dnes je 18.7.2024

Input:

106/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění účinném k 1.1.2014

č. 106/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění účinném k 1.1.2014
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 2. března 2001
o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
148/2004 Sb.
(k 7.4.2004)
celkem 11 novelizačních bodů, též doplňuje přílohy č. 2 až 4
320/2010 Sb.
(k 1.2.2011)
mění, celkem 17 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
422/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění přílohy č. 2, 3 a 4
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon”) k provedení § 8 odst. 2, § 23 odst. 3 a § 24 odst. 1 písm. d) zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje hygienické požadavky na umístění, prostorové podmínky a funkční členění staveb a zařízení, včetně jejich vybavení, a na ubytování, osvětlení, úklid, zásobování vodou, odstraňování odpadů a odpadních vod, stravování a režim dne zotavovacích akcí. V příloze č. 1 k této vyhlášce se dále stanoví podmínky pro podávání a použití některých potravin a přípravu pokrmů, v příloze č. 2 k této vyhlášce náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě, v příloze č. 3 k této vyhlášce vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě a v příloze č. 4 k této vyhlášce minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě.
§ 2
Umístění
Zotavovací akce se umísťují mimo území, kde lze předpokládat znečištění ovzduší nad stanovené limity1) nebo překročení hygienického limitu hluku pro chráněný venkovní prostor2) . K pozemku, na kterém je umístěna zotavovací akce, musí vést přístupová cesta.
§ 3
Prostorové podmínky
(1)  Zotavovací akce se pořádají ve stavbách nebo ve stanech.
(2)  Prostory ve stavbách3) musí být suché, s přirozeným větráním a osvětlením; plocha na jedno ubytované dítě musí být nejméně 2,5 m2. Ve stavbách i stanech musí počet ubytovaných dětí odpovídat podmínce zachování prostoru pro uložení osobních věcí a možnosti pohybu mezi jednotlivými lůžky.
(3)  Stany určené pro ubytování dětí musí mít pevnou nepromokavou stanovou plachtu. Prostory pro spaní musí být izolovány od země proti vlhku a chladu a prostory pro uložení osobních věcí musí být izolovány proti vlhku.
(4)  Na zotavovacích akcích musí být vytvořeny podmínky pro osobní hygienu. V umývárně musí být na 5 dětí jedno umyvadlo s tekoucí vodou a odtokem nebo jeden výtokový kohout s odvodem použité vody mimo místo osobní očisty a na 30 dětí nejméně jedna sprchová růžice. Sprchy užívají děti odděleně podle pohlaví a musí být zajištěna intimita. Na všech zotavovacích akcích musí být zajištěna možnost koupání nebo osprchování v teplé vodě alespoň jednou za týden.
(5)  Záchody se zřizují v počtu 1 záchod na 15 dětí. Záchody užívají děti odděleně podle pohlaví a musí být zajištěna intimita. V blízkosti záchodů musí být možnost mytí rukou v tekoucí vodě.
(6)  Ve stavbách se ošetřovna a izolace zřizují v samostatných místnostech vybavených umyvadlem s tekoucí pitnou vodou a s možností vytápění a používání teplé vody. Izolace musí mít svůj vlastní záchod s možností mytí rukou v tekoucí vodě. Izolace ani ošetřovna nesmějí být vybaveny patrovými lůžky ani nesmějí být použity k jiným účelům. Na 30 dětí se
Nahrávám...
Nahrávám...