dnes je 20.7.2024

Input:

311/2006 Sb., Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 311/2006 Sb., Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 23. května 2006
o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
575/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 2 mění písm. d)
107/2007 Sb.
(k 11.5.2007)
v § 4 odst. 1 ruší větu druhou a v § 5 odst. 4 vkládá slova
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 6 odst. 2 písm. a) body 1 a 2
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 10 odst. 6
91/2011 Sb.
(k 21.4.2011)
mění, nové přechodné ustanovení
91/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
nabývá účinnosti § 5 odst. 9 písm. c)
91/2011 Sb.
(k 1.1.2019)
změna nebude provedena; před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena - viz. zák. č. 152/2017 Sb.
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 4a odst. 1 a 7, § 9 odst. 9
234/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
mění § 2 písm. j), § 7, § 9 a § 11; vkládá § 5a a § 6a až 6p; ruší § 4a a 4b; nová přechodná ustanovení
nález ÚS
130/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
ruší část ust. § 6i odst. 1 a ust. § 6i odst. 2
157/2015 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 4 odst. 1, § 6e odst. 2, § 6i, § 6m, § 6n, § 7 odst. 3, § 9 odst. 7; vkládá § 6ia až 6ig, § 6ka; nová přechodná ustanovení
152/2017 Sb.
(k 6.6.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
152/2017 Sb.
(k 18.11.2017)
nabývá účinnosti ustanovení § 6q odst. 2 a 3
152/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 3 odst. 2, § 5 odst. 7, § 7 odst. 2, § 9 odst. 4, 5 a 14 a § 10 odst. 4
48/2020 Sb.
(k 1.4.2020)
mění; nová přechodná ustanovení
48/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
nabývají účinnosti § 6q odst. 8, § 7 odst. 6, § 9a odst. 2 písm. d) a § 11 odst. 2
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění § 5 odst. 1
382/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 5, § 6, § 6q, § 7, § 9, § 10 a § 11; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
POHONNÉ HMOTY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  požadavky na složení a jakost pohonných hmot a sledování a monitorování složení a jakosti prodávaných pohonných hmot,
b)  prodej a výdej pohonných hmot,
c)  registraci distributorů pohonných hmot,
d)  evidenci čerpacích a dobíjecích stanic a výdejních jednotek pohonných hmot.
(2)  Tento zákon se nevztahuje na dobíjecí stanice, které jsou připojeny a užívány pro bezúplatné dobíjení elektrických vozidel v odběrném místě1a) nepodnikající fyzické osoby nebo pro dobíjení elektrických vozidel v odběrném místě bytového družstva1b) nebo společenství vlastníků jednotek1c) výhradně pro členy tohoto družstva nebo společenství nebo pro uživatele družstevního bytu tohoto družstva nebo jednotky tohoto společenství, na dobíjecí stanice s výkonem do 3,7 kW, které jsou určené pro dobíjení jednostopých elektrických vozidel. Tento zákon se dále nevztahuje na dobíjení vozidel veřejné hromadné dopravy napájené přímo z trakčního nebo trolejového vedení.
§ 2
Vymezení pojmů
V tomto zákoně se rozumí
a)  pohonnou hmotou motorový benzin, motorová nafta, směsné palivo a alternativní palivo, pokud jsou určeny k pohonu motoru vozidla nebo zvláštního vozidla; pohonnou hmotou nejsou kapalná aditiva, která jsou povinnou látkou nezbytnou pro provoz vozidla nebo zvláštního vozidla a doplňují se v návaznosti na palivo,
b)  alternativním palivem palivo nebo zdroj energie, které slouží alespoň zčásti jako náhrada zdrojů fosilní ropy v dodávkách energie pro dopravu a které mají potenciál přispět k její dekarbonizaci a zvýšit environmentální výkonnost odvětví dopravy; alternativním palivem je zejména biopalivo nebo jiné palivo z obnovitelných zdrojů, syntetické a parafinické palivo, stlačený zemní plyn včetně biometanu, zkapalněný zemní plyn včetně biometanu, zkapalněný ropný plyn, elektřina a vodík,
c)  vozidlem motorové vozidlo vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí,
d)  zvláštním vozidlem motorové vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích nebo pojízdný stroj,
e)  elektrickým vozidlem motorové vozidlo s pohonem zahrnujícím alespoň jedno neperiferní elektrické zařízení jako měnič energie s elektricky dobíjeným systémem ukládání energie, který je možno dobíjet externě,
f)  čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen „čerpací stanice”) stavba nebo zařízení, z nichž se pohonná hmota, s výjimkou elektřiny prodává nebo prodává a vydává zpravidla do palivové nádrže vozidla; čerpací stanicí není stavba nebo zařízení, z nichž se pohonné hmoty pouze vydávají,
g)  výdejem
1.  bezúplatné přemístění nebo bezúplatný převod
Nahrávám...
Nahrávám...