dnes je 3.7.2022

Input:

202/1995 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem

č. 202/1995 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem
[zrušeno č. 123/2022 Sb.]
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 11. srpna 1995
o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem
Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:
§ 1
Rozsah platnosti
Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
§ 2
Výklad pojmů
Pro účely této vyhlášky se považuje za
a) elektrické zařízení zařízení k výrobě, přeměně, přenosu, rozvodu a spotřebě elektrické energie,
b) obsluhu elektrického zařízení činnosti a úkony spojené s provozem elektrického zařízení, jakými jsou například spínání, regulování, sledování údajů trvale umístěných přístrojů, synchronizování, výměna závitových a přístrojových pojistek,
c) prohlídku elektrického zařízení vizuální prohlídka a smyslová kontrola stavu elektrického zařízení a kontrola jeho činnosti,
d) práci na elektrickém zařízení montáž, revize, opravy a údržba elektrického zařízení, jakož i všechny úkony pro zajišťování pracoviště a měření přenosnými přístroji,
e) práci na elektrickém zařízení pod napětím práce, při které je osoba v přímém styku s živými částmi elektrického zařízení nebo je v nebezpečné zóně kteroukoliv částí těla nebo nástrojem, přístrojem nebo zařízením, se kterými pracuje,
f) práci na elektrickém zařízení bez napětí práce na elektrickém zařízení nebo jeho částech, které nejsou pod napětím ani není na nich nebezpečný náboj, včetně opatření, jimiž bylo zajištěno, že nehrozí nebezpečný elektrický proud,
g) nebezpečnou zónu prostor kolem elektrického zařízení nebo jeho částí pod napětím, ve kterém úroveň izolace není zajištěna tak, aby zabránila vzniku nebezpečí od tohoto zařízení,
h) bezpečnou vzdálenost vzdálenost pro bezpečnou práci mimo nebezpečnou zónu stanovenou s přihlédnutím ke druhu vykonávané práce, dosažené kvalifikace a velikosti napětí na elektrickém zařízení,
i) zábranu překážka zabraňující v přístupu a styku s elektrickým zařízením,
j) práci s dohledem práce na elektrickém zařízení určenou osobou podle podrobných pokynů obsahujících potřebná bezpečnostní opatření a pod kontrolou pověřené osoby,
k) práci s dozorem práce na elektrickém zařízení, která se provádí za trvalé přítomnosti osoby, která je pověřena dozorem,
l) bezpečnostní příkaz (dále jen „příkaz B”) příkaz k provedení nutných technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti práce na elektrickém zařízení,
m) zajištění pracoviště souhrn úkonů potřebných k vytvoření podmínek bezpečné práce na elektrickém zařízení (vypnutí, odpojení, odzkoušení
Nahrávám...
Nahrávám...