dnes je 20.7.2024

Input:

205/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 205/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ZÁKON
ze dne 24. dubna 2002,
kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
Čl. I
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. a) se za slovo „mohly” vkládají slova „ve zvýšené míře”, slovo „přírodní” se nahrazuje slovem „životní” a za slovo „prostředí” se vkládají slova „ , popřípadě jiný veřejný zájem,”.
2. V § 1 písm. b) se za slovo „distribuují” vkládají slova „ , popřípadě uvádějí do provozu”, za slovo „mohly” se vkládají slova „ve zvýšené míře”, za slovem „zájem” se čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů pro provoz výrobků,1”.
Poznámka pod čarou č. 1) zní:


„1 Například zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.”.
3. V § 1 se tečka na konci písmena c) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d)  způsob zajištění informačních povinností souvisejících s tvorbou technických předpisů a technických norem, vyplývajících z mezinárodních smluv a požadavků práva Evropských společenství.”.
4. V § 2 písm. a) se za slovo „trh” vkládají slova „jako nová nebo použitá”.
5. V § 2 písm. b) se slova „v České republice” nahrazují slovy „na trhu Evropského společenství”. Ve větě druhé se za slova „výrobců nebo dovozců” vkládají slova „a výrobky poskytnuté k opakovanému použití, je-li u nich před opakovaným použitím posuzována shoda s právními předpisy” a slova „nařízení vlády nevylučuje” se nahrazují slovy „stanoví nařízení vlády”.
6. V § 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:
„c)  uvedením výrobku do provozu okamžik, kdy je výrobek poprvé použit uživatelem v členských státech Evropské unie k účelu, ke kterému byl zhotoven; pokud tak stanoví nařízení vlády, je výrobek uveden do provozu v okamžiku, kdy je k tomuto použití připraven nebo poskytnut. Pokud je výrobek uveden do provozu na pracovišti,1auživatelem se rozumí zaměstnavatel,


1a § 134a zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.”.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
7. V § 2 písm. d) se za slovo „výrobek,” vkládají slova „a v případech stanovených nařízením vlády též osoba, která sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje výrobek,”.
8. V § 2 písm. e) se slovo „státu” nahrazuje slovy „než členského státu Evropské unie”.
9. V § 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f)  zplnomocněným zástupcem osoba usazená v členském státě Evropské unie, která je
Nahrávám...
Nahrávám...