dnes je 8.6.2023

Input:

104/1988 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění účinném k 1.8.2005

č. 104/1988 Sb., Vyhláška Českého báňského úřadu o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění účinném k 1.8.2005
VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
ze dne 20. května 1988
o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
242/1993 Sb.
(k 24.9.1993)
mění, doplňuje, nové přílohy
434/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (§ 3, 4, 6, 8, § 10 odst. 1, § 11 odst. 1, §13 odst. 1, též ruší § 1, § 10 odst. 2 písm. a) a § 12, mění přílohu č. 2 bod 2, č. 3 bod 1.3.2, č. 6 bod 1.3.2.)
299/2005 Sb.
(k 1.8.2005)
mění slova v § 6 odst. 2, v příl. č. 9 bodu 1.2 doplňuje slova, doplňuje příl. č. 12
Český báňský úřad stanoví podle § 30 odst. 7, § 32 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 5 odst. 4, § 9 odst. 2, § 10 odst. 8, § 11 odst. 3 a § 13 odst. 2 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:
ČÁST PRVNÍ
HOSPODÁRNÉ VYUŽÍVÁNÍ VÝHRADNÍCH LOŽISEK
§ 1
(zrušen 434/2000 Sb.)
§ 2
Výrubnost, znečištění a ztráty
(1) Při dobývání výhradního ložiska je nutno používat takové dobývací metody, které umožní vydobýt bilanční zásoby výhradního ložiska1) s co největší výrubností (u tuhých nerostů), popřípadě vytěžitelností (u kapalných a plynných nerostů jakož i při loužení), s co nejmenšími ztrátami a co nejmenším znečištěním, které jsou technicky i ekonomicky zdůvodněny.
(2) Organizace je povinna v plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska nebo jeho části navrhnout a zdůvodnit dobývací metodu a z ní vyplývající výrubnost (vytěžitelnost), znečištění a ztráty.
§ 3
Výtěžnost
Při úpravě a zušlechťování nerostů, jestliže se provádějí v souvislosti s jejich dobýváním, je nutno používat takové postupy, které umožní co neúplnější využití vydobytých nerostů s co největší výtěžností jejich užitkových složek. Postup úpravy a zušlechťování vydobytých nerostů a z něho vyplývající výtěžnost je organizace povinna zahrnout do plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska.
§ 4
Zjišťování výsledků, jejich evidence a využití
(1) Organizace je povinna zjišťovat a evidovat množství hmot ukládaných na odvalech, výsypkách a odkalištích a dále
a) při dobývání výhradního ložiska výrubnost (vytěžitelnost), znečištění a ztráty,
b) při úpravě a zušlechťování vydobytých nerostů obsah jejich užitkových a škodlivých složek ve vsázce, v poloproduktech, v konečném produktu úpravy a zušlechťování a v odpadu.
(2) Organizace sleduje a eviduje u dobývaných nerostů a doprovodných hornin v potřebném rozsahu petrografické a mineralogické složení, způsob a formu výskytu a vzájemné vztahy, obsah a chemické vazby užitkových a škodlivých složek a fyzikálně-mechanické a chemicko-technologické vlastnosti.
(3) Organizace využívá výsledky podle odstavců 1 a 2 při plánování a řízení otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska, jakož i úpravy a zušlechťování vydobytých nerostů.
(4) Organizace eviduje údaje potřebné pro stanovení výše úhrad z vydobytých vyhrazených nerostů a z dobývacích prostorů.
ČÁST DRUHÁ
POVOLOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI
§ 5
Druhy povolení hornické činnosti
Povolení obvodního báňského úřadu se vyžaduje pro tyto hornické činnosti:
a) pro vyhledávání a průzkum výhradního ložiska důlními díly, a to svislými důlními díly o hloubce větší než 40 m, vodorovnými či úklonnými důlními díly o délce větší než 100 m, nebo i uvedenými důlními díly kratšími, jestliže z nich jsou ražena další důlní díla, jejichž délka spolu s uvedenými díly přesáhne 100 m; povolení se vyžaduje také pro zajištění a likvidaci těchto důlních děl,
b) pro otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska, jakož i pro zajištění důlních děl a lomů a likvidaci hlavních důlních děl a lomů,
c) pro zvláštní zásahy do zemské kůry včetně vyhledávání a průzkumu provedeného důlními díly pro tyto účely, pokud tato díla svým rozsahem odpovídají podmínkám uvedeným v písmenu a),
d) pro zajištění a likvidaci starých důlních děl včetně jejich zjišťování, pokud zjišťování se provádí důlními díly v rozsahu uvedeném v písmenu a).
§ 6
Žádost o povolení hornické činnosti
(1) Žádost o povolení hornické činnosti (dále jen „žádost”) obsahuje
a) název (obchodní jméno), identifikační číslo organizace a sídlo organizace,
b) druh hornické činnosti, pro kterou se žádá povolení,
c) název a identifikační číslo katastrálního území,3) název a kód okresu,4) bližší označení místa činnosti, parcelní čísla pozemků dotčených plánovanou hornickou činností,
d) při hornické činnosti podle § 5 písm. b) údaje o stanovení chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru a jejich změnách,
e) při hornické činnosti podle § 5 písm. c) údaje o stanovení chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry,
f) plánované zahájení a ukončení, popřípadě přerušení hornické činnosti,
g) název (obchodní jméno) a sídlo zpracovatele plánu, popřípadě dokumentace a organizace, která bude provádět některé práce hornické činnosti pro organizaci uvedenou v písmenu a),
h) názvy (obchodní jména) a adresy účastníků řízení o povolení hornické činnosti.5)
(2) Organizace vyhotoví a předloží se žádostí pro
a) vyhledávání a průzkum výhradního ložiska důlními díly dokumentaci podle přílohy č. 1,
b) zajištění a likvidaci důlních děl při vyhledávání a průzkumu výhradního ložiska důlními díly dokumentaci podle přílohy č. 2,
c) otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska
1. hlubinným a povrchovým způsobem plán otvírky, přípravy a dobývání podle přílohy č. 3,
2. ropy, hořlavého zemního plynu a technicky využitelného přírodního plynu plán těžební otvírky a těžby podle přílohy č. 4,
3. loužením pomocí vrtů z povrchu plán přípravy, otvírky a dobývání loužicího pole podle přílohy č. 5,
d) zajištění důlních děl a lomů a likvidace hlavních důlních děl a lomů
1. při hlubinném a povrchovém způsobu dobývání plán zajištění důlních děl a lomů a likvidace hlavních důlních děl a lomů podle přílohy č. 6,
2. při těžbě ropy, hořlavého zemního plynu a technicky využitelného přírodního plynu plán zajištění a likvidace vrtů a sond podle přílohy č. 7,
3. při dobývání loužením pomocí vrtů z povrchu plán zajištění a likvidace loužicího pole podle přílohy č. 8,
e) zvláštní zásahy do zemské kůry dokumentaci podle příloh č. 9, 10 a 12,
f) zajištění a likvidace starých důlních děl plán zajištění a likvidace starých důlních děl podle přílohy č. 11.
(3) Organizace přiloží k žádosti
a) doklady o vyřešení střetu zájmů, jestliže hornickou činností jsou ohroženy objekty a zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů,6)
b) seznam výjimek, které byly pro plánovanou hornickou činnost organizaci povoleny příslušným orgánem,
c) zhodnocení vlivu hornické činnosti na povrch,
d) závěrečnou zprávu o výsledcích ložiskového průzkumu, nebo doklad o povolení prací v případě, že tento průzkum nebyl ukončen,9)
e) výsledek hospodaření se zásobami výhradního ložiska, jde-li o povolení k zajištění důlních děl a lomů nebo likvidace hlavních důlních děl a lomů,
f) stanovisko vydané podle zvláštního právního předpisu,9a) pokud podle tohoto předpisu má být zpracováno,
g) vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod dotčených vlivem dobývání výhradního ložiska a návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv včetně časového průběhu jejich vytváření,
h) vyčíslení předpokládaných nákladů na sanaci a rekultivaci pozemků9b) dotčených vlivem dobývání výhradního ložiska a návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv včetně časového průběhu jejich vytváření,
i) výpis z obchodního rejstříku a kopii oprávnění k hornické činnosti.
(4) Vyčíslení předpokládaných nákladů podle odstavce 3 písm. g) a h) a návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv nepředkládá organizace, pokud při splnění podmínek uvedených v zákoně9c) souhrnná výše finančních prostředků na sanaci a rekultivaci a souhrnná výše finančních prostředků na vypořádání důlních škod odpovídá měrným nákladům na sanaci a rekultivaci a nákladům na důlní škody vyplývající z předpokládané výše těžby a zahrnuje hornickou činnost, o jejíž povolení se žádá.
(5) Žádost se předkládá obvodnímu báňskému úřadu ve dvou vyhotoveních.
§ 7
Plány a dokumentace týkající se hornické činnosti
(1) Plán a dokumentace z hlediska podrobnosti musí být přizpůsobeny místním podmínkám. Grafické přílohy se vyhotovují v tak velkém měřítku, aby byla zajištěna zřetelnost zobrazovaných údajů a skutečností; při zachování zřetelnosti je možné různé údaje a skutečnosti zobrazit v jedné grafické příloze.
(2) Jako plán, popřípadě dokumentace podle odstavce 1 může být předložena i dokumentace nebo její část, vyhotovená pro jiné účely podle zvláštních předpisů,10) a to v rozsahu požadovaném touto vyhláškou.
(3) Plán a dokumentaci schvaluje vedoucí pracovník, u dolu závodní dolu, u lomu závodní lomu (dále jen „závodní”).10a) . V plánu a dokumentaci a jejich jednotlivých částech musí být uveden den vyhotovení, jména, podpisy a funkce zpracovatelů, jakož i vedoucích pracovníků, kterým náleží kontrola správnosti a úplnosti jednotlivých částí plánu a dokumentace.
§ 8
Rozhodnutí o povolení hornické činnosti a přípustnost změn v plánech a dokumentaci
(1) Obvodní báňský úřad v řízení o povolení hornické činnosti přezkoumá
a) úplnost žádosti,
b) vyřešení střetů zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů,6)
c) dodržení zásad báňské technologie při zajištění hospodárného využívání výhradního ložiska.
(2) V rozhodnutí o povolení hornické činnosti obvodní báňský úřad stanoví podle potřeby podmínky hornické činnosti a rozhodne o námitkách účastníka řízení.
(3) Obvodní báňský úřad zašle organizaci spolu s rozhodnutím o povolení hornické činnosti jedno ověřené vyhotovení plánu, popřípadě dokumentace.
(4) Změny v plánech a dokumentaci, kterými nedojde ke zhoršení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, nebudou dotčeny objekty a zájmy právnických a fyzických osob chráněné podle zvláštních právních předpisů nad rozsah uvedený v rozhodnutí o povolení hornické činnosti, organizace ohlásí obvodnímu báňskému úřadu. V ohlášení uvede
a) název (obchodní jméno), identifikační číslo organizace a sídlo organizace,
b) popis a důvody změny s jejich vyznačením v plánu a dokumentaci.
§ 9
(vypuštěn 242/1993 Sb.)
ČÁST TŘETÍ
OHLAŠOVÁNÍ HORNICKÉ ČINNOSTI A ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM
§ 10
Předmět ohlašování
(1) Organizace ohlašuje zahájení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem (dále jen „činnost”), jakož i její přerušení na dobu delší než 30 dnů obvodnímu báňskému úřadu.
(2) Organizace neohlašuje
a) průzkum důlními díly při dobývání výhradního ložiska,11) pokud je zahrnut do plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska,
b) vrty z důlních děl (podzemní vrty),
c) geologické práce mapovací, laboratorní a kamerální.
§ 11
Obsah ohlášení
(1) Ohlášení obsahuje
a) název, identifikační čísla a sídlo organizace, která bude činnost provádět,
b) druh činnosti,12)
c) účel a plánovaný rozsah činnosti,
d) okres, obec a katastrální území s bližším označením místa činnosti,
e) datum zahájení, plánovaného ukončení, popřípadě přerušení činnosti,
f) druh a typ používaného technického zařízení,
g) způsob a rozsah trhacích prací, údaje o jejich povolení,
h) opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu,
i) způsob zahlazení následků činnosti.
j) doklady o oprávnění organizace provádět činnost, která je předmětem ohlašování,
k) rozhodnutí, kterým byla povolena činnost prováděná hornickým způsobem podle zvláštních právních předpisů.
(2) K ohlášení se připojí mapa s vyznačením místa a druhu činnosti.
§ 12
(zrušen 434/2000 Sb.)
§ 13
Ohlašovací lhůty
(1) Organizace je povinna ohlásit zahájení, přerušení na dobu delší než 30 dnů a ukončení činnosti nejméně 8 dní předem; v téže lhůtě organizace ohlašuje změnu v plánech a dokumentaci podle § 8 odst. 4. Při přerušení činnosti na dobu delší než šest měsíců předložit plán zajištění, který musí být zpracován obdobně podle § 6 odst. 2 písm. d) a e).
(2) Změny v obsahu ohlášení je organizace povinna oznámit neprodleně.
ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 14
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. vyhláška Ústředního báňského úřadu č. 261/1957 Ú. l. ,kterou se vydávají podrobnější předpisy o vypracování a schvalování plánů otvírky, přípravy a dobývání, jakož i plánů zajištění a likvidace hlavních důlních děl a lomu;
2. vyhláška Ústředního báňského úřadu č. 264/1957 Ú. l., kterou se upravuje oznamování vyhledávacích a průzkumných prací státní báňské správě;
3. výnos Ústředního báňského úřadu ze dne 10. července 1961 čj. 5026/1961 o sestavování a schvalování plánů otvírky, přípravy a dobývání ložisek a plánů zajištění a likvidace hlavních důlních děl pro kamenouhelné doly Ostravsko-karvinského revíru (reg. v částce č. 43/1961 Sb.);
4. směrnice Ústředního geologického úřadu a Ústředního báňského úřadu ze dne 5. dubna 1963 čj. 2531/1963, kterými se doplňují směrnice a pokyny Ústředního geologického úřadu ze dne 1. července 1962 čj. 9/1962 pro výzkum a průzkum ložisek nerostných surovin (reg. v částce č. 22/1963 Sb.);
5. výnos Ústředního báňského úřadu čj. 800/1963 z 28. ledna 1963 o vypracování a schvalování plánů těžební otvírky a těžby ložisek ropy a zemního plynu, jakož i plánů likvidace nebo konzervace vrtů a sond (reg. v částce č. 11/1963 Sb.);
6. směrnice Ústředního báňského úřadu ze dne 19. července 1960 čj. 1017-Z/1960 pro sestavování a schvalování plánů otvírky, přípravy a dobývání ložisek a plánů likvidace hlavních důlních děl v resortu Ústřední správy výzkumu a těžby radioaktivních surovin.
§ 15
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 104/1988 Sb.
DOKUMENTACE VYHLEDÁVÁNÍ A PRŮZKUMU VÝHRADNÍHO LOŽISKA DŮLNÍMI DÍLY
1. Cíl vyhledávání a průzkumu: popis, účel, rozsah a uspořádání důlních děl.
2. Zabezpečení provozu energií, vodou, mechanizačními prostředky a materiálem; způsob a systém důlní dopravy.
3. Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, opatření v souvislosti se starými důlními díly, okolními doly a lomy, zejména z hlediska výskytu výbušných plynů a prachů, samovznícení, průtrží hornin, uhlí a plynů, průvalů vod a bahnin a jiných nebezpečných jevů.
4. Nakládání s důlními vodami.
5. Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jejichž přísluší ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů.
6. Opatření k zajištění podmínek stanovených rozhodnutími o chráněných ložiskových územních a dobývacích prostorech.
7. Seznam důlních děl, která budou ústit na povrch nebo do takové blízkosti povrchu, že by se mohly projevit nepříznivé účinky na povrch, včetně způsobu jejich kontroly.
8. Posouzení v plánu navržených důlních děl se zřetelem jejich případného využití pro jiné účely.
9. Mapy a řezy s přehledným vyznačením skutečností potřebných pro posouzení údajů bodů 1, 2, 3, 4 a 7.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 104/1988 Sb.
DOKUMENTACE ZAJIŠTĚNÍ A LIKVIDACE DŮLNÍCH DĚL PŘI VYHLEDÁVÁNÍ A PRŮZKUMU VÝHRADNÍHO LOŽISKA DŮLNÍMI DÍLY
1. Důvody zajištění nebo likvidace; v případě zajištění termín plánovaného obnovení činnosti.
2. Zásoby výhradního ložiska, způsob jejich ochrany nebo vydobytí, popřípadě doklad o jejich odpisu, v případě, že zásoby byly zjištěny.
3. Způsob zajištění, likvidace a jiného využití důlních děl, časový postup prací.
4. Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, opatření v souvislosti se starými důlními díly, okolními doly a lomy, zejména z hlediska výskytu výbušných plynů a prachů, samovznícení, průtrží hornin, uhlí a plynů, průvalů vod a bahnin a jiných nebezpečných jevů.
5. Nakládání s důlními vodami.
6. Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů.
7. Mapy a řezy s přehledným vyznačením skutečností potřebných k posouzení údajů bodu 2, 3, 4 a 6.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 104/1988 Sb.
PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ VÝHRADNÍHO LOŽISKA HLUBINNÝM A POVRCHOVÝM ZPŮSOBEM
 
1.
Textová část
1.1
Geologie a hospodaření se zásobami výhradního ložiska.
1.1.1
Stručná geologická, stratigrafická, petrografická a hydrogeologická charakteristika výhradního ložiska.
1.1.2
Stavy zásob výhradního ložiska v plánem dotčené části, vykázané v evidenci zásob podle posledního stavu prozkoumatelnosti.
1.1.3
Plánované změny zásob výhradního ložiska:
 
a) přírůstky, úbytky, převody zásob a jejich odpisy,
 
b) výrubnost a znečištění
 
c) konečný stav zásob.
1.1.4
Rozčlenění zásob podle připravenosti k dobývání.
1.1.5
Předpokládané množství a kvalita zásob vázaných v ochranných pilířích, důvody vázanosti a opatření k jejich pozdějšímu vydobytí.
1.1.6
Rozmístění, množství a kvalita zásob, jejichž dobývání bude plánovanou otvírkou, přípravou a dobýváním ztíženo nebo ohroženo, a opatření na jejich ochranu nebo vydobytí.
1.1.7
Podmínky využitelnosti zásob, jejich výpočet a množství vytěžitelných zásob v plánem dotčené části ložiska.
1.2
Otvírka, příprava a dobývání.
1.2.1
Zajištění podmínek uvedených v rozhodnutích o stanovení chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru.
1.2.2
Plánovaný další průzkum.
1.2.3
Způsob otvírky, přípravy a dobývání, jejich členění, časová i věcná návaznost prací; zajištění předstihu průzkumu, otvírky a přípravy před dobýváním, u lomů předstihu skrývky, postup dobývání zásob.
1.2.4
Dobývací metody, údaje o jejich schválení, zdůvodnění jejich použití; zvláštní opatření při zavádění nových dobývacích metod.
1.2.5
Generální svahy skrývky, lomu a parametry skrývkových a těžebních řezů; umístění a časový sled provozování výsypek a odvalů, jejich projektové kapacity a životnosti; generální svahy výsypek, parametry výsypkových stupňů; opatření proti sesuvům.
1.2.6
Opatření při vedení prací u hranic dobývacího prostoru; údaje o důlních dílech nebo plánovaných pracích v sousedním dobývacím prostoru, pokud by se práce mohly vzájemně ovlivňovat, a potřebná opatření.
1.2.7
Způsob rozpojování hornin.
1.2.8
Umístění důlních staveb pod povrchem a důlních staveb sloužících otvírce, přípravě nebo dobývání výhradního ložiska v lomu a skrývkách v hranicích vymezených čarou skutečně provedené skrývky nebo prováděné těžby, popřípadě na území vystaveném přímým účinkům těžby, pokud nebyla provedena rekultivace pozemku.
1.2.9
Mechanizace a elektrizace, důlní doprava, rozvod vody a provozu materiálem.
1.3
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu a ochrana objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů.
1.3.1
Základní opatření proti nebezpečí
 
a) výbuchu plynů a prachů
 
b)samovznícení požárů v podzemí
 
c)průvalů vod a bahnin,
 
d)průtrží hornin, uhlí a plynů,
 
e)důlních otřesů,
 
f)ionizujícího záření,
 
g)sesuvů v lomech, na odvalech a výsypkách
 
h)jiných nebezpečných jevů.
1.3.2
Základní systém větrání dolu nebo jeho částí, popř. jednotlivých samostatných větrních oddělení, klimatizace a degazace, opatření proti prašnosti; větrání hlubokých lomů.
Na dolech ostravsko-karvinského revíru výpočet objemového průtoku množství větrů vedeného porubem, provedený na základě prognózy plynodajnosti, a to při rozvíjení porubu, provozování porubu a jeho likvidaci.
1.3.3
Odvodňování:
 
a) jímání a odvádění důlních vod,
 
b) nakládání s důlními vodami.
1.3.4
Přehled objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů dotčených plánovanou činností, způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohody s orgány a organizacemi, jimž přísluší jejich ochrana; údaje o intenzitě přetvoření povrchového terénu, na němž jsou příslušné objekty a zájmy situovány, včetně předpokládaného pohybu hladiny podzemních vod.
1.4
Úprava a zušlechťování:
 
a)způsob dopravy k úpravě a zušlechťování,
 
b) které složky vydobytých nerostů budou při úpravě a zušlechťování využity,
 
c) množství a kvalita vsázky nerostů do úpravárenského procesu,
 
d) technologie úpravy a zušlechťování,
 
e) výtěžnost,
 
f) množství a kvalita výsledných produktů úpravy a zušlechťování, způsob jejich ukládání,
 
g) množství a kvalita odpadu a jeho uložení, rozhodnutí o zřízení, změně nebo likvidaci odvalu, odkaliště a podmínky těchto rozhodnutí,
 
h) základní opatření proti vzniku závažných provozních nehod (havárií).
1.5
Posouzení v plánu navržených důlních děl se zřetelem jejich případného využití pro jiné účely.
1.6
Plán sanace i rekultivace území dotčeného těžbou:
 
a) technický plán a harmonogram prací,
 
b) vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem dobývání,
 
c) návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový průběh jejich vytvoření.
2
Grafická část
2.1
Mapa povrchové situace a důlní situace a řezy v rozsahu plánované hornické činnosti ve vhodném měřítku s vyznačením skutečností potřebných pro posouzení údajů podle bodů 1.2 a 1.3.
2.2
Mapa bloků zásob dotčené oblasti s vyznačením hlavních tektonických poruch, předpokládaných úbytků odpisů zásob a vytěžitelných zásob.
2.3
Mapa větrání ve vhodném měřítku, popřípadě ve zvláštní projekci (například isometrické, axonometrické) s vyznačením bezpečnostních objektů a zařízení pro klimatizaci; kanonické schéma větrání.
2.4
Plán rozvodu energií, odvodňovacích a degazačních zařízení.
2.5
Charakteristické geologické řezy a řezy s určením pracovních horizontů (řezů, etáží).
2.6
Zvláštní přílohy pro doly a lomy se složitými geologickými, hydrogeologickými a báňsko-technickými poměry (například doly s nebezpečím důlních otřesů, průvalů vod a bahnin, průtrží hornin, uhlí a plynů).
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 104/1988 Sb.
PLÁN TĚŽEBNÍ OTVÍRKY A TĚŽBY ROPY, HOŘLAVÉHO ZEMNÍHO PLYNU A TECHNICKY VYUŽITELNÉHO PŘÍRODNÍHO PLYNU
 
1
Textová část
1.1
Geologická a hydrogeologická charakteristika ložiska, jeho uložení a charakteristika okolních hornin.
1.2
Evidovaný stav zásob ložiska s plánem dotčené části, podmínky využitelnosti zásob, jejich výpočet včetně vytěžitelných zásob.
1.3
Zajištění podmínek uvedených v rozhodnutích o stanovení chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru.
1.4
Předpokládaný počet vrtů a sond, jejich umístění, hloubka a účel, technická charakteristika (konstrukce a izolace vrtů a sond; izolace jednotlivých obzorů, dovolené úchylky vrtů a sond, zajištění jejich ústí, popřípadě opatření na ochranu jiného výhradního ložiska v dobývacím prostoru).
1.5
Projektová výše těžby, časový sled těžební otvírky a těžby.
1.6
Zabezpečení provozu energií, vodou a technologickými prostředky.
1.7
Režim těžby ložiska a využívání ložiskové energie.
1.8
Technická a technologická charakteristika způsobu těžby. Způsob kontrolních měření technického stavu těžebních sond a povrchových těžebních zařízení.
1.9
Charakteristika sběrného systému a úpravy ropy a zemního plynu. Způsob měření a evidence vytěženého množství vyhrazených nerostů.
1.10
Uplatnění druhotných a dalších těžebních metod.
1.11
Základní opatření proti nebezpečí
 
a) vzniku a následků erupcí ropy a plynů,
 
b) výbuchu a požáru,
 
c) jiných nebezpečných jevů.
1.12
Přehled objektů a zájmů chráněných podle zvláštních předpisů, dotčených plánovanou činností; způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší jejich ochrana.
1.13
Posouzení v plánu navržených děl se zřetelem jejich alternativního využití pro nehornické účely.
1.14
Plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou:
 
a) technický plán a harmonogram prací,
 
b) vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených vlivem těžby,
 
c) návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv a na časový průběh jejich vytvoření.
2
Grafická část
2.1
Strukturní mapy produktivních obzorů s vyznačením hranic ropoplynových horizontů a jejich změn v důsledku těžby.
2.2
Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku s vyznačením hranic chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru, mapa zásob dotčených plánem s vyznačením stávajících a projektových vrtů, sond a povrchových zařízení.
2.3
Charakteristické řezy ložiskem.
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 104/1988 Sb.
PLÁN PŘÍPRAVY, OTVÍRKY A DOBÝVÁNÍ LOUŽICÍHO POLE
 
1.
Textová část
1.1
Stručná geologická a hydrogeologická charakteristika ložiska, jeho úložní poměry a charakteristika okolních hornin.
1.2
Stav a prozkoumatelnost zásob, jejich připravenost k dobývání, rozložení podle jakosti, rozčlenění ložiska na loužicí pole.
1.3
Zajištění podmínek uvedených v rozhodnutích o stanovení chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru.
1.4
Použitá dobývací metoda.
1.4.1
Technická a technologická charakteristika dobývacího procesu včetně zpracování výluhů a způsob vytváření ochranné oddělovací zóny před postupem vlastního loužicího roztoku.
1.4.2
Uspořádání sítě vtlačných a čerpacích vrtů, jejich průměr a hloubka, pracovní režim, rozvod loužicích roztoků, odvádění výluhu, uspořádání a postup zpracování výluhu.
1.4.3
Způsob vrtání vrtů, a to technologie vrtání, konstrukce vrtů, včetně pažení a izolace, izolace jednotlivých zvodněných obzorů, uzávěry ústí vrtů, způsob kontroly vrtů i navazujícího povrchového vtláčecího těžebního zařízení.
1.5
Opatření na ochranu povrchových a podzemních vod proti ovlivnění loužicími pochody s návrhem sítě kontrolních pozorovacích vrtů včetně monitorovacího systému celého procesu loužení a jeho vlivu na okolní prostředí.
1.6
Posloupnost prací a projektovaný objem výluhů.
1.7
Zabezpečení provozu energií, vodou, technologickými prostředky a materiály.
1.8
Základní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, zejména při práci s chemikáliemi, proti výbuchu plynů a par, při obsluze tlakovzdušných zařízení, pracovních strojů, elektrických zařízení a na ochranu proti ionizujícímu záření.
1.9
Kontrolní opatření ke sledování vlivů hornické činnosti na zemský povrch.
Nahrávám...
Nahrávám...