se udávají v platném souřadnicovém systému (vrcholy mnohoúhelníka, střed kružnice apod.), které je možno zaokrouhlit na celé metry.
§ 3
Projekt ochranného pilíře jam a povrchových objektů
(1)  Soubor dokumentace projektu ochranného pilíře, zpracovaného a předkládaného organizací musí obsahovat
a)  mapu povrchu s vyznačením chráněné plochy, povrchových objektů, linií řezů a hranicemi ochranného pilíře v jednotlivých slojích, žilách, plástech apod.,
b)  mapu povrchu ve stejném provedení jako v bodě a) s vyznačením hranic ochranného pilíře na jednotlivých patrech,
c)  důlní mapy jednotlivých slojí, žil, plástů nebo ložiskových bloků s vyznačením hranic ochranného pilíře, přičemž při těsném seskupení slojí postačí konstruovat ochranný pilíř pouze pro sloje, vzdálené od sebe nejvýše 50 m a pro sloje ležící uvnitř tohoto intervalu určit hranici ochranného pilíře interpolací,
d)  geologické profily jam a hlubinných vrtů a alespoň dva řezy v měřítku základních důlních map, procházejících středem ochranného pilíře ve směrech přibližně na sebe kolmých, z nichž jeden bude kolmý na směr vrstev. V řezech se zakreslují geologické údaje a pilířové přímky ochranného pilíře,
e)  technickou zprávu, která musí obsahovat
1.  popis
Nahrávám...
Nahrávám...