dnes je 15.7.2024

Input:

130/2002 Sb., Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 130/2002 Sb., Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 14. března 2002
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
41/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší část druhou
215/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší část třetí
342/2005 Sb.
(k 13.9.2005)
mění 36 novelizačních bodů
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v 12 odst. 3 a § 17 odst. 6 nahrazuje slova
81/2006 Sb.
(1.1.2007)
mění v § 32 odst. 5
227/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
vkládá v § 35 odst. 2 písm. i) a odst. 7 a 8, nové přechodné ustanovení
171/2007 Sb.
(k 12.7.2007)
mění § 4 odst. 5 a 7, § 7, § 39; nové přechodné ustanovení
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 18 odst. 2 písm. c)
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 18
110/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění; celkem 87 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
ÚZ 211/2009 Sb.
 
 
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 7, § 9, § 18; vkládá nový § 14a
469/2011 Sb.
(k 1.2.2012)
mění § 20 odst. 1 a 2
49/2013 Sb.
(k 1.4.2013)
mění § 36 a § 36a
135/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 2, § 7 a § 8
194/2016 Sb.
(k 2.7.2016)
mění, celkem 64 novelizačních bodů
194/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 33 odst. 2; vkládá nový § 33a
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 17 odst. 3
146/2017 Sb.
(k 6.6.2017)
mění § 2 odst. 2 písm. g) a k) a § 9 odst. 1 písm. g)
367/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
vkládá v § 7 odst. 9
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 40
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
50/2020 Sb.
(k 12.3.2020)
mění, celkem 40 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2020, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 26.2.2020. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
484/2020 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 5 odst. 6 a § 31 odst. 11
241/2022 Sb.
(k 1.9.2022)
mění § 2, § 9, § 12 a § 31; vkládá § 12a; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PODPORA VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie36) podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (dále jen „podpora”) a
a)  práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob, úkoly organizačních složek státu a úkoly organizačních jednotek Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra (dále jen „organizační jednotka ministerstva”), zabývajících se výzkumem, experimentálním vývojem a inovacemi podporovanými z veřejných prostředků, a dále podmínky podpory a veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích,
b)  poskytování informací o výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích prostřednictvím informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
c)  úkoly orgánů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
§ 2
Vymezení pojmů
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  kategoriemi podpory oblasti podpory základního výzkumu37) , aplikovaného výzkumu a inovací,
b)  aplikovaným výzkumem teoretická a experimentální práce zaměřená na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb; průmyslový výzkum38) , experimentální vývoj39) (dále jen „vývoj”) nebo jejich kombinace jsou součástí aplikovaného výzkumu,
c)  inovacemi zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb do praxe, s tím, že se rozlišují:
1.  inovace postupů, kterými se rozumí realizace nového nebo podstatně zdokonaleného způsobu výroby nebo poskytování služeb, včetně významných změn techniky, zařízení nebo programového vybavení,
2.  organizační inovace, kterými se rozumí realizace nového způsobu organizace obchodních praktik podniků, pracovišť nebo vnějších vztahů.
(2)  Pro účely poskytování podpory se rozumí
a)  poskytovatelem organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje o poskytnutí podpory a který tuto podporu poskytuje,
b)  uchazečem organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o poskytnutí podpory,
c)  příjemcem uchazeč, v jehož prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto,
d)  velkou výzkumnou infrastrukturou výzkumná infrastruktura40) , která je výzkumným zařízením nezbytným pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností, která je schvalována vládou a zřizována pro využití též dalšími výzkumnými organizacemi,
e)  projektem sdílených činností podpůrné činnosti, poskytování služeb nebo podpora využívání služeb na
Nahrávám...
Nahrávám...