dnes je 17.6.2024

Input:

22/1989 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění účinném k 1.7.2022

č. 22/1989 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění účinném k 1.7.2022
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 29. prosince 1988
Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
3/1994 Sb.
(k 1.3.1994)
mění, 46 novelizačních bodů
54/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
mění název, § 1, § 53, § 101, vypouští § 161 a 162, v § 164 odst. 9, mění § 324
109/1998 Sb.
(k 1.7.1998)
mění, 26 novelizačních bodů, doplňuje přílohy č. 1 až 3
čá. 73/1998/8 Sb.
 
 
434/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
ruší § 25 až 27
330/2002 Sb.
(k 1.8.2002)
mění, též ruší § 102, § 240a
(21 novelizačních bodů)
330/2002 Sb.
(k 1.10.2002)
mění ust. § 4a odst. 2 a § 79
141/2004 Sb.
(k 1.7.2004)
doplňuje slova v § 1 odst. 1, v § 2 mění písm. a) a b), mění slovo v § 69 odst. 1, v § 240 odst. 4 ruší písm. f), v § 241 mění odst. 1, v § 288 ruší odst. 1, nové znění § 314
298/2005 Sb.
(k 1.8.2005)
v § 19 mění odst. 2,
v § 114 ruší odst. 2 a 4 a v § 150 odst. 2 a 3
282/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem 80 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
361/2009 Sb.
(k 19.11.2009)
mění § 164 odst. 1, § 164 odst. 8, § 165 odst. 2 a 3
35/2010 Sb.
(k 1.3.2010)
mění § 231a, § 231d a § 242; nové přechodné ustanovení
176/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění § 157 odst. 1, § 163 odst. 5 a § 185 odst. 1
124/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění, celkem 18 novelizačních bodů
124/2022 Sb.
(k 22.8.2023)
mění § 83 odst. 1 až 3 a § 120 - dosud neuvedeno
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Díl první
Úvodní ustanovení
§ 1
Vyhláška stanoví v souladu s právem Evropských společenství1b) požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu (dále jen „bezpečnost práce a provozu”) při hornické činnosti1) v podzemí a při dobývání nevyhrazených nerostů1a) v podzemí, včetně objektů a zařízení na povrchu, které souvisejí s těmito činnostmi. Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48 ES.
§ 2
Výklad pojmů
(1)  Pro účely této vyhlášky se považuje za
a)  mobilní (pohyblivý) stroj takový stroj, který se při své pracovní činnosti pohybuje z místa na místo,
b)  dlouhé břemeno předmět přesahující ložnou plochu vozidla v podélném směru tak, že pro připojení vozidla k dalšímu vozidlu musí být použito pomocné spojovací zařízení (táhlo, řetěz apod.),
c)  důl provozní celek, který zpravidla tvoří z hlediska větrání samostatnou technickou jednotku bez ohledu na to, jak je po stránce organizační nazýván,
d)  důlní dílo podzemní prostor vytvořený hornickou činností; za důlní dílo se považuje i větrací, odvodňovací, těžební a záchranný vrt a jiné vrty, které plní funkci důlního díla. Za důlní dílo se nepovažuje vyhledávací a průzkumný vrt,
e)  důlní požár nežádoucí a nekontrolované hoření; za důlní požár se považuje i proces samovznícení, a to od takového stadia, kdy jeho zplodiny jsou schopny ohrozit zdraví nebo životy lidí nebo kdy teplota hořlavé hmoty by mohla být příčinou výbuchu,
f)  návěští nebo předvěští zákaz, výstraha, příkaz nebo informace, vyjádřená zvukem, světlem, značkou, nápisem nebo návěstním znakem podle jeho polohy, pohybu nebo barvy,
g)  ochranné zařízení technické nebo jiné zařízení bránící vzniku úrazů, provozních nehod nebo poruch technických zařízení; za ochranné zařízení se považuje i zajišťovací zařízení dobývacího stroje,
h)  ochrannou vzdálenost od zdroje ohrožení vzdálenost mezi ochranným zařízením a zdrojem ohrožujícím život nebo zdraví pracovníků (rotující, pohybující se nebo horké části strojů, části elektrických zařízení pod napětím apod.),
i)  otevřený oheň záměrné a kontrolované hoření; za otevřený oheň se považuje i takový vývin tepelné energie nebo jiskření, který je důsledkem záměrně vyvolaných fyzikálních nebo chemických procesů nebo pochodů a mohl by být příčinou vzniku požáru nebo výbuchu,
j)  podzemní dílo podzemní prostor vytvořený činností prováděnou hornickým způsobem,
k)  polostrmou sloj taková sloj nebo její část, která má úklon 22 až
Nahrávám...
Nahrávám...