dnes je 15.7.2024

Input:

143/2001 Sb., Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění účinném k 29.7.2023

č. 143/2001 Sb., Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění účinném k 29.7.2023
ZÁKON
ze dne 4. dubna 2001
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
71/2007 Sb.
(k 1.5.2007)
mění § 1, § 11, § 15, § 21, § 21a a § 26.
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 12 odst. 8
155/2009 Sb.
(k 1.9.2009)
mění; celkem 39 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší v § 22 odst. 6 - změnu nelze uskutečnit, neboť § 22 byl změněn zák. č. 155/2009 Sb.
ÚZ 313/2009 Sb.
 
 
188/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
mění § 18 odst. 2
360/2012 Sb.
(k 1.12.2012)
mění, celkem 36 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
135/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
293/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
mění, § 22a odst. 4 až 6, § 22b odst. 2 a § 22ba odst. 3
293/2016 Sb.
(k 19.10.2016)
mění, celkem k datu 54 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění v části první ustanovení hlavy VII
262/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 21c a vkládá nový § 21ca
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 21i
417/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 22b; nové přechodné ustanovení
226/2023 Sb.
(k 29.7.2023)
mění, celkem 70 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OCHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Úvodní ustanovení
(1)  Tento zákon upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb (dále jen „zboží”) proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení (dále jen „narušení”)
a)  dohodami soutěžitelů (§ 3 odst. 1),
b)  zneužitím dominantního postavení soutěžitelů,
c)  spojením soutěžitelů, nebo
d)  orgány státní správy při výkonu státní správy, orgány územní samosprávy při výkonu samosprávy a při přeneseném výkonu státní správy a orgány zájmové samosprávy při přeneseném výkonu státní správy (dále jen „orgány veřejné správy”).
(2)  Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie23) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie24) a dále upravuje postup při aplikaci článků 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva”) orgány České republiky a některé otázky jejich součinnosti s Evropskou komisí1) (dále jen „Komise”) a s orgány ostatních členských států Evropské unie při postupu podle Nařízení Rady (ES) o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy1a) (dále jen „Nařízení”) a Nařízení rady (ES) o kontrole spojování podniků1b) (dále jen „Nařízení o fúzích”).
(3)  Na soutěžitele, kteří na základě zvláštního zákona nebo na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštního zákona poskytují služby obecného hospodářského významu,1c) se tento zákon vztahuje, jen pokud jeho uplatnění neznemožní poskytování těchto služeb.
(4)  Tento zákon se použije obdobně i na řízení ve věcech soutěžitelů, jejichž jednání by mohlo mít vliv na obchod mezi členskými státy Evropské unie podle článků 101 a 102 Smlouvy.
(5)  Tento zákon se vztahuje i na jednání soutěžitelů, k němuž došlo v cizině, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž na území České republiky.
(6)  Tento zákon se nevztahuje na jednání podle odstavce 1, jejichž účinky se projevují výlučně na zahraničním trhu, pokud z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nevyplývá něco jiného.
(7)  Tento zákon se dále nevztahuje na ochranu hospodářské soutěže proti nekalé soutěži.2)
§ 2
Vymezení některých pojmů
(1)  Soutěžiteli podle tohoto zákona se rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli.
(2)  Relevantním trhem je trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(3)  Sdělením výhrad se pro účely tohoto zákona rozumí písemné vyrozumění
Nahrávám...
Nahrávám...