dnes je 22.7.2024

Input:

26/1989 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění účinném k 1.7.2022

č. 26/1989 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění účinném k 1.7.2022
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 29. prosince 1988
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
340/1992 Sb.
(k 1.7.1992)
mění
8/1994 Sb.
(k 1.3.1994)
mění, doplňuje
236/1998 Sb.
(k 1.4.1999)
mění
434/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
ruší § 23 až § 27
142/2004 Sb.
(k 1.7.2004)
doplňuje slova v § 1 odst. 1, v § 2 mění písm. a) a b), v § 71 odst. 2, v § 89 odst. 4 ruší písm. f), v § 90 mění odst. 1, nové znění § 165
298/2005 Sb.
(k 1.8.2005)
mění v § 4 odst. 6, § 9 odst. 1 a 2, § 11 odst. 1 a 2, § 13 odst. 2, § 17 odst. 2, § 21 odst. 2, § 158 odst. 1, § 163 odst. 6 a § 178 odst. 2
240/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění; celkem 31 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
124/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 9, § 69, § 77, § 90; ruší § 97
Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 a § 6 odst. 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
DÍL PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Rozsah platnosti
(1)  Vyhláška stanoví v souladu s právem Evropských společenství1a) požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu (dále jen „bezpečnost práce a provozu”) při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem1) na povrchu.
(2)  Vyhláška se nevztahuje na úpravu a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním2) a na těžbu a úpravu ropy a plynů, na těžbu nerostů loužením, na vrtné a geofyzikální práce, na podzemní uskladňování plynů nebo kapalin v přírodních horninových strukturách a v podzemních prostorech, na ukládání kapalných odpadů a důlních vod do přírodních horninových struktur a na průmyslové využívání tepelné energie zemské kůry.2a)
§ 2
Výklad pojmů
Pro účely této vyhlášky se považuje za
a)  břemeno nadměrné hmotnosti předmět, jehož hmotnost překračuje únosnost dopravní cesty a k jehož přepravě je třeba přijmout opatření podle § 159 odst. 1 písm. j),
b)  břemeno nadměrných rozměrů předmět, při jehož přepravě nebo manipulaci nelze dodržet mezery na dopravní cestě stanovené touto vyhláškou,
c)  dlouhé břemeno předmět přesahující ložnou plochu vozidla v podélném směru tak, že pro připojení vozidla k dalšímu vozidlu musí být použito pomocné spojovací zařízení, například táhlo, řetěz,
d)  důlní dílo prostor v zemské kůře, například rýha, lom, vytvořený hornickou činností nebo vyhledáváním, průzkumem a dobýváním ložisek nevyhrazených nerostů. Za důlní dílo se nepovažuje vyhledávací a průzkumný vrt,
e)  důlní požár nežádoucí a nekontrolované hoření; za důlní požár se považuje i proces samovznícení, a to od takového stadia, kdy jeho zplodiny jsou schopny ohrozit zdraví nebo životy osob nebo kdy teplota hořlavé hmoty by mohla být příčinou výbuchu,
f)  lom povrchové důlní dílo určené k dobývání nerostů,
g)  mimořádnou událost závažný pracovní úraz, závažná událost, závažná provozní nehoda a nebezpečný stav,
h)  návěští zákaz, výstraha, příkaz nebo informace vyjádřená zvukem, světlem, značkou, nápisem nebo návěštním znakem podle jeho polohy, pohybu nebo barvy,
i)  ochranné zařízení technické nebo jiné zařízení bránící vzniku úrazů, provozních nehod nebo poruch technických zařízení,
j)  ochrannou vzdálenost od zdroje ohrožení vzdálenost mezi ochranným zařízením a zdrojem ohrožujícím život nebo zdraví osob, rotující, pohybující se nebo horké části strojů, části elektrických zařízení pod napětím apod., nebo vzdálenost, kterou je třeba
Nahrávám...
Nahrávám...