dnes je 26.5.2024

Input:

227/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti, platné do 30.4.2004

č. 227/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti, platné do 30.4.2004
[zrušeno č. 229/2004 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 22. června 2001,
kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 77 odst. 2 až 5 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Touto vyhláškou se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví požadavky na jakost pohonných hmot pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jakosti pohonných hmot.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) motorovým benzinem minerální oleje určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené v podpoložkách celního sazebníku2) 2710 00 27, 2710 00 29 a 2710 00 32,
b) motorovou naftou plynové oleje určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené v podpoložce celního sazebníku2) 2710 00 66 a střední oleje určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené v podpoložce celního sazebníku2) 2710 00 59,
c) biopalivem methylestery řepkového oleje určené k pohonu spalovacích vznětových motorů uvedené v podpoložce celního sazebníku2) 3824 90 95,
d) směsným palivem směsi biopaliva s ropnými složkami obsahující více než 30 hmotnostních procent biopaliv určené k pohonu spalovacích vznětových motorů, které jsou uvedeny v podpoložce celního sazebníku2) 3824 90 95,
e) zkapalněnými ropnými plyny plyny určené k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedené v podpoložkách celního sazebníku2) 2711 12 19, 2711 12 97, 2711 13 91 a 2711 13 97 (dále jen „LPG”),
f) stlačeným zemním plynem plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedený v podpoložce celního sazebníku2) 2711 21 00 (dále jen „CNG”),
g) ropnými složkami vybrané ropné výrobky užívané pro výrobu pohonných hmot pro spalovací vznětové motory.
§ 3
Jakost pohonných hmot
(1) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li motorový benzin příslušné české technické normě.3) Od 1. ledna 2003 musí splňovat také mezní hodnoty jakostních ukazatelů stanovené v příloze č. 1 této vyhlášky a od 1. ledna 2005 také mezní hodnoty jakostních ukazatelů stanovené v příloze č. 3 této vyhlášky.
(2) Požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li motorová nafta příslušné české technické normě.4) Od 1. ledna 2003 musí splňovat také mezní hodnoty jakostních ukazatelů stanovené v příloze č. 2 této vyhlášky a od 1. ledna 2005 také mezní hodnoty jakostních ukazatelů stanovené v příloze č. 4 této vyhlášky.
(3) Požadovaná jakost je
Nahrávám...
Nahrávám...