dnes je 13.4.2024

Input:

102/2000 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

č. 102/2000 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
ZÁKON
ze dne 4. dubna 2000,
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, se mění takto:
1. V § 11 odstavec 1 zní:
„(1) Silničním pozemkem se rozumí pozemky, na nichž je umístěno těleso dálnice, silnice a místní komunikace a silniční pomocný pozemek.”.
2. V § 11 odst. 3 poslední věta zní: „V ostatních případech je průjezdní úsek dálnice nebo průjezdní úsek silnice ohraničen obdobně jako v odstavci 2.”.
3. V § 12 odst. 1 písm. d) se na začátek textu vkládají slova „svislé dopravní značky,”.
4. V § 13 písm. a) se slova „svislé dopravní značky” nahrazují slovy „přenosné svislé dopravní značky,”.
5. Název části třetí zní:
„VÝSTAVBA DÁLNICE, SILNICE, MÍSTNÍ KOMUNIKACE A VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE”.
6. V § 16 odst. 1 věta první zní: „Pro stavbu dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace je speciálním stavebním úřadem4) příslušný silniční správní úřad.”.
7. § 20 zní:
㤠20
(1) Dálnice a rychlostní silnice, které jsou označeny dopravní značkou2jako dálnice nebo jako silnice pro motorová vozidla a jejich úseky, stanovené prováděcím předpisem, lze užít silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly (dále jen „motorové vozidlo”) nebo jízdní soupravou2) po zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice (dále jen „poplatek”).
(2) Poplatek lze platit na kalendářní rok, kalendářní měsíc nebo deset dnů a u motorového vozidla nebo jízdní soupravy o celkové hmotnosti nad 12 tun i na jeden den.
(3) Horní hranice výše poplatku na kalendářní rok činí pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu
a) do celkové hmotnosti 3,5 tuny 1 200 Kč,
b) o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 16 000 Kč,
c) o celkové hmotnosti nad 12 tun 50 000 Kč.
(4) Výši poplatků stanoví právní předpis. Výše poplatků na kalendářní měsíc, deset dnů a jeden den se stanoví přiměřeně k výši poplatku na jeden kalendářní rok příslušné pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu podle jejich celkové hmotnosti.”.
8. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který zní:
㤠20a
(1) Poplatek se platí před užitím dálnice nebo rychlostní silnice motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou. Zaplacení poplatku se prokazuje platným dvoudílným kupónem, jehož jedna část je přilepena celou plochou v motorovém vozidle nebo v prvním vozidle jízdní soupravy na místě určeném prováděcím předpisem a který
a) odpovídá vzoru stanovenému prováděcím předpisem,
b) obsahuje údaj o státní poznávací značce, který se shoduje se státní poznávací značkou, kterou je opatřeno motorové vozidlo nebo první motorové vozidlo jízdní soupravy, kterými je dálnice nebo rychlostní silnice užita,
c) obsahuje vyznačení doby platnosti, která odpovídá době, kdy je motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou dálnice nebo rychlostní silnice užita,
d) má hodnotu odpovídající nejméně výši poplatku příslušné podle celkové hmotnosti motorového vozidla nebo jízdní soupravy, kterými je dálnice nebo rychlostní silnice užita.
(2) Platnost kupónu prokazujícího zaplacení poplatku na
Nahrávám...
Nahrávám...