dnes je 1.6.2023

Input:

265/1991 Sb., Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění účinném k 1.10.2022

č. 265/1991 Sb., Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění účinném k 1.10.2022
ZÁKON
České národní rady
ze dne 18. června 1991
o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 1, ruší § 2a, mění § 2b, § 4 a § 4a odst. 1 a 2, § 4b, § 5 odst. 1 písm. b), vkládá § 5a
354/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
vkládá nový § 2d
95/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
v § 2b odst. 1 ruší slova „a v mezinárodním poštovním provozu”, v odst. 2 doplňuje písm. c)
127/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
v § 2b nové znění odst. 2
217/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
mění § 2d
160/2007 Sb.
(k 2.7.2007)
vkládá nový § 5b
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
vkládá § 2a, nová přechodná ustanovení
183/2008 Sb.
(k 1.6.2008)
nová znění § 4 odst. 2 a § 4a odst. 2
403/2009 Sb.
(k 18.11.2009)
mění § 2a odst. 1 a 2, § 2d písm. a) a b), § 3
211/2011 Sb.
(k 18.8.2011)
mění § 3 odst. 3 a 4; nová přechodná ustanovení
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 1 a § 3 odst. 1 a odst. 2
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 2d a § 3 odst. 5
221/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 2b odst. 2
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 1, § 3 odst. 1 a 2
319/2016 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 2b
367/2019 Sb.
(k 15.1.2020)
mění § 2b odst. 3
238/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
ruší § 5b
287/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění § 1 a vkládá § 1a
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Tento zákon upravuje působnost vlády, ministerstev, jiných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti cen.
§ 1a
Vláda vykonává působnost při regulaci cen, pokud tak stanoví jiný zákon.
§ 2
(1) Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo”) vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen „zboží”) cen dalšího majetku a majetkových práv, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Ministerstvo vydává právní předpisy pro regulaci a sjednávání cen, určení nepřiměřeného hospodářského prospěchu a neoprávněného majetkového prospěchu v souvislosti s porušením cenových předpisů, cenovou evidenci, poskytování cenových informací, kontrolu cen.
§ 2a
(1) Ministerstvo zdravotnictví vykonává působnost při uplatňování a regulaci cen u zdravotních výkonů, léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, stomatologických výrobků a zdravotnických prostředků.
(2) Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává rozhodnutí o stanovení maximálních cen léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely podle cenových předpisů a provádí cenovou kontrolu u léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků.
§ 2b
(1) Ministerstvo dopravy stanoví rozhodnutím ceny a podmínky jejich uplatnění (tarify) v mezinárodní dopravě.
(2) Český telekomunikační úřad vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen poštovních služeb, včetně poštovních služeb do zahraničí, a cen za přístup k poštovní infrastruktuře,1) . Ministerstvo nevykonává působnost při uplatňování, regulaci, sjednávání a kontrole cen v oblasti elektronických komunikací.
(3) Cenovou kontrolu v oblasti cen za užití dráhy, cen za přidělení kapacity dráhy a cen za poskytnutí služby prostřednictvím zařízení služeb vykonává vedle ministerstva rovněž Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře. Cenovou kontrolu v oblasti cen za plnění poskytnuté v případech stanovených zákonem o dráhách8) provozovateli dráhy, který je součástí vertikálně integrovaného podniku, nebo odštěpnému závodu provozovatele dráhy, předmětem jehož činnosti je provozování dráhy, vykonává Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře.
§ 2c
Energetický regulační úřad
a) vykonává působnost při uplatňování, regulaci, sjednávání a kontrole cen v oblasti energetiky,
b) vydává právní předpisy pro regulaci, sjednávání a kontrolu cen v oblasti energetiky,
c) vydává rozhodnutí o regulaci cen včetně pravidel pro klíčování nákladů, výnosů a hospodářského výsledku regulovaných a neregulovaných činností.”.
§ 2d
Celní úřad pro Středočeský kraj
a) vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen u cigaret,
b) vydává rozhodnutí o regulaci cen u cigaret.
§ 3
(1) Specializovaný finanční úřad provádí cenovou kontrolu právnických a fyzických osob.
(2) Specializovaný finanční úřad na základě cenových kontrol ukládá za porušení cenových předpisů pokuty.2)
(3) Státní energetická inspekce provádí kontrolu dodržování cenových předpisů v oblasti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.
(4) Státní energetická inspekce ukládá za porušení cenových předpisů v oblasti podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů pokuty podle zvláštního právního předpisu2) .
(5) Celní úřady provádějí kontrolu dodržování cenových předpisů u cigaret a za jejich porušení ukládají pokuty podle zvláštního právního předpisu2) .
§ 4
(1) Kraj v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí ministerstva může nařízením kraje
a) stanovit maximální ceny, pokud nejsou stanoveny ministerstvem,
b) stanovit maximální ceny nižší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem.
(2) Krajský úřad provádí cenovou kontrolu. Krajský úřad ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení cenových předpisů.
(3) Působnost podle odstavců 1 a 2 se vztahuje na veškerý prodej uskutečňovaný na území kraje bez ohledu na to, zda fyzická osoba nebo právnická osoba, která prodej uskutečňuje, má na území okresu trvalý pobyt nebo sídlo.
§ 4a
(1) Obec v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí ministerstva může nařízením obce
a) stanovit maximální ceny, pokud nejsou stanoveny ministerstvem,
b) stanovit maximální ceny nižší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem,
c) stanovit maximální ceny vyšší, než jsou maximální ceny stanovené ministerstvem, nebo určit případy, na které se maximální ceny stanovené ministerstvem nevztahují.
(2) Obecní úřad provádí cenovou kontrolu. Obecní úřad ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení cenových předpisů.
(3) Působnost podle odstavců 1 a 2 se vztahuje na veškerý prodej uskutečňovaný na území obce bez ohledu na to, zda fyzická osoba nebo právnická osoba, která prodej uskutečňuje, má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.
§ 4b
Stanoví-li maximální cenu téhož zboží kraj i obec, platí na území obce maximální
Nahrávám...
Nahrávám...