dnes je 26.5.2024

Input:

5/2007 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy

č. 5/2007 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy
[zrušeno č. 477/2012 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2006,
kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy
Ministerstvo životního prostředí stanoví k provedení § 3 odst. 1 a 2 a podle § 12 odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů):
Čl. I
Vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, se mění takto:
1. V § 2 písmena e) a f) znějí:
„e) anaerobní fermentací - proces kontrolovaného rozkladu biomasy na bioplyn a digestát, probíhající bez přístupu vzdušného kyslíku,
f) zplynováním - termický nebo obdobný fyzikální nebo chemický proces přeměny biomasy na syntézní plyn,”.
2. V § 2 písm. g) se na konci bodu 1 doplňují slova „(dále jen „spoluspalování”)”.
3. V § 2 písmeno h) zní:
„h) mechanicko-biologickou úpravou - úprava směsného komunálního odpadu a průmyslového odpadu svou charakteristikou a složením podobného komunálnímu odpadu, spočívající v kombinaci fyzikálních postupů, kterými jsou například drcení a třídění, a biologických postupů, jejímž výsledkem je oddělení některých složek odpadu, stabilizace biologicky rozložitelných složek odpadu a případně další úprava oddělených složek odpadu.”.
4. V § 3 odstavec 1 zní:
„(1) Předmětem podpory jsou veškeré druhy biomasy, pokud dále není uvedeno jinak.”.
5. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Příloha č. 1 této vyhlášky stanoví zařazení druhů biomasy, které jsou předmětem podpory, do jednotlivých skupin podle kategorií obsažených v § 4 odst. 2 až 4.”.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
6. V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) průměrné náklady na obstarání biomasy,”.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.
7. V § 4 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Na základě parametrů uvedených v odstavci 1 se stanovují tyto kategorie biomasy s odlišnou podporou:
a) kategorie pro procesy termické přeměny zahrnující proces spalování a zplynování, a to
1. kategorie 1, která zahrnuje zejména byliny nebo dřeviny cíleně pěstované pro energetické využití a biopaliva z nich vyrobená,
2. kategorie 2, která zahrnuje zejména biomasu včetně zbytkové biomasy, kterou nelze materiálově využít,
3. kategorie 3, která zahrnuje zejména materiálově využitelnou biomasu a biopaliva z ní vyrobená,
b) kategorie pro proces anaerobní fermentace, která zahrnuje veškerou biomasu určenou k výrobě bioplynu s výjimkou druhů biomasy obsažených ve skupině 3 přílohy č. 1 této vyhlášky.
(3) Kategorie 1, kategorie 2 a kategorie 3 se dále rozlišují podle způsobu využití biomasy na spoluspalování označované S1, S2 a S3, paralelní spalování označované P1, P2 a P3 a spalování a zplynování čisté biomasy označované O1, O2 a O3.”.
8. V § 4 odst. 4 se slovo „digesce” nahrazuje slovem
Nahrávám...
Nahrávám...