dnes je 18.7.2024

Input:

163/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění účinném k 1.1.2025

č. 163/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění účinném k 1.1.2025
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. března 2002,
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá. 79/2002 Sb.
 
 
312/2005 Sb.
(k 1.9.2005)
mění 41 novelizačních bodů; vkládá přílohu č. 3; nová přechodná ustanovení
215/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění; nová přechodná ustanovení
215/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění přílohy č. 1 a 2
119/2024 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 2, § 13, § 13a a vkládá přílohu č. 4; nová přechodná ustanovení
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 11a, 12 a 13 zákona:
Základní ustanovení
§ 1
(1)  Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a)  stavebním výrobkem každý výrobek nebo sestava určené pro trvalé zabudování do staveb, pokud jejich vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, (dále jen „výrobek”), kdy trvalým zabudováním výrobku do stavby je takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební prací,
b)  určeným použitím výrobku použití určené výrobcem nebo dovozcem, které se vztahuje k úloze, kterou má výrobek při plnění základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
c)  stavební prací stavební činnost včetně montážní činnosti, jejímž účelem je realizace stavby, její změna, popřípadě udržovací práce, které mohou ovlivnit vlastnosti stavby,
d)  systémem řízení výroby stálé vnitřní řízení výroby prováděné výrobcem v místě výroby, v jehož rámci musí být všechny údaje, požadavky a opatření systematicky dokumentovány formou písemných postupů a instrukcí; dokumentace musí zajistit jednoznačné vymezení zabezpečení výroby v dané oblasti a umožnit dosažení a udržení požadovaných vlastností výrobků a účinnosti prověřovaného systému řízení výroby, v němž je příslušný výrobek zhotovován,
e)  kontrolou výrobků při dovozu dovozcem dokumentovaný systém nakupování, přejímky, manipulace, skladování a dodávání výrobků včetně vedení příslušných záznamů,
f)  kusovou výrobou způsob výroby, při kterém je vyráběn výrobek na základě smluvního vztahu pro konkrétního zákazníka, jednorázově určený pro použití vymezené individuálním požadavkem tohoto zákazníka; jedná se zejména o řemeslnou výrobu výrobků, u které se nepředpokládá opakování výroby typově stejného výrobku založené na průmyslových výrobních metodách.
g)  počáteční zkouškou typu úplný soubor zkoušek nebo jiných technických zjištění prováděných při posouzení shody vzorků výrobků reprezentativních pro typ výrobku podle českých technických norem, dalších technických norem nebo technických dokumentů mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací nebo jiných technických dokumentů obsahujících podrobnější technické požadavky, určených k tomuto nařízení podle § 4a odst. 1 zákona (dále jen „určené normy”) nebo stavebního technického osvědčení,
h)  sestavou výrobek uvedený na trh jedním výrobcem, sestávající alespoň ze dvou samostatných součástí, které je třeba sestavit pro zabudování do stavby.
(2)  Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona jsou stavební výrobky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení s výjimkou výrobků, u kterých všechny odpovídající základní požadavky podle tohoto
Nahrávám...
Nahrávám...