dnes je 18.7.2024

Input:

145/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

č. 145/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 26. května 2023,
kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 368/2019 Sb. a zákona č. 246/2022 Sb., k provedení § 18 odst. 6 písm. a), § 25 odst. 5 písm. b) a § 27a odst. 10 písm. a) a b) veterinárního zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb., vyhlášky č. 11/2015 Sb., vyhlášky č. 65/2019 Sb. a vyhlášky č. 181/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až p) se označují jako písmena b) až o).
2. V § 2 se slova „po úpravě” nahrazují slovy „po zvláštním ošetření nebo dalším zpracování (dále jen „poživatelné po úpravě”)”.
3. § 3 se včetně poznámek pod čarou č. 2 a 3 zrušuje.
4. V § 6 odst. 1 se slova „zvířat nebezpečných druhů5” nahrazují slovy „psů, koček a zvířat druhů vyžadujících zvláštní péči5”.
5. V § 14 odst. 1 písm. a) se za slova „na tržišti” vkládají slova „nebo
Nahrávám...
Nahrávám...