dnes je 19.6.2024

Input:

396/2004 Sb., Nařízení vlády o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků, ve znění účinném k 4.6.2010

č. 396/2004 Sb., Nařízení vlády o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků, ve znění účinném k 4.6.2010
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 2. června 2004
o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
175/2010 Sb.
(k 4.6.2010)
mění § 1, § 2 a vkládá novou přílohu
Vláda nařizuje podle § 9 odst. 4 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, a zákona č. 277/2003 Sb.:
§ 1
Základní ustanovení
Ministerstvo průmyslu a obchodu a orgány dozoru1) postupují při výskytu nebezpečného nepotravinářského výrobku2) v souladu s pokyny Komise Evropských společenství3) (dále jen „pokyny Komise”). Orgány dozoru oznamují Ministerstvu průmyslu a obchodu prostřednictvím pouze jednoho kontaktního místa informace o výskytu nebezpečného nepotravinářského výrobku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtách stanovených v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Obsah a forma informace
Informace podle § 1 oznamují orgány dozoru písemně v českém a anglickém jazyce a v souladu s pokyny Komise prostřednictvím jednotného formuláře pro oznámení, uvedeného v části IV. bodu 1 pokynů Komise, nebo formuláře pro reakce, uvedeného v části IV. bodu 2 pokynů Komise.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
 
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Urban v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 396/2004 Sb.
Lhůty pro oznamování informací orgány dozoru
 
Postup oznamování
Akce
Lhůta
Systém společenství pro rychlou výměnu informací „RAPEX” zřízený podle článku 12 směrnice o obecné bezpečnosti výrobků
 
Zaslat „oznámení podle článku 12 vyžadující okamžitou akci”
Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí opatření.
 
Zaslat „oznámení podle článku 12”
Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí opatření.
Oznámení
Potvrdit opatření, pokud bylo oznámení zasláno před rozhodnutím o přijetí opatření
Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 40 kalendářních dnů ode dne, kdy byly informace oznámeny.
 
Aktualizovat oznámení
Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od zjištění skutečností, které vyžadují změny v oznámení.
 
 
„oznámení podle článku 12 vyžadujícímu okamžitou akci”
Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 18 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo orgánu dozoru z ministerstva doručeno oznámení.
 
Zajistit následná opatření k:
„oznámení podle článku 12” a „oznámení od Evropské komise”
Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 40 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo orgánu dozoru z ministerstva doručeno oznámení.
Reakce
 
 
 
 
 
„oznámení podle článku 12 vyžadující okamžitou akci”
Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 kalendářních dnů od:
 
Zaslat reakci na:
 
- nalezení oznámeného výrobku na trhu nebo
 
 
 
- od dokončení posouzení rizik s odlišnými výsledky nebo
 
 
 
- od přijetí doplňujících informací.
 
 
„oznámení podle článku 12” a „oznámení od Evropské komise”
Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od:
 
 
 
- nalezení oznámeného výrobku na trhu nebo
Nahrávám...
Nahrávám...