Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

2017/2169, Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2169 ze dne 21. listopadu 2017 o formátu a postupech pro předávání evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952

12.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2017.2169
2017/2169, Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2169 ze dne 21. listopadu 2017 o formátu a postupech pro předávání evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952

Evropská komise, Eurostat

Úplné znění nařízení Komise (EU) 2017/2169.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2169 ze dne 21. listopadu 2017 o formátu a postupech pro předávání evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (EU) 2016/1952 stanoví společný rámec pro tvorbu srovnatelných evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny pro zákazníky v domácnostech a konečné zákazníky mimo domácnosti v Unii.

(2) V souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1952 by členské státy měly předávat statistické údaje v elektronické podobě, aby odpovídaly příslušnému technickému formátu, který stanoví Komise.

(3) Iniciativa pro výměnu statistických údajů a metadat (SDMX) stanoví statistické a technické standardy pro výměnu oficiálních statistik. Komise (Eurostat) by proto měla v rámci Evropského statistického systému, za úzké spolupráce s členskými státy, stanovit technický formát v souladu s těmito standardy.

(4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Údaje o cenách zemního plynu a elektřiny pro zákazníky v domácnostech a konečné zákazníky mimo domácnosti v Unii se Eurostatu poskytnou prostřednictvím jediného kontaktního místa, aby Komise (Eurostat) mohla tyto údaje převzít elektronickými prostředky.

Článek 2

Struktura, která se použije pro předání údajů Komisi (Eurostatu), je stanovena v přílohách.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. listopadu 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER

(1) Úř. věst. L 311, 17.11.2016, s. 1.

PŘÍLOHA I

Struktura pro předávání statistických údajů o cenách zemního plynu

Předávané soubory musí obsahovat tyto informace:

Obecné informace

Pole Poznámky Periodicita vykazování
Země Název vykazující země Pololetně
Organizace Název vykazující organizace Pololetně
Kontaktní osoba Jméno pracovníka odpovědného za vykazování Pololetně
E-mailová adresa: E-mailová adresa pracovníka odpovědného za vykazování Pololetně
Rok Referenční rok pro údaje (2017, 2018 atd.) Pololetně
Pololetí První nebo druhé Pololetně

Pro každé spotřebitelské pásmo se předávají položky v kolonce „Pole” v tabulkách 1, 2 a 4.

Pásma pro zákazníky v domácnostech:

— Pásmo D1 (nízká spotřeba): roční spotřeba nižší než 20 GJ,

— Pásmo D2 (střední spotřeba): roční spotřeba 20 GJ nebo více, ale nižší než 200 GJ,

— Pásmo D3 (vysoká spotřeba): roční spotřeba 200 GJ nebo více.

Pásma pro zákazníky mimo domácnosti:

— Pásmo I1: roční spotřeba nižší než 1 000 GJ,

— Pásmo I2: roční spotřeba 1 000 GJ nebo více, ale nižší než 10 000 GJ,

— Pásmo I3: roční spotřeba 10 000 GJ nebo více, ale nižší než 100 000 GJ,

— Pásmo I4: roční spotřeba 100 000 GJ nebo více, ale nižší než 1 000 000 GJ,

— Pásmo I5: roční spotřeba 1 000 000 GJ nebo více, ale nižší než 4 000 000 GJ,

— Pásmo I6: roční spotřeba 4 000 000 GJ nebo více.

Údaje v tabulce 3 se uvádějí jako průměry pokrývající všechna spotřebitelská pásma.

Tabulka 1: Hlavní cenové úrovně

Pole Poznámky Periodicita vykazování
Status důvěrnosti   Pololetně
Cena bez daní
— hodnota
— status sledování
Tato cenová úroveň zahrnuje pouze složku energie a dodávky a síťovou složku. Pololetně
Cena bez DPH a jiných vratných daní
— hodnota
— status sledování
Tato cenová úroveň zahrnuje složku energie a dodávky, síťovou složku a daně, poplatky a odvody považované za nevratné pro konečné zákazníky mimo domácnosti. V případě zákazníků v domácnostech zahrnuje tato cenová úroveň složku energie a síťovou složku a daně, poplatky a odvody, avšak nezahrnuje DPH. Pololetně
Cena včetně všech daní (vratných i nevratných) a DPH
— hodnota
— status sledování
Tato cenová úroveň zahrnuje složku energie a dodávky, síťovou složku a všechny vratné i nevratné daně, poplatky a odvody včetně DPH. Pololetně

Hodnoty se uvádějí v národní měně za gigajoule (spalné teplo).

Pro stanovení statusu důvěrnosti a statusu sledování se použijí seznamy standardních kódů.

Tabulka 2: Podrobné členění cen na složky a dílčí složky

Pole Poznámky Periodicita vykazování
Status důvěrnosti    
Cena energie a dodávky
— hodnota
— status sledování
Tato složka zahrnuje komoditní cenu zemního plynu zaplacenou dodavatelem nebo cenu zemního plynu v místě vstupu do přepravní soustavy, včetně těchto případných nákladů odběratele: nákladů na skladování a nákladů spojených s prodejem zemního plynu konečným spotřebitelům. Ročně
Cena sítě
— hodnota
— status sledování
Cena sítě zahrnuje tyto náklady odběratele: sazby za přepravu a distribuci, ztráty při přepravě a distribuci, síťové náklady, náklady na poprodejní služby, náklady na systémové služby a náklady na pronájem měřidla a měřicí náklady. Ročně
Daň z přidané hodnoty
— hodnota
— status sledování
Daň z přidané hodnoty ve smyslu směrnice Rady 2006/112/ES (1). Ročně
Daně za obnovitelné zdroje
— hodnota
— status sledování
Daně, poplatky nebo odvody související s podporou energie z obnovitelných zdrojů, energetickou účinností a kombinovanou výrobou tepla a elektřiny (KVET). Ročně
Daně z kapacity
— hodnota
— status sledování
Daně, poplatky nebo odvody související se strategickými zásobami, platbami za kapacitu a energetickou bezpečností; daně z distribuce zemního plynu; uvízlé náklady a odvody na financování energetických regulačních orgánů nebo tržních subjektů a provozovatelů soustav. Ročně
Ekologické daně
— hodnota
— status sledování
Daně, poplatky nebo odvody související s kvalitou ovzduší nebo sloužící k jiným environmentálním účelům; daně z emisí CO2 nebo jiných skleníkových plynů. Ročně
Ostatní daně
— hodnota
— status sledování
Všechny ostatní daně, poplatky nebo odvody nezahrnuté v žádné z předcházejících čtyř kategorií: podpora na dálkové vytápění; místní nebo regionální poplatky; kompenzace za dodávky do odlehlých lokalit; koncesní poplatky spojené s licencemi a poplatky za využívání půdy a veřejného či soukromého majetku pro sítě či jiná zařízení. Ročně

Referenční období pro všechny složky a všechny dílčí složky je jeden rok.

Hodnoty se uvádějí v národní měně za gigajoule (GJ) na základě hodnoty spalného tepla (GCV).

Pro stanovení statusu důvěrnosti a statusu sledování se použijí seznamy standardních kódů.

Tabulka 3: Náklady na síť

Pole Poznámky Periodicita vykazování
Status důvěrnosti    
Přepravní náklady
— v procent. vyjádření
— status sledování
Průměrný relativní podíl přepravních nákladů pro zákazníky v domácnostech a průměrný relativní podíl přepravních nákladů pro konečné zákazníky mimo domácnosti vyjádřený jako procento celkových síťových nákladů. Ročně
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: