Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A

227/2000 Sb., Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění účinném k 1.5.2014

č. 227/2000 Sb.
[zrušeno č. 297/2016 Sb.]
ZÁKON
ze dne 29. června 2000
o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
226/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 11
517/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění slova v § 6, § 9, § 10, § 13 až 16, § 18, § 20 (29 novelizačních bodů)
440/2004 Sb.
(k 26.7.2004)
mění (54 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení)
ÚZ 486/2004 Sb.
 
 
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší část čtvrtou
635/2004 Sb.
(k 16.1.2005)
v § 10 odst. 1 ruší větu druhou, v odst. 2 ruší písm. f), v odst. 3 ruší větu třetí
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 19 odst. 6 slova „územní finanční úřad” nahrazuje slovy „celní úřad”
110/2007 Sb.
(k 1.6.2007)
v § 6 odst. 1 písm. f) nahrazuje slovo
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 10 odst. 2 ruší písm. c)
190/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 6 odst. 6
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 10 odst. 4; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 10 odst. 2 písm. a)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 19 odst. 6 a ruší část třetí
101/2010 Sb.
(k 15.4.2010)
mění § 9 a § 11
424/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
mění § 11 odst. 2, § 16 odst. 1 a 2, § 20 odst. 4
424/2010 Sb.
(k 1.1.2012)
vkládá § 17b
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část druhou
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 2, § 6, § 9, § 11, § 18, § 18a, § 20 odst. 4
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 9
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ELEKTRONICKÝ PODPIS
§ 1
Účel zákona
Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) používání elektronického podpisu, elektronické značky, poskytování certifikačních služeb a souvisejících služeb poskytovateli usazenými na území České republiky, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.
§ 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) elektronickým podpisem údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě,
b) zaručeným elektronickým podpisem elektronický podpis, který splňuje následující požadavky
1. je jednoznačně spojen s podepisující osobou,
2. umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě,
3. byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,
4. je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat,
c) elektronickou značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které splňují následující požadavky
1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím kvalifikovaného systémového certifikátu,
2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření elektronických značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,
3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat,
d) datovou zprávou elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na technických nosičích dat, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou, jakož i data uložená na technických nosičích ve formě datového souboru,
e) podepisující osobou fyzická osoba, která je držitelem prostředku pro vytváření elektronických podpisů a jedná jménem svým nebo jménem jiné fyzické či právnické osoby,
f) označující osobou fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, která drží prostředek pro vytváření elektronických značek a označuje datovou zprávu elektronickou značkou,
g) držitelem certifikátu fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, která požádala o vydání kvalifikovaného certifikátu nebo kvalifikovaného systémového certifikátu pro sebe nebo pro podepisující nebo označující osobu a které byl certifikát vydán,
h) poskytovatelem certifikačních služeb fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, která vydává certifikáty a vede jejich evidenci, případně poskytuje další služby spojené s elektronickými podpisy,
i) kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb poskytovatel certifikačních služeb, který vydává kvalifikované certifikáty nebo kvalifikované
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: