dnes je 20.2.2019
Input:

185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném k 1.1.2020

č. 185/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. května 2001
o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
477/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 3 odst. 3 písm. b), § 38 odst. 7 písm. a), v § 42 mění odst. 1 a ruší odst. 5, 6, 7, v § 43 mění odst. 6, v 72 odst. 1 ruší písm. m) a mění § 89 o účinnosti
76/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, v § 82 doplňuje odst. 2
275/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, vkládá - nový odst. 5 v § 17 a nový § 17a, v § 83 doplňuje nový odst. 13
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění 69 novelizačních bodů
356/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší část čtrnáctou
167/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 79
188/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
celkem k oběma datům
130 novelizačních bodů,
nová přechodná ustanovení
188/2004 Sb.
(k 23.4.2004)
body 77 až 86 novely, t.j. od nadpisu části deváté po zrušení paragrafů 61 až 65
317/2004 Sb.
(k 27.5.2004)
mění § 33 odst. 1 a 2, v § 71 vkládá nové písm. e), nové znění § 73, vkládá § 73a
7/2005 Sb.
(k 6.1.2005)
celkem ke všem datům 48 novelizačních bodů
7/2005 Sb.
(k 13.8.2005)
§ 37i, 37k, 37n, 37o, v § 38 mění odst. 3 a doplňuje větu v odst. 4
7/2005 Sb.
(k 1.1.2009)
nabývá účinnosti § 37m odst. 3
ÚZ 106/2005 Sb.
 
 
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 21 odst. 1 písm. a), § 47 odst. 2 a § 68 odst. 1 vkládá a nahrazuje slova
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění v § 14 odst. 4 a vkládá v § 72 odst. 1 písm. r), v § 78 odst. 2 písm. u) a v § 79 odst. 1 písm. j)
222/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
v § 82 odst. 2 nahrazuje slova
314/2006 Sb.
(k 22.6.2006)
mění celkem 33 novelizačních bodů
314/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 37b odst. 2 a § 78 odst. 2; vkládá v § 37b odst. 1 písm. h) a v § 37c odst. 1 písm. j)
314/2006 Sb.
(k 1.4.2007)
mění § 12 odst. 3; vkládá § 33a, § 33b a v § 79 odst. 4 písm. e)
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 37n odst. 2 a § 49 odst. 3
25/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
v § 82 vkládá odst. 3; nová přechodná ustanovení
34/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
mění celkem 39 novelizačních bodů
34/2008 Sb.
(k 1.10.2008)
nabývá účinnosti § 24 odst. 1 písm. d)
383/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 14, § 18, § 36, § 37 odst. 3, § 37b odst. 1, § 37e, § 37k, § 66 odst. 2 a § 76
9/2009 Sb.
(k 23.1.2009)
v § 2 odst. 1 mění písm. i) a ruší odst. 3; mění § 76 odst. 1 písm.g); vládá přílohu č. 9
157/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění § 2 a položku Q11 v příloze č. 1
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 7 odst. 3 a vkládá nový § 7a; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 18 odst. 6, § 37i odst. 3 písm. a) a b); vkládá nový § 71a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 17a odst. 6, § 47 odst. 1 a 2, § 68 odst. 1
291/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
vkládá v § 76 odst. 1 písm. j)
297/2009 Sb.
(k 19.9.2009)
mění; celkem 20 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
326/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
vkládá nový § 37d
154/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění, celkem 46 novelizačních bodů
31/2011 Sb.
(k 18.2.2011)
mění § 1, § 3 odst. 8, § 21 odst. 1 písm. f), § 37a odst. 2, 5 a 6
77/2011 Sb.
(k 25.3.2011)
mění § 82 odst. 3
264/2011 Sb.
(k 31.8.2011)
mění § 37e odst. 6
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 76 odst. 3
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 81 odst. 3
85/2012 Sb.
(k 19.4.2012)
mění § 2 odst. 1 písm. f)
165/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 37g, § 37h, § 37j, § 37k, § 37o a v příloze č. 7 bod č. 4; vkládá nový § 37p; nové přechodné ustanovení
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 31e odst. 2 písm. b)
69/2013 Sb.
(k 19.3.2013)
mění § 82 odst. 2
169/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
mění; nová přechodná ustanovení
169/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
vkládá nové § 38a a 38b
169/2013 Sb.
(k 1.1.2016)
změny neprovedeny, před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena - viz zák. č. 223/2015 Sb.
169/2013 Sb.
(k 1.1.2015)
ruší slova v § 37e odst. 7
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 37d odst. 3
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 16 odst. 1, § 18 odst. 1, § 19 odst. 1, § 19 odst. 2, § 20, § 24 odst. 1, § 66 odst. 2, § 76 a § 81
184/2014 Sb.
(k 1.10.2014)
mění, nová přechodná ustanovení
184/2014 Sb.
(k 1.6.2015)
vkládá § 37s a mění § 72
229/2014 Sb.
(k 1.12.2014)
mění § 78 odst. 4 písm. b; nové přechodné ustanovení
229/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 17, § 21, § 45 odst. 3 a § 73
223/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění; nová přechodná ustanovení
223/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 6, § 9 odst. 1 a 2, § 39 odst. 3 a 4, § 39 odst. 6 až 10 a 12 a § 40
223/2015 Sb.
(k 1.3.2016)
mění § 32 písm. a) a b) a § 33
223/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 31a odst. 2
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 4 odst. 2 písm. c), § 21 odst. 1 písm. a), § 77 odst. 11 a 14
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 31e odst. 2 písm. b), § 37i odst. 2, § 38b odst. 2 písm. b), § 38d odst. 2
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 23 novelizačních bodů
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 14, § 72, § 79 a § 82
45/2019 Sb.
(k 1.3.2019)
mění § 66, § 69 a vkládá v části čtvrté hlavě II nový díl 11
45/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 38a odst. 1
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje1a) a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto využívání,
b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a
c) působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.
§ 2
Působnost zákona
(1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou
a) odpadních vod2) v rozsahu, v jakém se na ně vztahují jiné právní předpisy61) ,
b) radioaktivních odpadů5) ,
c) mrtvých těl zvířat, která uhynula jiným způsobem než porážkou, včetně zvířat usmrcených za účelem vymýcení nákazy zvířat odstraňovaných v souladu se zvláštním právním předpisem6) ,
d) exkrementů, nejedná-li se o vedlejší produkty živočišného původu podle odstavce 2 písm. c), slámy a jiných přírodních látek pocházejících ze zemědělské výroby nebo lesnictví, které nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů62) a které se využívají v zemědělství a lesnictví v souladu se zvláštním právním předpisem7) nebo k výrobě energie prostřednictvím postupů nebo metod, které nepoškozují životní prostředí ani neohrožují lidské zdraví,
e) nezachycených emisí látek znečišťujících ovzduší51) , oxidu uhličitého zachyceného za účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur a uloženého v těchto strukturách v souladu s jiným právním předpisem52) nebo oxidu uhličitého zachyceného za účelem výzkumu, vývoje nebo zkoušení nových výrobků a postupů a uloženého v úložišti s kapacitou nižší než 100 kilotun,
f) vyřazených výbušnin a vyřazeného střeliva9) ,
g) sedimentů přemísťovaných v rámci povrchových vod za účelem správy vod a vodních cest, předcházení povodním, zmírnění účinku povodní a období sucha nebo rekultivace půdy, je-li prokázáno, že nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů62) .
(2) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, vztahuje se tento zákon na nakládání
a) s těžebním odpadem9b) ,
b) s nepoužitelnými léčivy a návykovými látkami10) ,
c) s vedlejšími produkty živočišného původu6) .
(3) Tento zákon se nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.
§ 3
Pojem odpad
(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.
(2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc osoba sama.
(3) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle odstavce 8 neprokáže opak, úmysl zbavit se movité věci se
Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz