dnes je 26.5.2024

Input:

247/1995 Sb., Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění účinném k 1.7.2021

č. 247/1995 Sb., Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění účinném k 1.7.2021
ZÁKON
ze dne 27. září 1995
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
nález ÚS
243/1999 Sb.
(k 13.10.1999)
v § 85 ruší část třetí věty
204/2000 Sb.
(k 1.8.2000)
mění, 126 novelizačních bodů
ÚZ 395/2000 Sb.
 
 
nález ÚS
64/2001 Sb.
(k 16.2.2001)
ruší ustanovení § 27 věty první, § 31 odst. 4, § 48 odst. 4, § 50 odst. 1, 2 a 3, § 85 věty třetí a příloh č. 1 a 2
491/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
ruší část třetí
37/2002 Sb.
(k 29.1.2002)
mění, 44 novelizačních bodů, též vkládá přílohu č. 2
ÚZ 121/2002 Sb.
 
 
171/2002 Sb.
(k 30.4.2002)
mění, 10 novelizačních bodů
230/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění, § 76 odst. 3 a 6, § 79 odst. 1 písm. a)
230/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, 87 novelizačních bodů
62/2003 Sb.
(k 4.3.2003)
nové znění § 89
418/2004 Sb.
(k 19.7.2004)
mění přílohu č. 3 - volební obvody č. 19 a č. 22
323/2006 Sb.
(k 30.6.2006)
mění přílohu č. 3 - volební obvody č. 7, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 55, 61 a 66
480/2006 Sb.
(k 6.11.2006)
nahrazuje slova v § 39, § 41 odst. 1 a § 50 odst. 5
261/2008 Sb.
(k 15.7.2008)
mění přílohu č. 3
ve znění tiskové opravy (částka 86 z r. 2008)
195/2009 Sb.
(k 29.6.2009)
mění; pouze pro volební období Poslanecké sněmovny zvolené v roce 2006 zkracuje lhůty (viz znění novely)
320/2009 Sb.
(k 14.9.2009)
mění § 55, § 82 a § 92 odst. 1 písm. d)
195/2010 Sb.
(k 16.6.2010)
v příloze č. 3 mění volební obvody č. 6, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 36, 38, 40, 41, 69 a 70
222/2012 Sb.
(k 26.6.2012)
mění § 6a odst. 2, § 8 odst. 2, § 9 odst. 2, § 12, § 13, § 14a, § 14b, § 14d, § 52 odst. 3, § 77 a v příloze č. 3 volební obvody č. 16, 17, 18, 21, 28, 29, 30, 36, 40, 41, 74 a 75
58/2014 Sb.
(k 7.4.2014)
mění § 2 písm. b), § 12 odst. 7 písm. e), § 32 odst. 5, § 61 odst. 3
59/2014 Sb.
(k 1.6.2014)
mění přílohu č. 3
 
 
114/2016 Sb.
(k 13.4.2016)
mění přílohu č. 3
322/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
90/2017 Sb.
(k 13.4.2017)
mění § 1, § 6a, § 11, § 12, § 14c, § 14e, § 32, § 55, § 61, § 80; ruší § 45 a § 72a; nové přechodné ustanovení
72/2018 Sb.
(k 19.5.2018)
mění § 59 a § 97
38/2019 Sb.
(k 2.3.2019)
mění § 11, § 12, § 14a, § 14c, § 14e, § 14f, § 16, § 17, § 32, § 38, § 61 a § 82; nové přechodné ustanovení
49/2021 Sb.
(k 11.2.2021)
ruší ustanovení § 48, § 49 odst. 1 písm. b) až d), odst. 3 písm. b) až d) a odst. 4, § 50 odst. 1 až 3 a § 51
189/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 48 až § 51, § 52 a § 53
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Oddíl první
Obecná ustanovení
§ 1
(1) Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu.
(2) Do Parlamentu České republiky se volí na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se volí podle zásad poměrného zastoupení, do Senátu Parlamentu České republiky se volí podle zásad většinového systému.
(3) Volby do Parlamentu České republiky vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky uveřejněno.
(4) Volby do Parlamentu České republiky se na území České republiky konají ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.
(5) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se v zahraničí konají ve 2 dnech, kterými jsou
a) čtvrtek a pátek, kdy hlasování začíná ve 14. 00 hodin a končí ve 21. 00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě (§ 3 odst. 2), v němž nastává shodně označený hodinový čas později o více jak 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,
b) pátek, kdy hlasování začíná ve 12. 00 hodin a končí ve 22. 00 hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8. 00 hodin a končí ve 12. 00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě (§ 3 odst. 2), v němž nastává shodně označený hodinový čas později o nejvýše 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,
c) pátek, kdy hlasování začíná ve 14. 00 hodin a končí ve 22. 00 hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8. 00 hodin a končí ve 14. 00 hodin místního času, jde-li o hlasování v ostatních místech (§ 3 odst. 2).
(6) Dnem voleb se podle tohoto zákona rozumí první den voleb na území České republiky, nestanoví-li tento zákon jinak. Lhůty a vymezení volebních dnů podle tohoto zákona nejsou dobou hlasování v zahraničí dotčeny.
(7) Voličem je státní občan České republiky (dále jen „občan”), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
§ 2
Překážkami ve výkonu volebního práva jsou
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,1)
b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva2) .
§ 3
Volební okrsky
(1) Hlasování do Parlamentu České republiky probíhá ve stálých volebních okrscích vytvořených podle zvláštního zákona.3)
(2) Pro hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky mimo území České republiky se vytvářejí zvláštní stálé
Nahrávám...
Nahrávám...