dnes je 10.6.2023

Input:

175/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění účinném k 1.10.2020

č. 175/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění účinném k 1.10.2020
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 15. června 2000
o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
374/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění, celkem 117 novelizačních bodů
Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 37 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., (dále jen „zákon o dráhách”), podle § 18b odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., (dále jen „zákon o silniční dopravě”) a podle § 7a odst. 7 a § 36 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 367/2019 Sb., (dále jen „zákon o veřejných službách”):
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Vyhláška stanoví podmínky pro přepravu osob, zavazadel, věcí a živých zvířat ve veřejné drážní osobní dopravě15) a ve veřejné silniční osobní dopravě16) , včetně podmínek pro plnění jedné přepravní smlouvy více dopravci (dále jen „přepravní řád”). Tato vyhláška se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti práv cestujících ve veřejné drážní a silniční osobní dopravě17) .
§ 2
Výklad některých pojmů
(1) Městská hromadná doprava je činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob, ručních zavazadel, spoluzavazadel a živých zvířat pro potřeby města a jeho příměstských oblastí vozidly na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové, vozidly městské autobusové dopravy a vozidly v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících18) na jiné dráze, stanoví-li tak dopravce ve smluvních přepravních podmínkách.
(2) Smluvní přepravní podmínky jsou dopravcem vyhlášené podmínky přepravy podle § 18b odst. 2 zákona o silniční dopravě a § 36 odst. 1 písm. a) a § 37 zákona o dráhách.
(3) Zavazadlo je snadno přenosná věc, kterou vzhledem k rozměrům a hmotnosti lze snadno umístit ve vozidle nebo bez obtíží naložit do vozidla, a věc, která nemůže svou povahou poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo.
(4) Dodací lhůta je doba přepravy cestovního zavazadla ze stanice nebo zastávky (dále jen „stanice”) podání do stanice určení dohodnutým spojem včetně doby potřebné pro jeho přichystání k výdeji.
ČÁST DRUHÁ
PŘEPRAVA OSOB VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ A SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ
HLAVA I
PŘEPRAVNÍ SMLOUVA, JÍZDNÍ DOKLADY A REZERVAČNÍ SLUŽBY
§ 3
Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob
(1) Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob (dále jen „přepravní smlouva”) vzniká mezi dopravcem a cestujícím na základě přepravního řádu, tarifu1) a smluvních přepravních podmínek závazkový právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek dopravce přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové spoji uvedenými v jízdním řádu řádně a včas a závazek cestujícího dodržovat přepravní řád a smluvní přepravní podmínky a zaplatit cenu za přepravu (dále jen „jízdné”) podle tarifu.
(2) Přepravní smlouva je uzavřena nejpozději tím, že cestující nastoupí do vozidla nebo vstoupí do označeného prostoru přístupného jen s platným jízdním dokladem (dále jen „nástup do vozidla”).
(3)  Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy.
(4)  Za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než ve smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy dopravcem pověřenou osobou.
§ 4
Jízdní doklad a související cestovní doklady
(1) Cestující se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy v době jejího plnění prokazuje platným jízdním dokladem.
(2) Jízdní doklad může mít podobu
a) jízdního dokladu pro jednotlivou jízdu, který opravňuje cestujícího, aby v rámci prostorové a časové platnosti dokladu uzavřel jednu nebo více přepravních smluv,
b) časového jízdního dokladu, který opravňuje cestujícího, aby v rámci prostorové a časové platnosti dokladu uzavíral opakovaně přepravní smlouvy, nebo
c) jiného dokladu, jehož držitel má podle jiného právního předpisu2) ,3, tarifu nebo smluvních přepravních podmínek v rámci prostorové a časové platnosti dokladu právo na přepravu.
(3) Jízdní doklady jsou vydávány jako přenosné nebo nepřenosné. Nepřenosný jízdní doklad může znít na cestujícího, nebo může ke ztotožnění s cestujícím dojít při jeho prvním použití; způsob ztotožnění musí být v takovém případě uveden ve smluvních přepravních podmínkách.
(4) V případech stanovených dopravcem ve smluvních přepravních podmínkách se cestující kromě jízdního dokladu uvedeného v odstavci 2 prokazuje též souvisejícím cestovním dokladem, kterým může být
a) rezervační doklad a rezervační doklad na lůžko nebo lehátko opravňující cestujícího v rozsahu a za podmínek stanovených smluvními přepravními podmínkami využít rezervované místo,
b) doplatkový doklad opravňující cestujícího v rozsahu a za podmínek stanovených smluvními přepravními podmínkami změnit trasu nebo podmínky přepravy podle jízdního dokladu,
c) doklad o příplatku za použití spoje vyšší kvality opravňující cestujícího využít dopravní služby vyšší kvality stanovené v jízdním řádu.
§ 5
Náležitosti jízdního dokladu
(1) Jízdní doklad pro jednotlivou jízdu obsahuje
a) informaci o dopravcích, se kterými lze uzavřít přepravní smlouvu, za informaci dle tohoto písmene je považován i odkaz na dálkově přístupný seznam dopravců,
b) nástupní a cílovou stanici nebo tarifní pásmo nebo tarifní zónu,
c) výši jízdného, druh jízdného, případně výši slevy,
d) údaj o platnosti,
e) údaje umožňující kontrolu platnosti a správnosti jeho použití, pokud byly stanoveny ve smluvních přepravních podmínkách.
(2) Jízdní doklad časový obsahuje náležitosti podle odstavce 1 a dále obsahuje údaje o druhu časového jízdního dokladu a případně údaje označující cestujícího oprávněného využít jízdní doklad.
(3) Jízdní doklad podle § 4 odst. 2 písm. c) obsahuje údaje stanovené jiným právním předpisem2) ,3, tarifem nebo smluvními přepravními podmínkami.
(4) Jednotný jízdní doklad obsahuje náležitosti stanovené v odstavcích 1 až 3 v závislosti na jeho podobě podle § 4 odst. 2.
§ 6
Posuzování platnosti jízdních dokladů
(1) Jízdní doklad se nepovažuje za platný, jestliže
a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené přepravním řádem, tarifem nebo smluvními přepravními podmínkami,
b) nejsou vyplněné předepsané údaje,
c) je používán bez vyžadované fotografie,
d) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
e) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
f) je použit neoprávněnou osobou,
g) nenastala nebo uplynula doba jeho platnosti,
h) nejde o originál.
(2) Jízdní doklad pro jednotlivou jízdu nebo jízdní doklad časový, který lze podle tarifu použít jen ve spojení s dokladem, na jehož základě byl vydán, se nepovažuje za platný, jestliže se cestující tímto dokladem současně neprokáže.
(3) Neplatný jízdní doklad pro jednotlivou jízdu nebo neplatný jízdní doklad časový je pověřená osoba oprávněna odebrat v případech uvedených v odstavci 1 písm. c) až f) a h); odebrání jízdního dokladu cestujícímu písemně potvrdí.
§ 7
Placení jízdného a ceny za související cestovní doklady
(1) Cestující za přepravu platí jízdné podle tarifu, sjednané v souladu s cenovými předpisy.3) Pro oužití spojů označených v jízdním řádu cestující platí kromě jízdného i cenu příplatku nebo rezervačního dokladu [§ 4 odst. 4 písm. a)] ve výši podle tarifu.
(2) Dopravce zajišťuje prodej jízdních dokladů před nástupem do vozidla. Nezajistil-li dopravce prodej jízdních dokladů před nástupem do vozidla, musí umožnit cestujícímu zakoupit si jízdní doklad po nástupu do vozidla za jízdné bez přirážky4) . Dopravce uvede ve smluvních přepravních podmínkách stanice, případně linky nebo spoje, u kterých je umožněn nástup cestujících do vozidla bez jízdního dokladu a zakoupení jízdních dokladů bez přirážky4) po nástupu do vozidla.
(3) Cestující platí jízdné před nástupem do vozidla a dopravce mu za zaplacené jízdné vydá jízdní doklad. Platí-li cestující jízdné po nástupu do vozidla, dopravce mu vydá jízdní doklad ve vozidle nebo zajistí, aby takto zaplacené jízdné bylo zaevidováno odbavovacím systémem.
(4) Cestující se při převzetí jízdního dokladu přesvědčí, zda mu byl vydán podle jeho požadavků. Nesouhlasí-li údaje uvedené na jízdním dokladu s požadovanými údaji, je cestující oprávněn jízdní doklad odmítnout.
(5) Nezakoupil-li si cestující jízdní doklad před nástupem do vozidla, přestože mu to dopravce umožnil, smí nastoupit do vozidla bez jízdního dokladu, jestliže dopravce zajišťuje ve vozidle prodej jízdních dokladů a cestující si zakoupí jízdní doklad po nástupu do vozidla bezodkladně. V takovémto případě cestující zaplatí jízdné s přirážkou4) . Výši této přirážky stanoví dopravce ve smluvních přepravních podmínkách a uvede v tarifu. Dopravce ve smluvních přepravních podmínkách uvede linky nebo spoje, u kterých je možno po nástupu do vozidla zakoupit si jízdní doklad s přirážkou4) .
(6) Nezakoupil-li si cestující jízdní doklad podle odstavce 3 nebo podle odstavce 5 a je přepravován bez platného jízdního dokladu, považuje se za cestujícího, který se z příčin na své straně neprokázal platným jízdním dokladem5) .
(7) Podrobnosti týkající se prodeje jízdních dokladů a souvisejících cestovních dokladů, podmínek jejich vracení, druhu, formy, případně vzorů jízdních dokladů a souvisejících cestovních dokladů a způsobu označení jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu při samoobslužném způsobu odbavování cestujících, stanoví dopravce ve smluvních přepravních podmínkách.
(8) Prodej jednotných jízdních dokladů je zajišťován na obchodních místech dopravců, ve vlacích veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní a regionální umožňujících využití přepravních služeb na základě jednotného jízdního dokladu a způsobem umožňujícím dálkový přístup s přístupností i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
§ 8
Právo na obsazení míst k sezení ve vozidle
(1) Cestující může ve vozidle obsadit jen jedno volné místo k sezení, nestanoví-li smluvní přepravní podmínky jinak.
(2) Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace6) mají přednost při obsazení míst k sezení, která jsou ve vozidle vyhrazená a označená pro přepravu těchto osob.
(3) Místo, na které byl zakoupen rezervační doklad, může cestující bez rezervačního dokladu obsadit jen v případě, není-li nárokováno toto místo cestujícím s platným rezervačním dokladem a nejedná se přitom o spoj, do něhož si cestující musí zakoupit rezervační doklad.
§ 9
Poskytování rezervačních služeb pro přepravu ve vozidlech
(1) Dopravce v jízdním řádu zajistí označení spojů veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní a regionální a spojů veřejné silniční osobní dopravy kromě městské hromadné dopravy, do nichž si cestující může nebo musí zakoupit předem rezervační doklad, a současně zveřejní podmínky jeho prodeje.
(2) Rezervační doklad obsahuje výši zaplacené ceny za rezervační doklad, označení spoje a rezervovaného místa ve vozidle a údaje umožňující kontrolu platnosti a správnosti jeho použití. Dopravce zajistí, aby místa, která rezervoval prodejem rezervačních dokladů, byla ve vozidle označena.
(3) Pro zajištění práva na místo k sezení vyhrazené pro cestujícího na vozíku pro invalidy nebo pro cestujícího s omezenou schopností pohybu a orientace je nutno tyto skutečnosti při koupi rezervačního dokladu ohlásit; při koupi rezervačního dokladu na spoj veřejné silniční osobní dopravy je nutno z hlediska zajištění bezpečnosti přepravovaných cestujících dále ohlásit, zda jde o místo pro cestujícího mladšího 12 let, cestujícího s dětským kočárkem nebo o cestujícího se psem.
(4) Pro přepravu v lůžkových nebo v lehátkových vozech musí mít cestující kromě jízdního dokladu též rezervační doklad na lůžko nebo lehátko použité vozové třídy a kategorie. Přeprava cestujících v lůžkových nebo v lehátkových vozech je dovolena, jen prokáže-li se cestující rezervačním dokladem na lůžko nebo lehátko.
(5)  Další podrobnosti týkající se podmínek obsazování míst rezervovaných rezervačními doklady a podmínek přepravy v lůžkových a lehátkových vozech stanoví dopravce ve smluvních přepravních podmínkách.
HLAVA II
PODMÍNKY PŘEPRAVY NĚKTERÝCH OSOB A VĚCÍ
§ 10
Přeprava dětí
(1) Děti do šesti let lze přepravovat jen s doprovodem osoby starší 10 let.
(2)  Na místech ve vozidlech vyhrazených a označených dopravcem pro přepravu cestujících s dětmi do 10 let se přepravují přednostně tito cestující. Jiný cestující, který takové místo obsadil, toto místo cestujícímu s dětmi na jeho požádání uvolní, a to i v případě, že si na toto místo zakoupil rezervační doklad, aniž by mohl nárok na toto místo prokázat. Před zakoupením rezervace dopravce upozorní cestujícího na vyhrazení tohoto místa pro cestující s dětmi do 10 let.
(3)  Další podmínky pro přepravu dětí stanoví tarif a smluvní přepravní podmínky.
§ 11
Přeprava dětských kočárků a jízdních kol
(1) Cestující může vzít do vozidla dětský kočárek s dítětem, jestliže to technické provedení vozidla a jeho obsazenost dovolují, a to jako ruční zavazadlo nebo jako spoluzavazadlo podle smluvních přepravních podmínek dopravce.
(2) Dopravce na spojích dopravní obslužnosti7) zajistí používání vozidel, která umožňují přepravu alespoň jednoho dětského kočárku s dítětem.
(3) Podmínky nástupu a výstupu cestujícího s dětským kočárkem s dítětem, umístění kočárku s dítětem ve vozidle a podrobnosti podmínek přepravy stanoví dopravce ve smluvních přepravních podmínkách.
(4) Dětský kočárek bez dítěte a jízdní kolo lze přepravovat jako spoluzavazadlo, jestliže to dopravce umožní ve smluvních přepravních podmínkách; jinak pro jejich přepravu platí ustanovení o přepravě cestovních zavazadel. Jízdním kolem se z hlediska přepravy rozumí i obdobný dopravní prostředek, pokud tak stanoví smluvní přepravní podmínky.
§ 12
Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace
(1) Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených a označených. Pokud není u těchto osob jejich právo na místo k sezení zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který takové místo obsadil, toto místo cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace na jeho požádání uvolní, a to i v případě, že si na toto místo zakoupil rezervační doklad, aniž by mohl nárok na toto místo prokázat. Před zakoupením rezervace dopravce upozorní cestujícího na vyhrazení rezervovaného místa pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace.
(2) Dopravce vyhradí a označí v každém jednotlivém vozidle nejméně dvě místa k sezení pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace. V městské hromadné dopravě dopravce vyhradí a označí pro tyto účely nejméně šest míst k sezení v každém jednotlivém vozidle. Na dráze lanové s uzavřenými vozidly se místo k sezení pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace vyhrazuje a označuje alespoň v jednom vozidle.
(3) Cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace musí být v městské hromadné dopravě umožněn nástup do vozidla i výstup z vozidla všemi dveřmi, které jsou označeny pro nástup nebo pro výstup cestujících.
(4)  Podrobnosti o podmínkách nástupu a výstupu cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace stanoví dopravce ve smluvních přepravních podmínkách.
§ 13
Přeprava osob na vozíku pro invalidy
(1) Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy v bezbariérovém vozidle, nebo dovoluje-li to technické provedení vozidla a jeho obsazenost a je současně zajištěna pomoc při nástupu a výstupu cestujícího na vozíku pro invalidy do a z vozidla, též v jiném vozidle.
(2) Dopravce zajistí přepravu podle odstavce 1 na spojích, které jsou v jízdním řádu označeny též pro přepravu cestujících na vozíku pro invalidy.
(3) Je-li dopravce ve veřejné drážní osobní dopravě na dráze celostátní a dráze regionální požádán předem o zajištění přepravy cestujícího na vozíku pro invalidy, a to ve lhůtě stanovené ve smluvních přepravních podmínkách, cestujícího přepraví podle dohodnutých podmínek.
(4) Podrobnosti o podmínkách přepravy osoby na vozíku pro invalidy a o umístění vozíku pro invalidy ve vozidle stanoví dopravce ve smluvních přepravních podmínkách.
HLAVA III
VZTAHY MEZI DOPRAVCEM A CESTUJÍCÍM
§ 14
Dopravce je povinen v zájmu řádné péče o cestující při poskytování přepravních služeb zajistit
a) podávání informací o jízdních řádech, o tarifu a o smluvních přepravních podmínkách, a to na místech určených pro styk s cestujícími a způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b) prodej jízdních dokladů ve stanici nebo na vybraných místech veřejnosti přístupných, a to po dobu poskytování přepravních služeb cestujícím ve veřejné osobní dopravě podle jízdního řádu, jestliže podle smluvních přepravních podmínek musí cestující mít jízdní doklad před nástupem do vozidla,
 
c) oznamování o zpoždění spoje, a to ve vozidle a ve stanici, jsou-li vybaveny informačním zařízením pro cestující, je-li zpoždění 10 minut a více oproti jízdnímu řádu; to neplatí pro městskou hromadnou dopravu,
d) vydávání písemného potvrzení o omezení nebo zastavení dopravy, vynechání spoje nebo doby jeho zpoždění, je-li zpoždění 10 minut a více oproti jízdnímu řádu, jestliže o to cestující požádá, kromě městské hromadné dopravy; místa vydávání potvrzení stanoví dopravce ve smluvních přepravních podmínkách,
e) pořádek, čistotu a klid ve vozidle,
f) takové používání audiovizuální techniky cestujícím ve vozidle, které by nebylo na obtíž ostatním cestujícím,
g) oznamování názvu stanice nejpozději při zastavení vozidla ve stanici a v městské hromadné dopravě oznamování následující stanice nejpozději při odjezdu vozidla ze stanice; v případě, že jsou vozidla vybavena technickým zařízením umožňujícím oznamování názvu stanic; na dráze lanové se názvy stanic neoznamují,
h) ve veřejné silniční osobní dopravě a v městské hromadné dopravě znovuzastavení každého třetího vozidla v úrovni označení stanice, stojí-li ve stanici současně více vozidel; znovuzastavení každého vozidla v úrovni označení stanice v případě, že ve stanici se nachází osoba na vozíku pro invalidy nebo osoba se zdravotním postižením s bílou nebo červenobílou holí.
§ 15
(1) Porušením přepravních podmínek z hlediska bezpečnosti cestujícího, bezpečnosti jiných osob a ochrany zdraví, bezpečnosti a plynulosti veřejné osobní dopravy a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy je, jestliže cestující při přepravě
a) nemá zakoupen jízdní doklad při nástupu do vozidla, přestože mu dopravce umožnil jeho koupi před nástupem do vozidla, nebo si tento jízdní doklad nezakoupí bezodkladně po nástupu do vozidla v případě, kdy je takový postup umožněn smluvními přepravními podmínkami,
b) nemůže se prokázat platným jízdním dokladem, odmítne zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému na místě,
c) odmítá uvolnit místo pro cestujícího s platným rezervačním dokladem na toto místo nebo odmítá uvolnit místo vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace těmto osobám nebo odmítá uvolnit místo vyhrazené pro cestujícího s dítětem do 10 let,
d) mluví za jízdy na osobu řídící vozidlo,
e) otevírá za jízdy dveře vozidla nebo zábranu proti vypadnutí,
f) vyhazuje z vozidla předměty nebo je nechá vyčnívat z vozidla,
g) za jízdy vystupuje z vozidla nebo nastupuje do něj nebo se z něj vyklání,
h) nastupuje do vozidla prohlášeného pověřenou osobou za obsazené,
i) uvádí bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle,
j) zdržuje se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro osoby řídící nebo doprovázející vozidlo nebo v prostoru, který znemožňuje osobě řídící vozidlo bezpečný výhled z vozidla,
k) brání použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla,
l) kouří ve vozidle nebo v prostorách určených pro cestující, v nichž není kouření povoleno,
m) chová se hlučně, reprodukuje hlučně hudbu nebo zpěv nebo používá hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžuje ostatní cestující jiným nevhodným chováním, nebo zápachem
n) znečisťuje ostatní cestující nebo vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním,
o) poškozuje vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující,
p) odemyká nebo zamyká klíčem nebo jiným předmětem, který není součástí vozidla, dveře vozu nebo oddílu ve vlacích veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní, regionální a na metru a dveře v tramvaji, trolejbusu, autobusu a ve vozidlech na lanové dráze,
r) vzal s sebou do vozidla nebo podal k přepravě jako cestovní zavazadlo věc, která nesmí být obsahem zavazadla, nebo
s) na dráze celostátní nebo na dráze regionální
1. zaviní zpoždění vlaku,
2. cestuje ve vlaku vyšší kvality a neprokáže se dokladem o zaplacení ceny příplatku za použití vlaku vyšší kvality,
3. cestuje ve vyšší vozové třídě, pro niž nemá odpovídající jízdní doklad,
4. cestuje bez rezervačního dokladu ve vlaku, v němž musí mít každý cestující rezervační doklad.
(2) Dopravce může s ohledem na charakter přepravy upravit ve smluvních přepravních podmínkách další povinnosti cestujících směřující k ochraně zdraví, bezpečnosti nebo plynulosti přepravy. Jednání cestujícího v rozporu s těmito povinnostmi je považováno za porušení přepravních podmínek.
§ 16
(1) Cestující, který ve vozidle stojí, přidržuje se za jízdy zařízení vozidla k tomu určených.
(2) Cestující může do vozidla nastoupit nebo z něj vystoupit jen ve stanici, a není-li vozidlo v pohybu. Přednost mají vystupující cestující před nastupujícími. Jsou-li dveře ve vozidle označeny pro nástup a pro výstup, musí cestující pro nástup nebo výstup použít dveře podle jejich označení.
(3) Cestující je povinen ukončit nástup a výstup do vozidla, zazní-li zvuková výzva k ukončení nástupu a výstupu.
(4) Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo stanici nebo ve stanici, kde podle jízdního řádu nezastavuje, smí cestující vystoupit, případně i nastoupit jen se souhlasem řidiče nebo jiné pověřené osoby dopravce.
(5) Do prostor určených pro veřejnost označených jako prostory přístupné jen na základě platného jízdního dokladu je možno vstupovat jen s tímto jízdním dokladem; na dráze celostátní a regionální též s jiným dokladem opravňujícím ke vstupu do těchto prostor. Každý, kdo se v těchto prostorách nachází, se na požádání pověřené osoby prokáže příslušným platným dokladem.
§ 16a
(1) Cestující, který chce nastoupit ve stanici na znamení, musí zaujmout místo, ze kterého bude osobou řídící vozidlo vidět, a tato musí zastavit, pokud je v prostoru stanice přítomna osoba.
(2) Cestující, který chce vystoupit ve stanici na znamení, musí včas použít příslušné signalizační zařízení nebo včas vyrozumět o svém úmyslu osobu řídící vozidlo nebo doprovod vlaku.
(3) Dopravce může ve smluvních přepravních podmínkách upravit další povinnosti cestujících pro nástup a výstup do vozidla ve stanici na znamení, takové povinnosti musí být srozumitelné, bezpečné a použitelné i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
§ 17
(1) Zvuková a vizuální informační zařízení používaná ve veřejné osobní dopravě slouží přednostně k podávání bezpečnostních a přepravních informací pro cestující.
(2) Cestující mohou používat sdělovací, bezpečnostní a informační zařízení umístěná v prostorách určených pro cestující a ve vozidlech jen podle pokynů jejich provozovatele a v souladu s účelem použití těchto zařízení.
ČÁST TŘETÍ
PŘEPRAVA ZAVAZADEL A ZÁSILEK VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ A SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 18
Způsob přepravy zavazadel
Zavazadla se přepravují společně s cestujícím ve vozidle a pod jeho dohledem jako ruční zavazadlo nebo jako spoluzavazadlo, nebo se přepravují odděleně od cestujícího jako cestovní zavazadlo.
§ 19
Zavazadlo a jeho obsah
(1) Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Věc, která nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadla, je zejména nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá nebo věc, která může způsobit nákazu, nebo věc, kterou nelze umístit ve vozidle na místě určeném k umístění zavazadel, nebo věc o hmotnosti vyšší než 50 kg, není-li dále stanoveno jinak.
(3) Hořlavé a nebezpečné věci lze přepravovat, pokud tak stanoví dopravce ve smluvních přepravních podmínkách.
HLAVA II
PODMÍNKY PŘEPRAVY ZAVAZADEL
§ 20
Ruční zavazadlo
(1) Jako ruční zavazadlo má cestující právo vzít s sebou do vozidla bezplatně snadno přenosné věci, které cestující má u sebe a lze je případně umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího. Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu.
(2) Podrobnosti pro přepravu ručních zavazadel, zejména rozměry, hmotnost, případně druhy přepravovaných věcí a jejich umístění ve vozidle, mohou stanovit smluvní přepravní podmínky.
§ 21
Spoluzavazadlo
(1) Jako spoluzavazadlo lze přepravovat věci, které svými rozměry přesahují rozměry ručního zavazadla a vyžadují umístění na zvlášť určeném místě dopravcem ve vozidle v prostoru pro cestující. Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu.
(2) Pro přepravu spoluzavazadel se přepravní smlouva neuzavírá, cestující však za jejich přepravu platí cenu podle tarifu dopravce.
(3) Podrobnosti pro přepravu spoluzavazadel, zejména rozměry, hmotnost a druhy přepravovaných věcí, stanoví smluvní přepravní podmínky.
§ 22
Cestovní zavazadlo
(1) Cestovním zavazadlem je zavazadlo cestujícího, které se přijímá k přepravě na základě uzavřené samostatné přepravní smlouvy, a to po předložení jízdního dokladu cestujícího platného nejméně do stanice, do níž cestující požaduje cestovní zavazadlo přepravit.
(2) Jako cestovní zavazadlo může cestující podat bez zvláštních opatření k přepravě zavazadlo, jehož hmotnost nesmí převyšovat 15 kg. Zvláštní opatření umožňující přepravovat cestovní zavazadlo o vyšší hmotnosti nebo větším počtu kusů mohou stanovit smluvní přepravní podmínky.
(3) Dopravce na dráze celostátní a na dráze regionální může ve smluvních přepravních podmínkách stanovit, že přijímá k přepravě jako cestovní zavazadlo také živá zvířata nebo osobní automobil8) .
(4) Dopravce zajistí v jízdním řádu zveřejnění stanoveného rozsahu přepravy cestovních zavazadel. Neuskutečňuje-li dopravce přepravu cestovních zavazadel všemi spoji jedoucími podle jízdního řádu, označí v jízdním řádu spoje, kterými se cestovní zavazadla přepravují.
§ 23
Živá zvířata
(1) Živá zvířata lze přepravovat za podmínek stanovených pro zavazadla, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpisy9) a není-li tímto přepravním řádem stanoveno jinak. Živá zvířata jako ruční zavazadlo nebo spoluzavazadlo lze přepravovat jen pod dohledem cestujícího, a jsou-li splněny podmínky zajišťující, aby živá zvířata nepoškodila nebo neznečistila cestující nebo vozidlo, neohrozila bezpečnost a zdraví osob a nebyla ostatním cestujícím při přepravě na obtíž. Ze živých zvířat může cestující vzít s sebou do vozidla jen drobná domácí a jiná malá zvířata, jsou-li zcela uzavřena ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem, není-li touto vyhláškou nebo dopravcem ve smluvních přepravních podmínkách stanoveno jinak.
(2) Pro přepravu schrán se zvířaty ve vozidle, nesplňuje-li schrána podmínky pro přepravu ručního zavazadla, platí ustanovení o přepravě spoluzavazadla.
(3) Beze schrány mohou cestující vzít s sebou do vozidla psa, který má po celou dobu přepravy nasazen bezpečný náhubek, je držen na vodítku nakrátko a nesmí být přepravován na sedadle. Za takto přepravovaného psa se platí přepravné podle tarifu.
(4) Dopravce může ve smluvních přepravních podmínkách přepravu zvířat na některých spojích omezit nebo vyloučit nebo omezit počet psů na vodítku současně přepravovaných ve vozidle a pověřená osoba může přepravu psa beze schrány odmítnout z důvodu obsazenosti vozidla a zajištění bezpečnosti cestujících.
(5) Vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu, asistenčního psa doprovázejícího osobu se zdravotním postižením, jakož i služebního psa10) nelze z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout.
HLAVA III
PŘEPRAVA CESTOVNÍCH ZAVAZADEL
§ 24
Přepravní smlouva a přepravní doklad
(1) Přepravní smlouva o přepravě cestovního zavazadla je uzavřena přijetím cestovního zavazadla dopravcem k přepravě a vydáním přepravního dokladu o přijetí cestovního zavazadla k přepravě cestujícímu (dále jen „zavazadlový lístek”).
(2) Zavazadlový lístek obsahuje
a) jméno nebo obchodní firmu dopravce, který uzavírá přepravní smlouvu,
b) název stanice nebo tarifní pásmo nebo tarifní zónu podací a název stanice nebo tarifní pásmo nebo tarifní zónu určení,
 
c) spoj dohodnutý pro přepravu,
 
d) časový údaj o přijetí k přepravě,
 
e) výši zaplaceného dovozného a případně cenu za služby s přepravou souvisejícími.
(3) Další náležitosti zavazadlového lístku může stanovit dopravce ve smluvních přepravních podmínkách.
(4) Uzavření přepravní smlouvy o přepravě cestovního zavazadla se prokazuje zavazadlovým lístkem vydaným dopravcem cestujícímu po zaplacení přepravného. Cestující se při převzetí zavazadlového lístku přesvědčí, zda byl vyhotoven podle jeho údajů.
Podej cestovního zavazadla
§ 25
(1) Cestovní zavazadlo ve veřejné drážní osobní dopravě na dráze celostátní a dráze regionální se podává k přepravě ve stanici nebo přímo ve vozidle spoje, není-li ve stanici zavazadlová výpravna zřízena nebo je uzavřena. Cestovní zavazadlo v silniční osobní dopravě se podává k přepravě přímo ve vozidle spoje.
(2) Cestovní zavazadlo, vyžaduje-li to jeho povaha, musí být baleno tak, aby jeho obsah byl chráněn před ztrátou nebo poškozením, aby nemohlo způsobit škodu osobám, poškodit vozidla, jiná zařízení, jakož i ostatní cestovní zavazadla nebo jiné předměty. Dopravce může v zavazadlovém lístku poznamenat stav cestovního zavazadla nebo stav jeho obalu. Tento údaj
Nahrávám...
Nahrávám...