dnes je 1.6.2023

Input:

239/2007 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění účinném k 1.4.2023

č. 239/2007 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění účinném k 1.4.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. srpna 2007
o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
448/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění v příloze č. 2 bod 2; nové přechodné ustanovení
298/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
vkládá v § 3 nový odst. 3
400/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění přílohu č. 2; nové přechodné ustanovení
29/2014 Sb.
(k 1.3.2014)
mění § 8 odst. 3 písm. a)
308/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 6 odst. 1 písm. c); ruší přílohu č. 2; nové přechodné ustanovení
113/2015 Sb.
(k 13.5.2015)
mění § 11; nové přechodné ustanovení
61/2016 Sb.
(k 1.3.2016)
mění § 5; nové přechodné ustanovení
49/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 6 odst. 1 písm. c); nové přechodné ustanovení
64/2020 Sb.
(k 15.3.2020)
mění § 2; nové přechodné ustanovení
217/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
vkládá § 10a; nové přechodné ustanovení
177/2021 Sb.
(k 1.5.2021)
mění § 4; nové přechodné ustanovení
84/2023 Sb.
(k 1.4.2023)
mění § 6; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen „předpis Evropských společenství”) bližší podmínky poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy.
(2) Dotace podle odstavce 1 se poskytují na založení lesního porostu výsadbou na pozemku evidovaném v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů3) (dále jen „evidence půdy”) na žadatele a následné pečování o takto vzniklý lesní porost.
§ 2
Dotace na zalesňování zemědělské půdy
(1) Na zalesňování zemědělské půdy lze poskytnout
a) dotaci na založení lesního porostu (dále jen „dotace na zalesnění”),
b) dotaci na péči o lesní porost po dobu 5 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž bylo provedeno zalesnění, (dále jen „dotace na péči o lesní porost”),
c) náhradu za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku po dobu 15 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž bylo provedeno zalesnění, (dále jen „náhrada za ukončení zemědělské výroby”).
(2) Dotace na péči o lesní porost se poskytne nejvýše na výměru, na kterou byla poskytnuta dotace na zalesnění, nestanoví-li toto nařízení jinak.
(3) Náhrada za ukončení zemědělské výroby se poskytne
a) nejvýše na výměru, na kterou byla poskytnuta dotace na zalesnění, nestanoví-li toto nařízení jinak,
b) pokud tento pozemek byl alespoň po dobu nejméně 12 měsíců předcházejících datu podání žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění evidován v evidenci půdy.
(4) Dotace na zalesňování zemědělské půdy se poskytne žadateli, který je
a) vlastníkem pozemku určeného k zalesnění,
b) sdružením vlastníků pozemků určených k zalesnění, jde-li o sdružení s právní subjektivitou,
c) spoluvlastníkem pozemku určeného k zalesnění, a to za podmínky písemného souhlasu spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů4) ,
d) nájemcem pozemku určeného k zalesnění, a to za podmínky písemného souhlasu vlastníka, popřípadě spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů4) k využití pozemku pro zalesnění, a za podmínky, že nájemní smlouva umožňuje dodržení podmínky pro poskytnutí dotace podle § 6 odst. 1 písm. a), nebo
e) sdružením nájemců pozemků určených k zalesnění, jde-li o sdružení s právní subjektivitou, a to za podmínky písemného souhlasu vlastníků, popřípadě spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů4) k využití pozemků pro zalesnění, a za podmínky, že nájemní smlouvy umožňují dodržení podmínky pro poskytnutí dotace podle § 6 odst. 1 písm. a).
(5) Dotace na péči o lesní porost a náhrada za ukončení zemědělské výroby se neposkytne státnímu podniku, obci, sdružení obcí, kraji, sdružení krajů, sdružení obcí a krajů, státu a jimi zřízeným příspěvkovým organizacím a organizačním složkám a veřejným výzkumným institucím. Dotace na péči o lesní porost a náhrada za ukončení zemědělské výroby se neposkytne rovněž právnické osobě, v níž mají osoby uvedené ve větě první alespoň 50% majetkovou účast.
(6) Dotaci na zalesnění, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby nelze poskytnout na pozemek, který se nachází na území hlavního města Prahy5) .
(7) Dotaci na zalesňování nelze poskytnout na část půdního bloku6) , popřípadě na část dílu půdního bloku, evidovanou v evidenci půdy, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona.
§ 3
Žádost o poskytnutí dotace na zalesnění
(1) Žádost o poskytnutí dotace na zalesnění pro příslušný kalendářní rok doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond”) na Fondem vydaném formuláři po provedení zalesnění, a to nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, ve kterém byl pozemek zalesněn; k žádostem doručeným po tomto datu se nepřihlíží.
(2) Nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění je
a) seznam zalesněných pozemků, jejich označení v katastru nemovitostí a příslušnost do půdního bloku6) , popřípadě jeho dílu, včetně druhu kultury v evidenci půdy před zalesněním a výměry, druhu a počtu dřevin,
b) výpis z katastru nemovitostí pro zalesňované pozemky, který není starší 3 měsíců,
c) písemný souhlas vlastníka, popřípadě spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů4) pozemku se zalesňováním tohoto pozemku, jde-li o žadatele podle § 2 odst. 4 písm. c), d) nebo e),
d) úředně ověřená kopie nájemní smlouvy umožňující dodržet podmínku stanovenou v § 6 odst. 1 písm a), jde-li o žadatele podle § 2 odst. 4 písm. d) nebo e),
e) rozhodnutí orgánu státní správy lesů o prohlášení zalesněného pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa podle zvláštního právního předpisu7) ; lhůta, která uplyne ode dne nabytí právní moci rozhodnutí k datu zalesnění, nesmí být delší než lhůta stanovená pro zalesnění podle zvláštního právního předpisu7) ,
f) vyjádření místně příslušného pozemkového úřadu v těch případech, kdy zalesněný pozemek je na základě rozhodnutí pozemkového úřadu v řízení o pozemkových úpravách evidován v katastru nemovitostí již jako lesní pozemek; doklad podle tohoto písmene nahrazuje doklad podle písmene e), k) a l); lhůta, která uplyne ode dne nabytí právní moci rozhodnutí k datu zalesnění, nesmí být delší než 24 měsíců,
g) projekt zalesnění, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
h) potvrzení odborného lesního hospodáře, že projekt zalesnění byl zpracován v souladu s vyjádřením Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o typologickém zařazení zalesňovaných pozemků a zalesnění bylo provedeno v souladu s projektem zalesnění,
i) doklad o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin použitého při zalesnění8) ,
j) zákres příslušných půdních bloků6) , popřípadě jejich dílů v mapě půdních bloků z evidence půdy v měřítku 1 : 10 000, s vyznačením rozmístění jednotlivých druhů dřevin a umístění oplocení, pokud je navrhováno,
k) kopie ohlášení změny druhu pozemku na lesní pozemek potvrzená podatelnou příslušného katastrálního úřadu podle zvláštního právního předpisu9) ,
l) rozhodnutí o změně využití území podle zvláštního právního předpisu10) .
(3) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2014 a pro období následující.
§ 4
Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost a žádost o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby
(1) Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost doručí žadatel Fondu na jím vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok každoročně po dobu 5 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění, a to do 15. května příslušného kalendářního roku.
(2) Žádost o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby doručí žadatel Fondu na jím vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok každoročně po dobu 15 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění, a to do 15. května příslušného kalendářního roku. Byl-li žadatel v době zalesnění zemědělským podnikatelem12) , přikládá k žádosti v prvním roce, ve kterém žádá o náhradu za ukončení zemědělské výroby, osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele12) .
(3) Je-li žádost doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1 nebo 2, bude platba za podmínek stanovených předpisem Evropských společenství13) snížena nebo žádost zamítnuta.
(4) Současně s doručením žádosti uvedené v odstavci 1 nebo 2 žadatel doručí formulář jednotné žádosti, ve kterém uvede veškerou plochu v souladu s předpisy Evropských společenství13) .
(5) Případnou změnu žádosti o poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby podle podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie34) doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem.
§ 5
Výše dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby
(1) Sazba
a) dotace na zalesnění
1. listnatými dřevinami činí 2 590 EUR na 1 hektar; v méně příznivých oblastech14) 2 961 EUR na 1 hektar,
2. jehličnatými dřevinami činí 1 954 EUR na 1 hektar; v méně příznivých oblastech14) 2 233 EUR na 1 hektar,
b) dotace na péči o lesní porost činí 437 EUR na 1 hektar za kalendářní rok,
c) náhrady za ukončení zemědělské výroby u pozemku, který byl před jeho zalesněním travním porostem nebo jinou kulturou podle evidence půdy, činí 149 EUR na 1 hektar za kalendářní rok,
d) náhrady za ukončení zemědělské výroby u pozemku, který byl před jeho zalesněním ornou půdou, chmelnicí, vinicí, ovocným sadem, školkou nebo zelinářskou zahradou podle evidence půdy, pro žadatele, který v době zalesnění
1. byl zemědělským podnikatelem12) , činí 294 EUR na 1 hektar za kalendářní rok,
2. nebyl zemědělským podnikatelem12) , činí 149 EUR na 1 hektar za kalendářní rok.
(2) Pokud se více než 50 % výměry zalesněného půdního bloku6) , popřípadě jeho dílu nachází v méně příznivých oblastech14) , pro dotaci na zalesnění se použije sazba pro tyto oblasti uvedená v odstavci 1.
(3) Výši dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby Fond vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace, a sazby uvedené v odstavci 1.
(4) Z výměry, na kterou se poskytuje dotace na zalesnění, se neodečítají neosázené plochy do šířky 4 metrů včetně, sloužící zejména jako rozčleňovací průseky nebo nezpevněné lesní cesty7) .
(5) Je-li v příslušném kalendářním roce zalesněný pozemek deklarován žadatelem v jednotné žádosti jako plocha využívaná v ekologickém zájmu podle § 16 odst. 2 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, náhrada za ukončení zemědělské výroby podle odstavce 1 písm. c) a d) se neposkytne na výměru zalesněného pozemku vyhrazenou jako plocha využívaná v ekologickém zájmu.
(6) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce, za který se platba poskytuje, a který je uveden k datu, které je nejblíže začátku tohoto kalendářního roku.
§ 6
Podmínky poskytnutí dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby
(1) Dotaci na zalesnění, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby lze poskytnout, jestliže pozemek žadatele byl před zalesněním evidován v evidenci půdy, je součástí půdního bloku6) , popřípadě jeho dílu, a je součástí souvisle zalesňované plochy o výměře alespoň 0,5 hektaru, nejde-li o plochu navazující na stávající pozemek určený podle lesního zákona7) k plnění funkcí lesa; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že překážka návaznosti nebo souvislosti pozemku není širší než 4 metry. Další podmínkou je závazek žadatele
a) dodržet výměru zalesněné plochy, na kterou Fond poskytne dotaci podle § 2 odst. 1 písm. a), po dobu 15 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění,
b) zajistit, že v období od 15. května kalendářního roku následujícího po roce zalesnění do konce pátého roku po roce zalesnění porost vykazuje znaky péče a ochrany směřující k jeho zajištění, tedy stav, kdy stromky nejsou výrazně poškozeny, vykazují trvalý výškový růst, jsou jednotlivě nebo skupinovitě rovnoměrně rozmístěny po ploše a počet životaschopných jedinců neklesne v období od 15. května kalendářního roku následujícího po roce zalesnění do konce pátého roku po roce zalesnění pod 80 % minimálního počtu stanoveného zvláštním právním předpisem15) ,
c) dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům po dobu celého kalendářního roku na všech půdních blocích6) nebo jejich dílech evidovaných v evidenci půdy na žadatele.
 
(2) Kromě podmínek stanovených v odstavci 1 musí být pro poskytnutí dotace na zalesnění splněny tyto další podmínky:
a) plochy jehličnatých nebo listnatých dřevin uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění jsou na pozemku vysázeny v souladu s předloženým projektem zalesnění,
b) žadatel po provedení zalesnění ohlásil změnu kultury v evidenci půdy.
c) počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše neklesne v období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění do 14. května kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž bylo provedeno zalesnění, pod 90 % minimálního počtu jedinců jednotlivých druhů dřevin na 1 ha pozemku, jde-li o obnovu lesa a zalesňování, stanoveného vyhláškou upravující podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa15) .
(3) Při poskytnutí náhrady za ukončení zemědělské výroby se nezohledňuje skladba dřevin.
§ 7
Snížení nebo neposkytnutí dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby
(1) Zjistí-li Fond, že plocha jehličnatých nebo listnatých dřevin uvedená v žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění je větší než plocha zjištěná, dotaci na zalesnění listnatými nebo jehličnatými dřevinami poskytne pouze na zjištěnou plochu, pokud tento rozdíl nepřesahuje 30 %. Pokud je rozdíl větší než 30 % zjištěné plochy, Fond dotaci na zalesnění listnatými nebo jehličnatými dřevinami neposkytne.
(2) Zjistí-li Fond porušení podmínky uvedené v § 6 odst. 2 písm. c), a to tak, že počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše klesl
a) pod 90 do 80 %, dotaci na zalesnění sníží o 5 %,
b) pod 80 do 70 %, dotaci na zalesnění sníží o 10 %,
c) pod 70 %, dotaci na zalesnění neposkytne.
(3) Bylo-li příčinou porušení podmínky uvedené v § 6 odst. 2 písm. c) působení biotických nebo abiotických činitelů bez zavinění žadatele, žadatel bez zbytečného odkladu provede dosadbu v souladu s projektem zalesnění zajišťující splnění stanovených podmínek a provedení dosadby oznámí Fondu na jím vydaném formuláři; postup podle odstavce 2 se neuplatní.
(4) Zjistí-li Fond porušení podmínky stanovené v § 6 odst. 1 písm. b) pro poskytnutí dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby, spočívající v tom, že počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše klesl
a) pod 80 % do 70 %, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby sníží o 10 %,
b) pod 70 % do 60 %, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby sníží o 20 %,
c) pod 60 %, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby neposkytne.
(5) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 6 odst. 2 písm. b), sníží Fond dotaci na zalesnění o 3 %.
(6) Zjistí-li Fond, že žadatel ve formuláři jednotné žádosti podle § 4 odst. 4 neuvedl veškerou plochu v souladu s předpisy Evropských společenství13) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou ve formuláři jednotné žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti a ve formuláři jednotné žádosti nevykázané je
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží platbu o 1 %13) ,
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží platbu o 2 %13) ,
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v jednotné žádosti, sníží platbu o 3 %13) .
§ 8
Vrácení dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby
(1) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. a), rozhodne o vrácení poskytnuté dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby na výměru, na které žadatel podmínku porušil.
(2) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. b), a to tak, že počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše klesl
a) pod 80 do 70 %, je žadatel povinen vrátit poskytnutou dotaci na zalesnění ve výši 5 %,
b) pod 70 do 60 %, je žadatel povinen vrátit poskytnutou dotaci na zalesnění ve výši 10 %,
c) pod 60 %, je žadatel povinen vrátit poskytnutou dotaci na zalesnění ve výši 30 %.
Nahrávám...
Nahrávám...