dnes je 1.4.2023

Input:

245/2005 Sb., Vyhláška o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel

č. 245/2005 Sb., Vyhláška o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel
VYHLÁŠKA
ze dne 7. června 2005
o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 24 odst. 2 písm. m) zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje umístění
a) štítku s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2,
b) plakátu a obrazovky se seznamem údajů o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2.
§ 2
Štítek
(1) Štítek s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 se na prodejním místě umísťuje na každém nově vyrobeném osobním automobilu nebo v jeho blízkosti na zřetelně viditelném místě.
(2) Rozměry a obsah štítku jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Plakát a obrazovka
(1) Pro každou značku, typ, variantu a verzi osobního automobilu se na prodejním místě umísťuje na zřetelně viditelném místě plakát nebo obrazovka se seznamem údajů o spotřebě pohonných hmot a emi-sích CO2 nových osobních automobilů zde nabízených nebo vystavených.
(2) Rozměry a obsah plakátu nebo obrazovky jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.
 
Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 245/2005 Sb.
Rozměry a obsah štítku s údaji o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2
Štítek podle § 1 má rozměr 297 mm × 210 mm (A4) a obsahuje označení osobního automobilu, ke kterému je připojen a označení použitého druhu pohonné hmoty.
Štítek podle § 1 dále obsahuje:
a) číselný údaj o spotřebě pohonných hmot zaokrouhlený na jedno desetinné místo, vyjádřený buď v litrech na 100 km nebo v kilometrech na litr nebo v jejich vhodné kombinaci;
b) číselný údaj o emisích CO2 zaokrouhlený na nejbližší celé číslo, vyjádřený v gramech na kilometr;
c) text:
„Průvodce o spotřebě pohonných hmot a emisích oxidu uhličitého (CO2), který obsahuje údaje o všech modelech nových osobních automobilů, je bezplatně dostupný na místě prodeje”;
d) text:
„Kromě schopností efektivního využití paliva, které jsou dány konstrukcí vozidla, hrají při určování spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (CO2) roli také netechnické faktory, jako je způsob jízdy s vozidlem. Oxid uhličitý (CO2) je hlavní plyn podporující vznik skleníkového efektu a významně přispívá k celosvětovému oteplování.”.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 245/2005 Sb.
Rozměry a obsah plakátu nebo obrazovky se seznamem údajů o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2
I. Plakát podle § 2 má minimální rozměry 70 cm × 50 cm.
II. Obrazovka podle § 2 má minimální
Nahrávám...
Nahrávám...