dnes je 20.7.2024

Input:

406/2000 Sb., Zákon o hospodaření energií, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 406/2000 Sb., Zákon o hospodaření energií, ve znění účinném k 1.7.2023
ZÁKON
ze dne 25. října 2000
o hospodaření energií
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
694/2004 Sb.
(k 31.12.2004)
mění, v § 6 odst. 8 a § 14 odst. 2
180/2005 Sb.
(k 1.8.2005)
v § 2 ruší písm. b), v § 4 odst. 5 písm. c) vkládá pozn. pod čarou
177/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění celkem 42 novelizačních bodů
177/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění v § 6 odst. 2, 3 a 4
177/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění v § 6 odst. 7 a v § 6a odst. 2
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 4 odst. 2 vkládá slova a mění § 6 odst. 4
214/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
v § 4 mění odst. 2
ÚZ 406/2006 Sb.
 
 
574/2006 Sb.
(k 27.12.2006)
v § 14 odst. 2 nahrazuje číslovku
393/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem 26 novelizačních bodů
ÚZ 61/2008 Sb.
 
 
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 10
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 9 odst. 11 a § 10 odst. 9 a 10; nové přechodné ustanovení
299/2011 Sb.
(k 13.11.2011)
mění, celkem 19 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
53/2012 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 10 odst. 5
165/2012 Sb.
(k 30.5.2012)
mění k datu 38 novelizačních bodů
165/2012 Sb.
(k 1.1.2015)
původně měl být vložen v § 6a odst. 13 (změna neprovedena, viz nové znění § 6a, vložené zák. č. 318/2012 Sb.)
318/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění; nová přechodná ustanovení
318/2012 Sb.
(k 1.1.2015)
nabývá účinnosti znění § 6 odst. 4 až 7 a § 7 odst. 4 písm. b)
310/2013 Sb.
(k 2.10.2013)
mění § 7 odst. 4 písm. b), § 10d, § 11 odst. 1, § 12a, § 14 odst. 4; ruší § 10e až 10g
103/2015 Sb.
(k 1.7.2015)
mění, celkem 101 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 12a, § 12b, § 13a; vkládá novou hlavu VI
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 10a, § 12, § 12a, § 12b
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 7 a § 13
3/2020 Sb.
(k 25.1.2020)
mění, celkem 143 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 11 odst. 1 písm. j)
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 10h
284/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
vkládá v § 7 odst. 9
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění § 3, § 7, § 7a, § 9a, § 11, § 12, § 12a, § 13; nová přechodná ustanovení - dosud neuvedeno
362/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
vkládá v § 7 odst. 10 až 12
382/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 13 odst. 1 a § 13b odst. 2; nová přechodná ustanovení
19/2023 Sb.
(k 24.1.2023)
mění § 7 odst. 9
87/2023 Sb.
(k 6.4.2023)
mění § 12a a § 13c
152/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 3, § 11 a § 13
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět zákona
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) (dále jen „Unie”) a v návaznosti na přímo použitelný předpis Unie upravující požadavky na štítkování22) stanoví:
a)  některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií,
b)  pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické koncepce a Státního programu na podporu úspor energie,
c)  požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie,
d)  požadavky na uvádění spotřeby energie a jiných hlavních zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie,
e)  požadavky na informování a vzdělávání v oblasti úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů,
f)  některá pravidla pro poskytování energetických služeb.
§ 2
Základní pojmy
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  nakládáním s energií výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování energie, včetně souvisejících činností,
b)  systémem hospodaření s energií soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků plánu, který stanoví cíl v oblasti účinnosti užití energie a strategii k dosažení tohoto cíle,
c)  tepelným čerpadlem zařízení, které přenáší teplo ze vzduchu, vody nebo půdy do budov nebo průmyslových zařízení nebo z budov nebo průmyslových zařízení do okolního prostředí tak, že odebírá teplo z prostředí s nižší teplotou a předává jej do prostředí s vyšší teplotou proti směru jeho přirozeného sdílení,
d)  energetickým hospodářstvím budova nebo provoz, jestliže lze u nich stanovit spotřebu energie na základě měřitelného vstupu a výstupu; ucelenou částí energetického hospodářství je územně nebo procesně oddělená část energetického hospodářství, kterou je možno na základě měřitelného vstupu a výstupu energie vyčlenit,
e)  účinností užití energie míra efektivnosti nakládání s energií, vyjádřená poměrem mezi úhrnnými energetickými výstupy a vstupy téhož způsobu nakládání s energií, vyjádřená v procentech,
f)  energetickou náročností budovy vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení,
g)  automatizačním a řídicím systémem budovy systém sestávající ze všech výrobků, softwaru a inženýrských služeb, které podporují energeticky účinný, hospodárný a bezpečný provoz technických systémů budovy pomocí automatického ovládání a umožňují ruční zásah pro nastavení některých vstupních parametrů,
h)  systémem klimatizace zařízení sloužící pro úpravu vnitřního prostředí chlazením nebo úpravou vlhkosti, které je součástí budovy,
i)  systémem vytápění zařízení sloužící pro úpravu vnitřního prostředí, při níž dochází ke zvyšování teploty, které je součástí budovy,
j)  ústředním vytápěním nebo chlazením vytápění nebo chlazení, kde zdroj tepla nebo chladu je umístěn mimo vytápěné nebo chlazené prostory a slouží pro vytápění nebo chlazení více bytových či nebytových prostor,
k)  jmenovitým výkonem nejvyšší tepelný výkon,
Nahrávám...
Nahrávám...