dnes je 27.9.2023

Input:

3/2007 Sb., Vyhláška o celostátním dopravním informačním systému

č. 3/2007 Sb., Vyhláška o celostátním dopravním informačním systému
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2006
o celostátním dopravním informačním systému
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb., k provedení § 124 odst. 3 tohoto zákona:
§ 1
Informace mající vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
Informacemi, které mají vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, jsou informace o
a) okamžité hustotě a rychlosti dopravního proudu v lokalizovaném úseku pozemní komunikace,
b) dopravních nehodách, pokud vytváří překážku provozu nebo pokud šetření nebo odstraňování následků dopravní nehody brání plynulému provozu na pozemní komunikaci,
c) požáru vozidel a jejich nákladů na tělese pozemní komunikace nebo v jeho bezprostřední blízkosti,
d) požáru objektů v blízkosti pozemní komunikace, pokud mohou ohrozit provoz na pozemní komunikaci,
e) uzavírkách a objížďkách na pozemní komunikaci1) ,
f) zvláštním užívání pozemní komunikace2) , pokud na základě vydaného rozhodnutí dojde k omezení provozu na pozemní komunikaci nebo pokud se po pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí pohybuje zvýšené množství chodců,
g) překážce provozu na pozemní komunikaci3) ,
h) opravách a údržbě pozemní komunikace4) ,
i) stavu sjízdnosti a závadách ve sjízdnosti pozemní komunikace5) ,
j) úsecích pozemních komunikací v zimním období neudržovaných6) ,
k) meteorologické situaci a povětrnostních podmínkách, které mají vliv na průjezdnost pozemní komunikace, sjízdnost pozemní komunikace, bezpečný pohyb vozidel na pozemní komunikaci nebo omezení viditelnosti7) ,
l) haváriích sítí8) v tělese pozemní komunikace nebo bezprostřední blízkosti pozemní komunikace,
m) poruchách součástí a příslušenství pozemní komunikace9) ,
n) čekacích dobách způsobených administrativními nebo jinými opatřeními,
o) nařízeném aktuálním omezení průjezdnosti pozemní komunikace pro určité typy vozidel,
p) omezení parkování, například z důvodu blokového čištění,
q) obsazenosti záchytných parkovišť,
r) nebezpečí z důvodu jiné mimořádné situace.
§ 2
Způsob sběru informací majících vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
(1) Policie České republiky, obecní policie, silniční správní úřady, správci pozemních komunikací a Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen „poskytovatelé informací”) sbírají bezodkladně a nepřetržitě informace podle odstavců 2 až 6, které spadají do jejich působnosti nebo předmětu činnosti, a to na základě zjištění nebo hlášení svých zaměstnanců a také prostřednictvím dopravních zařízení, zařízení pro provozní informace a informačních systémů v dopravě, pokud je vlastní nebo provozují. Poskytovatelé informací mohou sbírat i další informace podle § 1, které nespadají do jejich působnosti nebo předmětu činnosti, o nichž se dozví nebo které získají.
(2) Policie České republiky sbírá z celého území České republiky informace podle § 1 písm. a) až c), g), l) až o) a r), a to prostřednictvím svého informačního systému.
(3) Obecní policie sbírá z
Nahrávám...
Nahrávám...