dnes je 30.5.2023

Input:

262/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění účinném k 13.6.2015

č. 262/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění účinném k 13.6.2015
VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 14. července 2000,
kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
344/2002 Sb.
(k 1.9.2002)
mění 26 novelizačních bodů
229/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
mění § 10 a § 14; ruší § 12 a přílohu č. 5
125/2015 Sb.
(k 13.6.2015)
mění § 6, § 7 a přílohy; vkládá nový § 14a
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 6 odst. 2, 3 a 9, § 8 odst. 2 a 5, § 9 odst. 1 a 2, § 16, § 19 až 21 zákona:
Postup při schvalování typu stanovených měřidel
§ 1
(K § 6 zákona)
(1) Žádost o schválení typu pracovního měřidla stanoveného (dále jen „stanovené měřidlo”) podávaná u Českého metrologického institutu (dále jen „Institut”) obsahuje
a) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b) identifikační údaje o výrobci, pokud není současně žadatelem,
c) název stanoveného měřidla a jeho použití,
d) údaje o deklarovaných metrologických parametrech,
e) další náležitosti, pokud jsou obsaženy ve vyhláškách ministerstva, kterými se stanoví požadavky na jednotlivé druhy stanovených měřidel.
(2) Žádost se doplňuje o dokumenty, které jsou nutné pro provedení technické zkoušky a její vyhodnocení. Jedná se o popis
a) konstrukce a činnosti,
b) ochranného opatření zajišťujícího správnou činnost,
c) prvků pro ovládání a nastavení,
d) navrhovaného umístění úředních značek,
e) nákresy obecného uspořádání, a kde je třeba, i podrobné nákresy důležitých částí,
f) schematický nákres znázorňující principy činnosti, a kde je třeba, také fotografii.
(3) Na výzvu Institutu doloží žadatel dokumenty týkající se předchozích certifikátů, případně certifikátů vydaných metrologickým orgánem země výrobce.
§ 2
(1) Institut posuzuje dokumenty a provádí zkoušku metrologických vlastností daného typu stanoveného měřidla nebo pomocného zařízení ve svých laboratořích, v jím schválených laboratořích, v prostorách výrobce anebo v místě dodávky nebo instalace stanoveného měřidla.
(2) Institut zjišťuje další potřebné údaje, stanoví počet a způsob výběru vzorků stanovených měřidel, místo a termín zahájení zkoušek.
(3) Zkouška se týká celé činnosti daného typu stanoveného měřidla za normálních podmínek použití, za nichž si musí stanovené měřidlo uchovat požadované metrologické vlastnosti.
(4) Vzorky stanovených měřidel se po provedení zkoušek vracejí žadateli, pokud není dohodnuto jinak. Vzorky se vracejí ve stavu, v jakém jsou po zkouškách. Institut může požadovat, aby žadatel zajistil uložení vzorku měřidla, který byl posuzován při schvalování typu měřidla, po dobu platnosti certifikátu o schválení typu (dále jen „certifikát”).
§ 3
Náležitosti certifikátu a značky schválení typu
(K § 6 odst. 3 zákona)
(1) O schválení typu vydá Institut certifikát, který obsahuje
a) výrok o schválení typu stanoveného měřidla,
b) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
c) údaje o stanoveném měřidle (název, typ, výrobce),
d) značku schválení typu a určení její velikosti,
e) dobu platnosti certifikátu,
f) úřední razítko a podpis oprávněné osoby s uvedením jejího příjmení, jména a funkce,
g) určení místa pro umístění úřední značky na stanoveném měřidle.
(2) Přílohou certifikátu je protokol o technické zkoušce, který obsahuje výsledky přezkoušení daného typu doplněné o popisy, nákresy a schémata nutné pro identifikaci typu a objasnění jeho funkce.
(3) Podobu značky schválení typu na měřidle stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.
(4) Značka schválení typu se umísťuje přímo na stanoveném měřidle. U stanovených měřidel, u nichž není umístění značky schválení typu technicky proveditelné nebo není účelné, se tato skutečnost uvede v certifikátu.
§ 4
Omezení schválení typu
(K § 6 odst. 9 zákona)
V certifikátu mohou být stanovena následující omezení:
a) omezení doby platnosti na dobu kratší než deset let,
b) omezení počtu stanovených měřidel příslušného schváleného typu,
c) omezení použití stanovených měřidel.
§ 5
Postup při ověřování
(K § 9 odst. 2 zákona)
(1) Místem pro uplatnění požadavku na ověření stanoveného měřidla je buď územně příslušné pracoviště Institutu, nebo autorizované metrologické středisko, které je pro požadovaný výkon autorizováno. Požadavky na ověření pro následující rok je třeba uplatnit do 31. prosince roku předcházejícího, výjimečně do 60 dnů před uplynutím doby platnosti ověření. Požadavek na ověření nového nebo opraveného stanoveného měřidla se uplatňuje po jeho dodání a instalaci nebo po provedené opravě. Při zániku platnosti ověření podle § 7 odst. 2 písm. b) až e) se požadavek na ověření uplatňuje po zániku platnosti, případně po provedené opravě.
(2) Institut nebo metrologické středisko, které je pro požadovaný výkon autorizováno, určí místo, kde se ověřování stanovených měřidel provádí, což je zejména vlastní laboratoř Institutu nebo místo instalace stanovených měřidel; dále může v případech, kdy je to účelné, stanovit hromadné ověřování, při kterém se využívá vyhodnocení výsledků výběru ověřovaných stanovených měřidel na základě statistických metod.
§ 6
Úřední značky
(K § 9 odst. 2 zákona)
(1) Ověření stanoveného měřidla se potvrdí opatřením stanoveného měřidla úřední značkou na místech určených v certifikátu stanoveného měřidla nebo vydáním ověřovacího listu.
(2) Základem úřední značky je symbol dvouocasého lva, doplněný písmeny „CM” přidělenými Institutu, nebo písmeny „K” nebo „CZK” přidělenými autorizovaným metrologickým střediskům. Právní význam těchto úředních značek je rovnocenný. Úřední značky jsou dále doplněny evidenčním číslem, písmenným označením nebo přídavnou značkou ověřujícího pracoviště, které přiděluje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad”). U úředních značek Institutu provedených jako samolepicí štítek může být místo čísla organizační jednotky Institutu připojen identifikační kód úřední značky. U stanovených měřidel, která podléhají následnému ověřování, je úřední značka doplněna posledním dvojčíslím roku, v němž bylo ověření provedeno.
(3) V případech, kdy je pro daný typ stanoveného měřidla certifikátem stanoveno umístění více než dvou úředních značek, je při schválení typu určena hlavní úřední značka, která je rozhodující pro určení roku ověření stanoveného měřidla.
(4) Úřední značky umísťované na stanoveném měřidle jsou provedeny jako
a) závěsná plomba s úřední značkou na lícní straně a s posledním dvojčíslím letopočtu ověření na rubové straně,
b) samolepicí štítek,
c) vyražení, vypálení, leptání, potisk apod., nebo
d) označení jiným způsobem schváleným Úřadem.
(5) Značka stanovená touto vyhláškou jako úřední značka musí být čitelná a nesmí být použita jinými než oprávněnými subjekty a pro jiné účely než pro ověření stanoveného měřidla. Pokud z technických důvodů hrozí snížená čitelnost úřední značky uvedené v odstavci 2, upraví ji Úřad do jiné podoby.
(6) Náležitosti ověřovacího listu a grafickou podobu úředních značek stanovují přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce.
§ 7
Doba platnosti ověření
(K § 9 odst. 1 zákona)
(1) Doba platnosti ověření stanoveného měřidla stanovená zvláštním právním předpisem1) se počítá od začátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž bylo ověření stanoveného měřidla provedeno. U stanovených měřidel a certifikovaných referenčních materiálů, pro něž se vystavuje ověřovací list nebo certifikát, se doba platnosti počítá ode dne vydání ověřovacího listu nebo certifikátu.
(2) Platnost ověření stanoveného měřidla zaniká, jestliže
a) uplynula doba platnosti jeho ověření,
b) byly provedeny změny nebo úpravy stanoveného měřidla, jež mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti,
c) stanovené měřidlo bylo poškozeno tak, že mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro jeho ověření,
d) byla znehodnocena, popřípadě odstraněna úřední značka, nebo
e) je zjevné, že i při neporušeném ověření stanoveného měřidla ztratilo toto stanovené měřidlo požadované metrologické vlastnosti,
f) bylo i při neporušeném ověření změněno místo používání stanoveného měřidla v případě, kde to stanoví certifikát o schválení typu měřidla nebo opatření obecné povahy.
§ 8
Certifikace referenčních materiálů
(K § 8 zákona)
(1) Certifikovaný referenční materiál se uvádí na trh se správným a jednoznačným označením a s certifikátem referenčního materiálu. Certifikovaným referenčním materiálem je i dovezený referenční materiál, který byl certifikován v zahraničí příslušnou mezinárodní organizací nebo certifikačním orgánem jiného státu.
(2) Žadatel o certifikaci referenčního materiálu předloží Institutu nebo autorizovanému metrologickému středisku žádost o certifikaci, která obsahuje
a) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b) identifikační údaje o výrobci, pokud není současně žadatelem,
c) popis účelu použití referenčního materiálu,
d) technický projekt,
e) výsledky vlastních zkoušek a výsledky mezilaboratorního porovnávání vlastností, které mají být certifikovány, pokud jsou k dispozici,
f) výsledky předešlé certifikace referenčního materiálu, certifikát systému jakosti výrobce referenčního materiálu, pokud tento existuje a případně další dokumenty, které mohou sloužit k prokázání shody referenčního materiálu s požadavky na certifikovaný referenční materiál.
(3) Institut nebo autorizované metrologické středisko na základě žádosti výrobce nebo dovozce referenčního materiálu provede zkoušky a měření referenčního materiálu ve vlastních laboratořích, popřípadě zadá jejich provedení v jiných způsobilých laboratořích, zjištění dalších potřebných údajů, vyhodnocení výsledků a výpočet certifikované hodnoty, posouzení systému jakosti výrobce referenčního materiálu a vypracování závěrečného protokolu o certifikaci referenčního materiálu.
(4) Pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 2 a 4, Institut nebo autorizované metrologické středisko vydá certifikát certifikovaného referenčního materiálu. Certifikát certifikovaného referenčního materiálu je dokument udávající jednu nebo více hodnot vlastností a jejich nejistot a potvrzující, že byly dodrženy nezbytné postupy k potvrzení platnosti a návaznosti. Náležitosti certifikátu certifikovaného referenčního materiálu stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce.
(5) Institut nebo autorizované metrologické středisko provádějící certifikaci referenčního materiálu jsou oprávněny provádět u žadatele o certifikaci referenčního materiálu kontroly, zda jsou dodržovány podmínky podle vydaného certifikátu certifikovaného referenčního materiálu.
§ 9
Autorizace metrologických středisek
(K § 16 odst. 1 zákona)
(1) Žádost o autorizaci k ověřování stanovených měřidel nebo k certifikaci referenčních materiálů se předkládá Úřadu. Žádost obsahuje
a) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b) metrologickou činnost, která má být předmětem autorizace, a technickou specifikaci předmětných stanovených měřidel nebo certifikovaných referenčních materiálů, včetně soupisu metodik výkonů, pro které je autorizace požadována,
c) seznam etalonů a etalonážního zařízení a dalšího technického vybavení s uvedením příslušných parametrů,
d) specifikaci provozních a prostorových podmínek včetně umístění příslušného pracoviště,
e) doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců zabezpečujících metrologickou činnost podle podmínek stanovených Úřadem.
(2) Úřad může vydat rozhodnutí o autorizaci metrologického střediska, pokud žadatel splňuje tyto podmínky:
a) je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem,
b) je vybaven etalony a dalším zařízením potřebným k provádění příslušných technických a administrativních úkonů,
c) má zaměstnance způsobilé k úkonům v rozsahu autorizace s odpovídajícími znalostmi a schopnostmi,
d) nemá finanční nebo jiné zájmy, které by mohly ovlivnit výsledky metrologické činnosti, která je předmětem autorizace; v případě autorizace k následnému ověřování stanovených měřidel ověřovaných na místě používání a zároveň určených pro stanovení množství při přímém prodeji veřejnosti nesmí být autorizovaný subjekt uživatelem, výrobcem, opravcem, dovozcem ani distributorem těchto měřidel a
e) prokázal metrologickou, technickou a personální způsobilost k ověřování stanovených měřidel předložením k tomu zákonem stanovených osvědčení nebo osvědčení o akreditaci.
(3) Úřad při udělení autorizace vydá rozhodnutí o autorizaci a přidělí autorizovanému metrologickému středisku úřední značku ověření stanoveného měřidla. V podmínkách autorizace kromě základních požadavků a povinností stanoví zejména
a) rozsah metrologické činnosti v rámci autorizace,
b) specifikaci etalonů a dalšího přístrojového vybavení, se zajištěním jejich metrologické návaznosti,
c) metodiky ověřování stanovených měřidel nebo certifikace certifikovaných referenčních materiálů ve vztahu k předmětu a rozsahu autorizace,
d) seznam zaměstnanců zabezpečujících metrologickou činnost v rozsahu autorizace.
§ 10
Registrace subjektů opravujících nebo provádějících montáž stanovených měřidel
(1) Žádost o registraci pro opravy a montáž stanovených měřidel se předkládá Institutu. Žádost obsahuje
a) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b) předmět činnosti (oprava, montáž),
c) věcnou specifikaci stanovených měřidel, která jsou předmětem registrované činnosti, se zajištěním jejich metrologické návaznosti,
d) specifikaci ostatních technických, personálních a prostorových podmínek pro provádění úkonů v rozsahu registrace,
e) jméno zaměstnance odpovědného za činnost v rozsahu registrace.
§ 11
Podmínky pro registraci a osvědčení o registraci
(K § 19 zákona)
(1) Institut provede registraci a vydá osvědčení o registraci, jestliže žadatel splňuje následující podmínky:
a) je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem,
b) má technické vybavení pro zajištění návaznosti stanovených měřidel, která jsou předmětem registrace,
c) má zpracované postupy pro zajištění návaznosti stanovených měřidel, která jsou předmětem registrace,
d) prokáže odbornou způsobilost zaměstnanců pro kvalifikované provádění činností, které jsou předmětem registrace (vyučení v oboru, zaškolení u výrobce),
e) určí zaměstnance odpovědného za činnosti prováděné v rámci registrace, včetně příslušných pravomocí.
(2) Součástí osvědčení o registraci jsou podmínky, které je povinen registrovaný subjekt při provádění činností v rozsahu registrace dodržovat. Plnění těchto podmínek se považuje za důvod provedené registrace.
§ 12
(zrušen vyhl. č. 229/2010 Sb. k 1.8.2010)
§ 13
Náležitosti žádosti o autorizaci k úřednímu měření a podmínky pro autorizaci
(K § 21 zákona)
(1) Žádost o autorizaci k výkonu úředního měření se předkládá Úřadu a obsahuje
a) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b) obor nebo obory měření, včetně měřicích rozsahů a dosahovaných nejistot měření, které mají být předmětem autorizace k výkonu úředního měření,
c) seznam a metrologické parametry měřidel určených k provádění úředního měření,
d) seznam normativně technické dokumentace vztahující se k příslušnému měření,
e) certifikát o odborné způsobilosti úředního měřiče vydaný akreditovaným certifikačním orgánem nebo osvědčení o odborné způsobilosti úředního měřiče vydané Úřadem,
f) zákonem předepsané osvědčení o technické a metrologické způsobilosti,
g) důvody, pro něž je udělení autorizace
Nahrávám...
Nahrávám...